Två personer samtalar. Foto: Frida Winter.

Behöver du råd och stöd?


Här på webbplatsen finns svar på många vanliga frågor. På den här sidan finns mer information för dig som har andra frågor.

Har du frågor om arbetssätt och rutiner i din verksamhet?

Vänd dig alltid dig till arkivansvarig eller arkivarie på din förvaltning/bolag/stiftelse för att få svar på dina frågor. Ni har själva ansvar för er arkiv- och informationshantering och vi på Regionarkivet känner inte till alla verksamheters rutiner. Du kan också söka allmän information här på webbplatsen, i de styrande dokumenten eller i Regionarkivets handledningar.

Om er arkivansvarig/arkivarie inte har svaret eller behöver stämma av med Regionarkivet kan hen kontakta Regionarkivet för rådgivning.

Är du arkivansvarig/arkivarie och behöver råd och stöd?

Du får gärna kontakta Regionarkivet om du behöver stöd kring arkiv- och informationshantering och om du har mer specifika frågor, som exempelvis:

  • frågor om styrande dokument om arkiv- och informationshantering
  • frågor och problem som förvaltningen, bolaget eller stiftelsen har i sin arkivverksamhet, till exempel förvaring, hantering och redovisning av arkiv
  • råd kring skadade pappershandlingar, mögel och skadedjur
  • arkivfrågor när förvaltningen, bolaget eller stiftelsen ska läggas ner, ombildas eller ska sälja en fastighet
  • frågor som rör ombyggnad och nybyggnad av arkivlokaler
  • frågor om leveranser
  • frågor om hantering av personuppgifter i allmänna handlingar och den svenska arkiv- och offentlighetslagstiftningens förhållande till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Hur kontaktar jag Regionarkivet?

Om det finns ett pågående ärende hos Regionarkivet kan du ställa frågor i ärendet direkt  till ansvarig handläggare. Om du har en fråga som inte gäller ett pågående ärende skickar du in den till Regionarkivets myndighetsbrevlåda: arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se.

Vilka frågor svarar inte Regionarkivet på?

Vi svarar inte på frågor som vi bedömer ska hanteras inom den egna förvaltningen, bolaget eller stiftelsen. Det kan till exempel vara diarieföringsfrågor som räknas som en verksamhetsfråga.

Vi svarar inte på frågor om sekretess vid utlämnande av allmän handling eller andra frågor som kräver särskild juridisk expertis. Kontakta istället en jurist vid din organisation.

Vi svarar inte heller på frågor som rör personuppgiftsansvar och dataskyddsförordningen (GDPR) såvida det inte gäller frågor om hantering av personuppgifter i allmänna handlingar. Kontakta istället er dataskyddskontakt eller ert dataskyddsombud.