Böcker på hög. Foto: Mostphotos

Producerat av oss

I en skola på vetenskaplig grund bidrar olika typer av publikationer till ny kunskap. Det material du hittar här är producerat av Center för skolutveckling och är ett underlag för reflektion, planering och förbättring.

Digitalisering

Rapport: Kartläggning av förskolans och skolans IKT-arbete i Göteborg

Rapport: Att skapa närvaro på distans: Erfarenheter och framgångsfaktorer från distansundervisning på gymnasiet, gymnasiesärskolans nationella program och Studium i Göteborg vt 2020

Rapport: Växla upp eller ner. Kvalitet i växelvis distansundervisning på högstadiet i Göteborgs Stad våren 2021

Diskriminering och kränkande behandling

Kränkande behandling eller mobbning — är det samma sak? (Göran Englund, 2018).
I rapporten jämförs två olika elevenkäter. Från svaren går att utläsa att det är en större andel elever som är utsatta för kränkande behandling än elever som är utsatta för mobbning. I rapporten belyses de olika begreppen. Rapporten diskuterar även svårigheter med de olika begreppen och att genomföra elevenkäter. I diskussionsdelen ges förslag på vad en skola ska tänka på när enkäter används.

Kränkande behandling eller mobbning - är det samma sak? En jämförelse mellan två elevenkäter

Vill du läsa äldre rapporter på temat diskriminering och kränkande behandling kan du kontakta oss via e-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se.

Inkludering och likvärdighet

Kunskapsunderlag särskola. Att öka grundsärskolans inkluderingskapacitet. (Mats Widigson 2022)
I samtliga skolformers uppdrag ligger utifrån skollagen att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt. Här finns det mycket att lära av vilka förutsättningar som är gynnsamma för grundsärskolan och hur denna skolform undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning. Rapporten är ett kunskapsunderlag i samtal om grundsärskolans kvalitet och organisation.

Kunskapsunderlag särskola (2022)


NPF-anpassa lärmiljö och undervisning. (Mats Widigson 2021)
Att anpassa utbildning och undervisning efter diagnoser är viktigt för att alla elever ska få den skolgång och undervisning de är i behov av. Frågan om diagnoser och anpassning rymmer emellertid en spänning mellan ett individualistiskt perspektiv med rötter i medicin och individualpsykologi, och ett perspektiv med betoning på lärmiljö och sociala faktorer.

Här ryms också frågan om pedagogiskt fokus på vissa grupper av elever samtidigt som inkludering har vuxit fram som en reaktion mot särbehandling. Vill du fördjupa dig i vad NPF betyder i ett skolsammanhang kan du ta del av detta kunskapsunderlag.

Rapporten är ett kunskaps- och samtalsunderlag framtaget i samband med grundskoleförvaltningens i Göteborg arbete att säkerställa att alla skolor har kompetens, arbetssätt och utformning för att möta elever med NPF.

Rapport: NPF-anpassa lärmiljö och undervisning (2021)


Att anpassa utbildning och undervisning för särskilt begåvade barn och elever. (Pernilla Andersson Varga och Mats Widigson, 2020) 
Vad särskilt begåvade barn och elever är, hur de kan upptäckas och hur undervisning kan anpassas är frågor som inte helt lätt låter sig besvaras. Likväl är det viktigt att uppmärksamma och stimulera dessa barn och elever för att de, som skollagen föreskriver, ska utvecklas så långt som möjligt.

Detta kunskapsunderlag är framtaget för att stärka utvecklingsarbete på förskolor och skolor. För att lättare omsätta tanke till handling finns i slutet av dokumentet ett antal frågor att ställa till verksamheten.

Kunskapsunderlag: Att anpassa utbildning och undervisning för
särskilt begåvade barn och elever.

Hur lyckas skickliga lärare med inkluderande undervisning? Rapporten bygger på intervjuer och observationer av skickliga lärare. Den visar på verktyg i inkluderingsarbetet och diskuterar lärares ledarskap och möjligheten att lyckas med alla elever i en sammanhållen lärmiljö. Analysen pekar även på utvecklingsområden där huvudmannen kan stödja lärarna i inkluderingsuppdraget. 

Rapport: Ledarskap för inkludering (2018)

Artikel i tidskriften Svenskläraren: En kunskapsstad med murar. (Mats Widigson 2018)

Vad är egentligen inkludering? Det finns olika syn på vad inkludering är och hur vi erbjuder alla elever en likvärdig utbildning där de utvecklas så långt som möjligt. Och vilken betydelse har ledarskapet för att förskolan och skolan ska lyckas med inkludering?
I rapporten intervjuas förskolechefer, rektorer, specialpedagoger och lärare om ledarskap för en inkluderande verksamhet. I rapportens sista del finns också tips på framgångsfaktorer för att lyckas med inkludering. 

