Ansvarsfördelning


Skolan är huvudman för utbildningen och ansvarar för planering, uppföljning och betygsättning av lärlingens samlade skolgång. När skolarbetet förläggs till en arbetsplats utanför skolan ska den arbetstid som gäller på arbetsplatsen tillämpas, om inte annat bestäms efter samråd mellan skola och arbetsplats.

Arbetsgivare/handledare

Utbildningen genomförs under ledning av handledare som är kunnig inom yrkesområdet. Det är skolans och arbetsgivarens gemensamma ansvar att försäkra sig om att handledaren har den kompetens som krävs. Arbetsgivaren ansvarar för att handledaren ges tid och möjlighet att genomföra en godkänd handledarutbildning. 

Arbetsgivaren ansvarar för att eleven får erforderlig skyddsutrustning, verktyg och arbetskläder eftersom eleven är anställd och därmed i alla delar ingår under arbetsgivarens ansvarsområden till exempel när det gäller arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen och försäkringsskydd.

Arbetsgivare inbjuds att delta på programråd inom det program/inriktning eleven studerar. Detta är ett möte då utbildningen diskuteras och branschföreträdare, arbetsgivare, elever och skolan träffas för att planera och diskutera hur utbildningen bäst ska genomföras.

Yrkesläraren

Besöker regelbundet eleven på arbetsplatsen. Läraren följer, i samverkan med handledaren, elevens kunskapsutveckling och bedömer elevens utveckling mot uppsatta mål. Yrkesläraren registrerar närvaro/frånvaro under elevens APL.

Betyg sätts på varje avslutad kurs och det är lärarens uppgift att sätta betyget efter samråd med handledaren.

Eleven

Eleven förväntas delta i arbetsgivarens samtliga arbetsuppgifter samtidigt som skolan ansvarar för att utbildningen genomförs enligt examensmålen. Vid sjukdom ska arbetstagaren alltid meddela arbetsgivaren samt som elev meddela skolan enligt ordinarie frånvarorutiner. Eleven är berättigad till studiebidrag under sin gymnasiala lärlingsutbildning.

Kalender för arbetsplatsförlagt lärande

Skolan ansvarar för att upprätta en kalender under kontraktstiden där datum för APL framgår. Skolan och arbetsgivaren ansvarar var för sig att skriftligen meddela avvikelser från denna kalender. Detta kan ske via e-post mellan skolan och arbetsgivaren.

Om en elev utför ett arbete utöver det arbetsplatsförlagda lärandet till exempel på kvällar, helger eller sommaren ska hen få ett anställningsbevis.

Försäkring

Eleven är både personligt försäkrad och ansvarsförsäkrad under hela utbildningen. Försäkringens omfattning och villkor framgår av dokument i elevpärmen, vilken följer eleven under dennes utbildningstid. En elev som har en gymnasial lärlingsanställning är både under utbildning och samtidigt anställd. Försäkringsmässigt betyder det att eleven är försäkrad av kommunen som alla andra elever under skoltid och på fritiden, men på arbetsplatsen gäller endast arbetsgivarens försäkringar. I utbildningskontraktet anges de tider då den gymnasiala lärlingstiden gäller för eleven.

Barn- och elevförsäkringar - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Disciplinära åtgärder

Det är rektor och skolhuvudman som vidtar eventuella disciplinära åtgärder enl. skollagen. Sådana beslut gäller då även på arbetsplatsen.

Sekretess

Arbetsplatsen ska enligt detta avtal omfattas av sekretess för sådan information rörande eleven som omfattas av sekretess hos Skolan enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 21 och 23 kapitlen. Därmed omfattas även behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation).

Avtalsperiod

Kontraktet gäller under den avtalsperiod som anges i Utbildningskontraktet.

Kontraktets upphörande

  • Kontraktet upphör vid den tidpunkt som anges i Utbildningskontraktet eller omedelbart om:
  • utbildningen inte kan genomföras på arbetsplatsen eller
  • om någon part i övrigt inte uppfyller sina åtaganden enligt Utbildningskontraktet

Kontraktet kan även av annat skäl än som anges ovan sägas upp av någon part, då med en uppsägningstid på en (1) månad.

Tvist och ändringar i avtalet

Tvist med anledning av detta avtal ska lösas genom förhandlingar mellan parterna.
Ändringar och tillägg i avtalet kan göras genom skriftlig handling som undertecknas av parterna och biläggs avtalet.