Minska ditt avfall


Göteborg utan sopor! Om vi samlar allt avfall från hushållen i Göteborg under ett år fyller vi hela Ullevi med skräp. För att minska sopberget måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Svårt? Nej, faktiskt inte. Så här minskar vi sopberget tillsammans...

Här får du allt materialet du hittar på de här sidorna som en pdf

Här ger vi dig 30 sätt att minska ditt avfall - 30 tips på hur du kan leva mer avfallsfritt. Börja med tio lätta steg och fortsätt sedan i den takt som passar dig. Kanske har du redan kommit en bra bit på vägen?

Trettio sätt att minska ditt avfall är en kortversion av tipslistan.

Att minska avfallet ger många positiva effekter, både för dig, din plånbok, klimatet och miljön. Alla vinner när avfallet försvinner.

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Genom att följa de 30 råd vi samlat här kan du minska ditt avfall med minst en tredjedel.

Vid varje tips kan du se hur hur stora effekterna blir i form av minskat avfall, minskad klimatpåverkan och hur mycket pengar du kan spara. Där finns också en kort beskrivning av hur vi kommit fram till siffrorna. En utförligare förklaring till hur vi räknat samt källor till faktauppgifter hittar du på sidorna längst bak. Beräk­ningarna bygger på statistik, livscykelanalyser av produkters miljöpåverkan och, i de fall statistik saknas, på antaganden om göteborgarens förbrukning av olika produkter. Resultaten bygger på exempel och är grova, men ger ändå en uppfattning om storleksordningen på de effekter som de olika åtgärderna leder till.

CO2e i exemplen som följer står för koldioxidekvivalenter. Det betyder att klimatpåverkan från växthusgaser med olika styrka räknats om till koldioxid. Det är ett sätt att visa den samlade klimatpåverkan.

Hur mycket kan du minska?

Den som tidigare inte gjort någon av åtgärderna som vi föreslår kan minska sitt avfall med 420 kg, sin klimatpåver­kan med 900 kg CO2e och sina kostnader med 26 000 kronor per år. En genomsnittlig göte­borgare, som redan gör en del för miljön, kan minska sitt avfall med 140 kg, sin klimatpåver­kan med 460 kg CO2e och sina kostnader med 15 000 kronor per år.

Återvinna är bra, förebygga är bäst

Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi kan jobba förebyggande. Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Det förebyggande arbetet handlar alltså inte om källsortering utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.

Välj den nivå som passar dig

Kickstarten

10 enkla steg för nybörjare

När du fått upp farten

10 steg för dig som vill göra lite mer

Experten

10 steg för dig som vill maximera ditt förebyggandearbete