Rapport: Ledarskap för inkludering (2017)

Framgångsfaktorer för skolutveckling. Vi vet sedan länge att socioekonomiska faktorer påverkar både elevernas studieresultat och skolornas måluppfyllelse. Men internationella exempel visar att skolor i underprivilegierade områden kan lyckas bättre än genomsnittet, och att hög kvalité på undervisningen är det som gör störst skillnad. Rapporten visar vad vi genom forskningen vet om framgångsfaktorer för skolutveckling i underprivilegierade områden och ger tips om hur en skola konkret kan göra.

Rapport: Att höja kvaliteten på undervisningen i underprivilegierade områden (2017)

Inkludering, måluppfyllelse och frågan om vetenskapligt stöd

Rapport: Inkludering eller särlösning? Utvärdering av särskilda undervisningsgrupper (2011)

Rapport: Åtgärdsprogram - Mål eller medel? (2009)

Läs- och skrivutveckling

Kommungemensam riktlinje för att stärka arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling (2018, rev 2019)
Riktlinjen har skrivits av Center för skolutveckling i samverkan med förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Riktlinjen har reviderats utifrån ny lagstiftning och nya läroplaner i mars 2019.

Läsa, skriva, räkna

Basfärdighet i praktiken - Utvärdering ur ett skolutvecklingsperspektiv av
satsningen på att läsa, skriva och räkna i Göteborg (2012)

Basfärdighet i fokus - Utvärdering ur ett skolutvecklingsperspektiv (2010)

Skolbibliotek

Rapport: Skolbiblioteksverksamhetens nuläge och utmaningar enligt rektorer och elever (2020)

Språkutveckling

Rapport om Skriva sig till lärande, STL, i Göteborg 2019-2021

Rapport om språkfrämjande insatser i Göteborgs Stads förskolor (2020)  i samarbete med förskoleförvaltningen

Minskade klyftor mellan elevgrupper. Göteborgs kommun genomförde, under ledning av Center för skolutveckling, under läsåret 2018-2019 det sjätte året i kompetensutvecklingsprojektet Reading to Learn. I projektet deltog lärare från grund-och gymnasieskolor i Göteborgs kommun. Kompetensutvecklingen innehöll åtta utbildningsdagar plus handledning utspridda över läsåret. Dessutom fick lärare som deltagit i projektet under 2017-2018 en fyra-dagars kompetensutveckling med syfte att fördjupa kunskaperna. Projektet samlade in lärar-och elevdata och analysen visade liknande resultat som de tidigare projekten: Utbildningen hade en positiv effekt på elevers resultat såväl som på lärares lärande.

Rapport projektet Reading to Learn 2013-2020

Rapport projektet Reading to Learn 2019-2020

Om du vill ta del av tidigare års rapporter från projektet, kontakta oss via e-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se.

Strukturer för gemensamt lärande

Strukturer för gemensamt lärande (2020)
En arbetsgrupp har tittat på strukturer som gynnar kunskapsutveckling inom och mellan skolformerna. Rapporten är fastställd av styrgruppen för område Stadsgemensamt, Utbildningsförvaltningen, i januari 2020. 

Studiehandledning

Studiehandledning som fjärrundervisning (2022)

På uppdrag av Mottagningsenheten i grundskoleförvaltningen har en projektgrupp bestående av medarbetare på mottagningsenheten och Center för skolutveckling, i nära samarbete med studiehandledare från Språkcentrum, undersökt styrkor och svagheter med att genomföra studiehandledning på distans.

Translanguaging

Translanguaging innebär att på ett medvetet sätt dra nytta av elevers flerspråkighet i undervisningen.Center för skolutveckling har tillsammans med stadens språk-, läs- och skrivutvecklare samt processtödjarna för mottagande och undervisning av nyanlända elever i uppdrag att stötta translanguaging i Göteborg. Rapporten är en utvärdering av pilotprojektet inom translanguaging som genomfördes under vårterminen 2018.

Rapport pilotprojekt translanguaging

Underlag inför ny organisation 1 juli 2018

Center för skolutveckling fick under 2017 i uppdrag att ge en nulägesbeskrivning av Göteborgs Stads fritidshemsverksamhet, fritidsverksamhet, förskoleklassverksamhet och grundsärskola inför starten av nya förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen i juli 2018. Rapporterna är ett stöd i arbetet med att bygga en ny organisation inom de olika verksamheterna.

Rapport fritidshemsverksamheten
Rapport förskoleklassverksamheten
Rapport grundsärskola