Ny plan för utbyggnad av vatten och avlopp i Göteborg


Kretslopp och vattens VA-utbyggnadsplan visar hur VA-försörjningen, utanför nuvarande verksamhetsområde och inom en angiven planeringsperiod, ska ordnas i Göteborgs kommun.

Planen kan behöva anpassas efter nya förutsättningar, som politiska beslut och förändrad bebyggelseutveckling. Det kan medföra att vi behöver göra omprioriteringar under planens giltighetstid som kan påverka den planerade VA-utbyggnaden.

I utbyggnadsplanen identifieras VA-planområden som värderas utifrån behovs- och möjlighetsperspektiv. Områdeskartorna till planen är områden vars gränser ska ses som indikationer, och inte som definitiva. Har du frågor om specifika fastigheter kan du kontakta Kretslopp och vattens kundservice för att få hjälp med aktuell information.

Det finns flera vattenskyddsområden i Göteborg. För områdena Halleröd, Ellesbo och Svankällan norr om Furudalen gäller Vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta älv. Detta framgår inte på områdeskartorna i planen.

Reglerna för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet gäller både företagare och privatpersoner. För flera aktiviteter och verksamheter krävs tillstånd eller att du gör en anmälan. Läs mer på vår sida om vattenskyddsområde.

VA-utbyggnadsplan 2022-2026

Frågor och svar

Om du har några frågor om den nya planen kanske du kan hitta svaren här: 

Vad betyder det om min fastighet ligger inom ett blått område?

 • Området är ett VA-utbyggnadsområde och ligger med i planen för utbyggnad under kommande period.
 • Området ska införlivas i verksamhetsområdet för allmänt VA.
 • Det finns ett föreläggande – ett beslut på att något ska göras i området – eller politiskt beslut om VA-utbyggnad i området.
 • Området är prioriterat för utbyggnad av Miljöförvaltningen.
 • Det kommer en tidsplan och uppskattad kostnad för VA-utbyggnad i orådet.

 Vad betyder det om min fastighet ligger inom ett rött område?

 • Området kommer under perioden 2022–2026 att utredas vidare för att se om dess klassificering ändras till att bli blå eller gul.
 • Området har stort behov av ny VA-lösning.
 • Området behöver utredas vidare för att se vilka möjligheter som finns för området och hur VA-utbyggnad ska göras.
 • Åtgärderna i området utreds vidare under 2022–2026.

 Vad betyder det om min fastighet ligger inom ett gult område?

 • Området kommer inte att vara föremål för några VA-utbyggnadsplaner under tidsperioden 2022–2026. Vi gör en ny bedömning när vi tar fram en ny plan. 
 • Området har lågt behov av ny VA-lösning.
 • Området bevakas och följs upp vid uppföljning av VA-utbyggnadsplanen, vid förändrade förutsättningar för VA eller yttre förutsättningar.

Hur gör ni prioriteringen av vilka områden som ska komma först?

Vi har klassificerat dem i tre typer av VA-planområden baserat på deras behov och möjligheter. Vi prioriterar inom respektive grupp utifrån vår värdering, föreläggande av Länsstyrelsen och prioritering av miljöförvaltningen.

Hur säker är planen? Kommer ni att bygga ut kommunalt VA i den takt som står i den?

Kretslopp och vattennämnden har antagit planen för VA-utbyggnad. Den innebär att vi börjar bygga ut nätet i två områden per år enligt vår prioritering. De ekonomiska förutsättningarna kan dock göra att vi ökar eller minskar takten.

Om min fastighet ligger i ett område som ska få kommunalt VA, måste jag då ansluta mig, eller är det upp till mig om och när jag ska ansluta och betala?

Vi kan inte tvinga dig att ansluta till vårt ledningsnät, men miljöförvaltningen kan döma ut din enskilda anläggning om den inte lever upp till lagkrav och allmänna bestämmelser. Du måste dock alltid betala anslutningsavgiften för både vatten och avlopp när servisen är på plats.

