Vårt uppdrag

Center för skolutveckling är en resurs för alla förskolor och skolor i Göteborgs stad, såväl kommunala som fristående. Vi stödjer utveckling av undervisningen och det pedagogiska ledarskapet, så att alla barn och elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Våra utvecklingsledare och lektorer har lång erfarenhet av skolutvecklingsarbete. Hos oss finns specialkompetens inom undervisning, pedagogik och didaktik, organisations- och ledarskapsutveckling.

Våra insatser har vetenskaplig förankring och ska främja utveckling av kollektiv kunskap och beprövad erfarenhet, inom och mellan skolformer.

Uppdragen utgår från kommunfullmäktiges budget, förvaltningarnas verksamhetsplaner, läroplaner och skollag. Den analys som skolan eller förvaltningen själv gör kring sina utvecklingsbehov är en viktig utgångspunkt i alla våra uppdrag.

Så stödjer vi

Center för skolutveckling erbjuder stöd till alla verksamhetsformer som regleras i Skollagen och omfattar:

  • barn/elever i åldern 0-19 år
  • förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Vi stödjer bland annat genom att:

  • Erbjuda kvalificerad fortbildning för lärare och skolledare
  • Anordna mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsbyggande 
  • Samordna nätverk för pedagoger med utvecklingsuppdrag inom olika ämnen/områden
  • Tillgängliggöra lärande exempel, inspiration, lärresurser och kompetensutveckling via olika fysiska och digitala arenor.
  • Bistå pedagoger och skolledare med omvärldsbevakning inom prioriterade utvecklingsområden
  • Bistå förvaltningar och huvudmän med vetenskapligt stöd som underlag för utvecklingsinsatser
  • Initiera och genomföra utvecklingsprojekt och forskningsprojekt

I menyn till vänster kan du läsa mer om vad vi gör inom olika områden.

Hitta utbildningar, mötesplatser, inspiration och lärresurser

Center för skolutvecklings aktuella utbildningar

Lärtorget: Inspiration, lärresurser och fortbildning 

Torghandel: Mötesplats kring digitalisering i undervisningen