Bilden föreställer elever som studerar i labbrummet. Foto: Niklas Olausson

Naturvetenskapsprogrammet


Naturvetenskapsprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet har både bredd och   spets och är en mycket stimulerande utbildning. Du blir väl förberedd för studier på både universitet och högskola och får en utmanande  och givande gymnasietid.

Om programmet

Vi erbjuder båda de nationella inriktningarna; Naturvetenskap och Naturvetenskap och Samhälle. Inriktning väljer du i februari i årskurs 1 inför tvåan då inriktningarna startar. Därutöver kan du välja  programfördjupningskurser och kurser som individuellt val för att skapa en utbildning som passar dig. Vi samverkar med Chalmers och Göteborgs universitet, som erbjuder våra elever att göra studiebesök, lyssna på spännande föreläsningar eller göra avancerade laborationer.


På Hvitfeldtska har vi också en riksrekryterande spetsutbildning i matematik. Du kan också kombinera naturvetenskap med avancerade studier i franska eller tyska, så kallade språksektioner.


Våra lärare är välutbildade och behöriga och på skolan finns ett antal lektorer i ämnena biologi, fysik, kemi, matematik och franska. Flera av våra elever placerar sig väl i tävlingar som olympiader i matematik, fysik, kemi, biologi och lingvistik och fått representera Sverige internationellt.

Skolverket skriver i examensmålen för NA:
Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen.

Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Här läser du alltså fördjupningskurserna Biologi 2, Fysik 2 och Kemi 2, samt Matematik 4. 

Naturvetenskap och Samhälle

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Här läser du Geografi 1, Samhällskunskap 2 och någon av de naturvetenskapliga fördjupningskurserna. Som programfördjupning läser du också Politik och hållbar utveckling.

Spetsutbildning matematik

Du kan också söka naturvetenskapligt program med nationell spetsutbildning i matematik. Det är en utbildning för dig som har intresse och fallenhet för matematik. Förutom specialiseringskurser i matematik läser du de kurser som ingår i naturvetenskapsprogrammet och du får samma behörighet som övriga elever som läser naturvetenskapligt program med inriktningen naturvetenskap. Problemlösning och kreativt tänkande går som en röd tråd genom hela spetsutbildningen. Målet är att stimulera ett matematikintresse och att ge dig matematiska verktyg för fortsatta studier.


I årskurs 1 och 2 läser du, utöver de vanliga matematikkurserna, en specialiseringskurs i problemlösning. I årskurs 3 ingår Matematik 5 samt ytterligare specialiseringskurser inriktade mot högskolematematik. Specialiseringskurserna ger meritpoäng. Du erbjuds även möjlighet att omsätta kunskaperna från dessa specialiseringskurser i årskurs 3 i 7,5–15 högskolepoäng på Institutionen för matematiska vetenskaper vid Chalmers/Göteborgs universitet.


Vill du söka till matematikspetsutbildningen gör du ett antagningsprov som genomförs på Hvitfeldtska i mars eller maj. Om du söker till vår spetsutbildning i Indra2 får du via e-post en kallelse till provet. Provets resultat tillsammans med ditt grundskolebetyg ligger till grund för antagningen. Läs mer om Spetsutbildning matematik Spets och sektioner.

Kontaktuppgifter

Henrik Petersson, lektor matematik

Henrik.petersson@educ.goteborg.se

Naturvetenskap med språksektion

Det finns också möjlighet att läsa extra mycket franska och tyska. Vi erbjuder studier ända upp till steg 7, och en till två resor under studietiden. Detta är en fin möjlighet för dig som gillar naturvetenskap men också är duktig i språk. Under vårterminen i åk 1 kommer du att välja om du vill läsa extra mycket språk. Språksektionerna är för dig som, förutom att läsa naturvetenskapsprogrammet, vill uppnå funktionell tvåspråkighet i franska eller tyska. Målet är att du ska uppnå nivå B2 eller C1 inom den europeiska referensramen för språk. Undervisningen leds bland annat av lärare som har franska respektive tyska som modersmål. Enkla moment och kortare avsnitt i de vanliga kurserna kan komma att läsas på franska respektive tyska.

I årskurs 3 finns alltså möjlighet att läsa upp till 15 högskolepoäng i språket och att ta ett språkprov - DELF/DALF i franska respektive KMK-Diplom i tyska, motsvarande B2 eller C1 inom den europeiska referensramen för språk, som ger tillträde till studier vid fransk- respektive tyskspråkiga universitet. Läs mer om Franska och Tyska sektionerna

Kontaktuppgifter

Astrid Kling, rektor

Telefon: 031-367 06 07

E-post: astrid.kling@educ.goteborg.se