Vad kostar det att få kommunalt VA?

Du betalar enligt vår taxa. Vill du ha en indikation på hur stor din avgift kommer att bli kan vi hjälpa dig med det.

Kan jag välja att bara ansluta mig till avloppsnätet? Vad kostar det i så fall?

Vill du bara ansluta dig till spillvattenledningen, går det bra. Du måste dock betala anslutningsavgift för både dricksvatten och spillvatten. Du betalar ingen anslutningsavgift förrän serviserna till din fastighet är byggda. Du kan få en uppfattning om hur mycket det kan kosta genom att titta i vår taxa, eller be oss göra en uppskattning.

Varför har ni tagit fram den här planen?

En ny VA-utbyggnadsplan behövde tas fram för att för att ersätta den gamla från 2015, så att Göteborgs Stad kan fullfölja sitt ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Vi har väntat länge på att få kommunalt VA, varför har vi blivit nedprioriterade i den nya planen?

Vi har satt poäng på alla områden utifrån deras behov och möjlighet, och utifrån vilka poäng området fått, gjort en prioritering.

Vi har bra vatten- och avloppslösning i mitt område, varför ska vi behöva ansluta oss till kommunalt VA?

Områdena har värderats utifrån de uppgifter som finns hos miljöförvaltningen och Kretslopp och vatten. Vi utreder ytterligare i samband med att vi börjar arbeta i ett specifikt område.

Vilka är fördelarna med kommunalt VA? För mig som kund? För miljön?

Mindre avloppsanläggningar är av olika kvalitet och släpper ofta ut avloppet lokalt, där det kan påverka vattentäkter och den omkringliggande miljön. Kommunalt VA är en helhetslösning för en samlad bebyggelse som totalt sett är bättre för miljön och för människors hälsa.

Som kund har du en förbindelsepunkt till allmänna VA-ledningar och både du och vi ska följa Göteborgs Stads allmänna bestämmelser för VA – ABVA.

För miljön är det en helhetslösning där den samlade bebyggelsens avlopp tas om hand i Ryaverket enligt lagens miljökrav. Dricksvattnet är ett livsmedel som vi producerar enligt lagens hårda krav på kvalitet och rening från skadliga ämnen, virus och bakterier.                    

Varför bygger inte kommunen ut i en snabbare takt?

Vi bygger ut det kommunala VA:t i den takt våra resurser klarar och enligt de prioriteringar vi måste göra. Att bygga ut i områden som berörs av dagens utbyggnadsplan är komplicerat eftersom områdena ligger i utkanten av, och ibland långt ifrån, det ledningsnät vi redan har och ofta där markförhållanden är svårhanterliga. Det gör att arbetena är både tid- och resurskrävande.

Hur lång tid tar det från utbyggnadsstart till att vi kan koppla på oss på ledningsnätet?

Uppskattningsvis räknar vi cirka 3 år för ett område, från starten av ett projekt till det finns en färdig förbindelsepunkt. Detta är dock väldigt beroende av hur många fastigheter som ingår i området som berörs, liksom dess läge och storlek.  

Vad skulle kunna påverka utbyggnadstakten så att det går långsammare än planerat?

Förändring av de ekonomiska förutsättningarna och prioriteringar av andra uppdrag kan göra att vi måste minska takten.             

Vad skulle kunna öka utbyggnadstakten?

Även här kan ändrade ekonomiska förutsättningar innebära att takten ändras. Om andra projekt ändras eller senareläggs kan även det innebära att vi prioriterar om i utbyggnadstakten.

Vad skiljer den nya planen från den förra?

Den nya VA-utbyggnadsplanen bygger på en tydlig och enkel värderingsmetod som gör den tydlig. De områden som berörs är klassificerade utifrån sina behov och möjligheten att bygga ut, men påverkas även av tekniska och geografiska förutsättningar, liksom av samordningen med andra projekt.