Trafik- och resandeutveckling

Även 2021 fick coronapandemin stora konsekvenser på resandet. Pandemin har lett oss in i nya mönster kring hur vi reser och vistas i staden, en del av dem kan du läsa om i Trafik- och resandeutveckling 2021

Längst ner på sidan kan du se utvecklingen av göteborgstrafiken i de årliga rapporterna om Trafik -och resandeutveckling.

Mindre resande även 2021

Mellan 2011 och 2019 ökade behovet av resor uppskattningsvis med cirka 11 procent. År 2013 skedde den största förflyttningen i resandet i riktning mot mer hållbart resande. Bilresandet sjönk samtidigt som kollektivresandet och cykelresandet ökade. 

För 2021  uppskattar vi att resandet har ökat med 5 procent . Resandet är dock fortfarande 13 procent lägre i jämförelse med 2019, före pandemin. Det innebär att det totala resandet nu är på ungefär samma nivå som 2011.

2021 bedömer vi att cyklandet ha minskat med 11–15 procent jämfört med 2020 samtidigt som biltrafiken ökade med drygt 2 procent. Så även under år 2021 har restriktioner på grund av pandemin minskat resandebehovet.

Varför reser vi som vi gör

Valet av färdsätt påverkas bland annat av restid, avståndet till färdsättet, olika kostnader och upplevd bekvämlighet. Det är inte enkelt att följa upp dessa val och förstå varför de görs. Det är svårt att veta om en förändring beror på åtgärder eller omvärldsfaktorer. Om vi ser ett ökat resande med ett specifikt färdsätt så behöver inte det betyda att någon har valt bort något annat.

Den totala mängden resor ökar normalt i takt med befolkningstillväxt. Det finns faktorer som påverkar resandet och valen av färdmedel som stadsmiljöförvaltningen kan påverka. Till exempel så kan vi se till att tillhandahålla infrastruktur som hjälper till att resa effektivt och planera bostäder i områden med god kollektivtrafik. Vi arbetar också aktivt för att underlätta och uppmuntra ett effektivt resande genom projekt som till exempel cykelvänlig arbetsplats. Mycket av det som bestämmer hur göteborgarna reser kan vi dock inte påverka. Till exempel vet vi att efterfrågan på resor följer befolkningsutvecklingen, sysselsättningsgraden och detaljhandelns utveckling. 

Tre viktiga effektmål för 2035

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, det vill säga att antalet resor till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ska öka medan antalet resor med bil ska minska.

Mellan 2011 och 2035 beräknas det totala antalet resor i Göteborg öka med 27 procent, och de nya resor detta genererar behöver göras med andra färdmedel än bil för att staden ska nå de uppsatta målen. I Göteborgs Stads trafikstrategi finns ett antal effektmål för resandet fram till 2035. Målen baseras på samtliga vardagsresor till, från och inom Göteborg – alltså inte bara de resor som göteborgarna gör.

Effektmål 1

Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035. År 2019 liksom år 2020 utfördes totalt 28 procent av alla resor i Göteborg till fots eller med cykel. Förändringen sedan 2011 är liten.

Effektmål 2

Minst 55 procent av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik år 2035. Totalt 34 procent av alla motoriserade resor skedde med kollektivtrafik år 2020, vilket är samma nivå som 2011. År 2019 var andelen 41 procent, vilket var en tydlig ökning jämfört med år 2011.

Effektmål 3

Restiden mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller målpunkter är maximalt 30 minuter för bil och kollektivtrafik. Målet nås för bil mellan alla de tyngdpunkter som studerats, medan restiderna är längre med kollektivtrafik mellan Angered – Frölunda, Angered – Backaplan, Frölunda – Backaplan och Frölunda – Gamlestaden. År 2020 var restiderna med bil kortare än 2019.

Statistik

Trafikmängder på olika gator

Trafikmängder på olika gator