Likabehandlingsplan


Likabehandlingsarbetet är hela skolans angelägenhet. Elevernas trygghet och arbetet med värdegrundsfrågor är allas vårt ansvar. Arbetet sker varje dag i skolans alla lärmiljöer på skolans alla enheter. Nedan följer några av flertalet specifika insatser som skolan gör kopplat till likabehandlingsarbetet.

Ansvarig för planen

Ytterst ansvarig för planen är rektor för respektive rektorsområde. Årets plan är sammanställd av skolans likabehandlingsgrupp. Likabehandlingsgruppen består av representanter från skolans samtliga rektorsenheter samt från Centrala elevhälsan.

Vår vision

Angeredsgymnasiet ska vara en trygg och välkomnande arbetsplats för både elever och personal. Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Mänskliga rättigheter är allas våra rättigheter. På Angeredsgymnasiet respekterar och stöttar vi varandra. Varje elev ska känna att hen är betydelsefull och behövd, en viktig person på vår skola och en god samhällsmedborgare.

Några viktiga begrepp

Kränkande behandling

I Skollagen (6 kap, 3§) definieras kränkande behandling som: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet. Gemensamt för all kränkande behandling:

 • Kränker principen om alla människors lika värde.
 • Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck.
 • Kränkningar kan ske individuellt eller i grupp.
 • En kränkning kan hända vid enskilda gånger, eller upprepade gånger systematiskt över tid.
 • Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna.

Diskriminering

definieras i §4 Diskrimineringslagen som ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskrimineringsgrunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom till exempel strukturer och arbetssätt missgynnar personer utifrån diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är:

Kön – att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.
Etnisk tillhörighet – menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
Religion eller annan trosuppfattning – avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam.
Sexuell läggning – utgår ifrån om man identifierar sig som homosexuell (samkön), heterosexuell (olika kön) eller bisexuell (sam/olika kön).
Funktionsnedsättning – definieras som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Nedsättningen kan vara ett resultat av en skada/ sjukdom, vara medfödd eller kan förväntas uppstå senare.
Ålder – Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens skydd mot diskriminering.
Könsidentitet eller uttryck – identitet eller uttryck betyder att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna/man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Rutiner för att tidigt upptäcka kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier

All personal på skolan har skyldighet att vara uppmärksamma på om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av elever förekommer. Vårt mål är att vi ska ha ett öppet klimat på skolan där elever och personal känner tillit för varandra och där vi känner ett gemensamt ansvar för vår skola. Tillvägagångssätt som vi på Angeredsgymnasiet använder oss av för att upptäcka om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer kan vara genom:

 • Våra trygghetsvärdar/resurspersonal
 • Utvecklingssamtal mellan elev (vårdnadshavare/god-man) och mentor
 • Elevsamtal med elevhälsopersonal
 • Hälsosamtal med skolsköterska
 • På våra SOS-pass
 • Våra elevenkäter
 • Tydlig information till våra elever om vem de kan vända sig till på skolan om de blivit utsatt själv eller sett någon annan/andra som blivit utsatta för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
 • Tydlig information till vårdnadshavare/god-man vid anhörigträff som hålls för alla i åk 1 samt introduktionsprogram på höstterminen.

Rutiner för att utreda och åtgärda då elev kränks av andra elever

Ordningsföljden kan ändras beroende på händelse.

 • Den som upptäcker, eller får information om att diskriminering eller kränkande
 • behandling förekommer meddelar elevens/elevernas studiehandledare (omgående)
 • Mentor gör en skriftlig rapport till ansvarig rektor (omgående).
 • Rektor och mentor/elevhälsopersonal genomför samtal med den utsatte eleven
 • Kontakt tas och samtal hålls med den som misstänks ha utsatt elev för kränkande behandling
 • Rektor anmäler händelsen till huvudman
 • Rektor ansvarar för att utredning sker och vilka åtgärder som ska vidtas
 • Kontakt med målsman/vårdnadshavare sker då eleven/eleverna är under 18 år.
 • Då en elev är myndig tas kontakt med målsman/vårdnadshavare om samtycke från eleven finns.
 • Uppföljning sker på efterföljande elevhälsoteamsmöte. Där följer man upp och utvärderar de åtgärder som satts in. Rektor ansvarar för uppföljning och utvärdering.
 • Rektor håller studiehandledare uppdaterade under processen
 • Uppföljningsmöte med den/de inblandade eleverna och eventuellt vårdnadshavare.
 • Mentor följer upp i klassrummet och fritidsledare följer upp i korridorerna/matsalen etc.
 • Vid varje händelse bedömer rektor tillsammans med berörd personal om anmälan ska göras till socialtjänst och/eller polis.

Rutiner för att utreda och åtgärda då elev kränks av personal

Ordningsföljden kan ändras beroende på händelse.

 • Om du som elev upplever att du blir diskriminerad eller kränkt av personal på skolan ska du vända dig antingen själv eller via vårdnadshavare till: rektor, mentor, skolsköterska, kurator eller annan vuxen på skolan
 • Personal som upptäcker eller får information om att en elev är utsatt för diskriminering eller kränkande behandling av annan personal meddelar närmsta chef/rektor (omgående)
 • Kontakt med målsman/vårdnadshavare sker då eleven/eleverna är under 18 år.
 • Då en elev är myndig tas kontakt med målsman/vårdnadshavare om samtycke från eleven finns.
 • Rektor samtalar med den anmälde
 • Rektor till den anmälde ansvarar för att utredning sker och håller i utredningen
 • Rektor anmäler händelsen till huvudman
 • Rektor ansvarar för att de beslutade åtgärderna som tas i ärendet och berör skolans verksamhet verkställs
 • Elevhälsopersonal finns som stöd för den utsatte eleven
 • Eventuell polisanmälan görs av vårdnadshavare/elev/skolan
 • Rektor ansvarar för uppföljningen av ärendet såväl gentemot eleven som dess vårdnadshavare som den anmälde medarbetaren