Alla kurser i bokstavsordning


Här är alla kurser för indivduellt val i alfabetisk ordning.

A

Animation 1

Kursnamn: ANIANI01
Går på Schillerska.
Obs! Kursen går som dubbelpass, till sen eftermiddag.

 • Filmens berättarkomponenter och dramaturgi, till exempel tids- och rumsliga förflyttningar.
 • Manus och storyboard.
 • Klassisk animation med papper och penna.
 • Stopmotion-tekniker, till exempel cutout och pixilation.
 • Grundläggande hantering av tekniska verktyg för animation, till exempel programvara.
 • Rörelse, rytm och tempo i animation.
 • Tidslinjer.
 • Färg, form och perspektiv.
 • Animation utifrån givna och styrda förutsättningar och förlagor.
 • Orientering om genrer och stilar genom animationshistorien, såväl studioproduktioner som experimentell independentfilm.
 • Etiska frågor, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området

Länk till Skolverkets sida om Animation (Gymnasieskolan)

Arkitektur — hus

Kursnamn: ARKARK0
Poäng:100
Går på Schillerska
Obs! Kursen går som dubbelpass, till sen eftermiddag.

 • I kursen varvas teori med praktiska inslag.
 • Vi inleder med momentet Se staden där ni studerar arkitekturhistoria och olika stilar (stadsvandring ingår).
 • I moment 2, Rita staden, lär ni er om och provar på, olika rittekniker, både för hand och digitalt.
 • Under moment 3, Planera staden, går ni igenom de lagar etc. som styr vad och hur man får bygga.
 • Vi går även igenom olika typer av stadsrum, både historiskt och idag. Kursen avslutas med ett fördjupningsarbete, där ni använder och utvecklar de kunskaper ni fått i de tidigare momenten. Vi gör flera studiebesök (arkitektbyråer med mera) och har ett samarbete med Stadsbyggnadskontoret. 

B

Bild och form 1b

Kursnamn: BILBIL01b
Poäng: 100 

 • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker 
 • Bildkomposition och färglära 
 • Bildspråkliga grundbegrepp 
 • Arbete med konstnärliga processer; enskilt och i grupp
 • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild 
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras bildarbete 
 • Analys och tolkning av olika typer av bilder i anslutning till eget bildarbete 
 • Sammanhangets betydelse för tolkningen 
 • Olika typer av redovisningar och presentationer av färdiga arbeten 
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö och upphovsrätt

 Länk till Skolverkets sida om Bild (Gymnasieskolan)

D

Design 1

 • Undervisning och arbete med designprocessen som utgångspunkt:
 • Idégenerering
 • Skissteknik/visualisering av idéer
 • Presentationsteknik; att kommunicera idéer
 • Formgivning
 • Produktutveckling utifrån olika aspekter; t ex målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. Introduktion i designprocessens olika delar.

Länk till Skolverkets sida om Design1 (Gymnasieskolan)

Digitalt skapande 1

Kursnamn: DIGDIG01,
Poäng: 100
Går på Schillerska
Obs! Kursen går som dubbelpass, till sen eftermiddag.

 • Digitala skapandeprocesser och skissarbeten
 • Arbeta med karaktärsdesign i bildbehandlingsprogram som Photoshop och Illustrator.
 • Skapa i olika estetiska uttrycksformer.
 • Kursen har en experimentell karaktär.
 • Du lär dig att välja rätt verktyg och program i ditt estetiska gestaltande.
 • Presentationsvägar och spridningsvägar för digitala produktioner ingår också i kursen

Länk till Skolverkets sida om Digitalt skapande (Gymnasieskola)

E

Engelska 7

Kursnamn: ENGENG07,
Poäng: 100
Förkunskapskrav: Engelska 6

 • Kommunikationens innehåll. 
 • Teoretiska och komplexa ämnesområden. 
 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i delar av världen där engelska används. 
 • Reception. 
 • Talat språk
 • Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer. 
 • Texter av olika slag och med olika syften. 
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk. 
 • Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter. 
 • Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. 
 • Produktion och interaktion. 
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion. 
 • Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde. 
 • Strategier för användning av olika typer av källor. 
 • Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier. 
 • Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp. 
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställninga

Länk till Skolverkets sida om Engelska (Gymnasieskolan)

Ensemble 1

Kurskod: MUSENS01
Poäng:100 

 • Detta är en ensemble-kurs där vi framför allt fokuserar på att spela musik tillsammans i grupp, som ett band.
 • Vi spelar låtar som läraren valt och låtar som ni väljer själva.
 • Med jämna mellanrum har vi uppspel för varandra.
 • I kursen har man chans att utveckla sina kunskaper på olika instrument - vi går vi igenom grundläggande kunskaper för trummor, bas, gitarr, piano och sång.
 • Vi går också igenom grundläggande ljudteknik som finns i replokalen. 
 • Utöver detta jobbar vi med andra relaterade områden, t.ex. musiklyssning, musikteori, olika musikstilar m.m. Kursen hålls i musiksalarna på Hvitfeldtska gymnasiet. 

Länk till Skolverkets sida om Musik (Gymnasieskolan)

F

Filmproduktion

Kursnamn: FILFIL0
Poäng: 100
Går på Schillerska
Obs! Kursen går som dubbelpass, till sen eftermiddag.

 • Produktionsplanering och budgetering med betoning på fiktiva produktioner samt olika filmstöd. 
 • Hur det går till att besätta roller och reka platser. 
 • Inspelning av bild och ljud samt ljussättning med betoning på fiktion. 
 • Manusarbete och dramaturgisk bearbetning till bildmanus med betoning på gestaltade fiktiva produktioner.
 • Berättarkomponenter som scenografi, kostym och smink. 
 • Regi. 
 • Samverkan mellan olika yrkesroller i samband med inspelning av fiktion.

Länk till Skolverkets sida om Film- och tv-produktion (Gymnasieskola))

Filosofi 1

Kursnamn: FIOFIO01
Poäng: 50 

 • Existens och vetande.
 • Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen.
 • Värdefilosofi.
 • Nutida filosofiska riktningar.
 • Språkfilosofi

Länk till Skolverkets sida om Filosofi (Gymnasieskolan)

Fotografisk bild 1

Kursnamn: FOTFOT01
Poäng: 100
Går på Schillerska.
Obs! Kursen går som dubbelpass, till sen eftermiddag.

 • Den fotografiska processen från motivval till publicering.
 • Bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling, samt hur och varför man lagrar data i olika format.  Programvaror för digital bildbehandling.
 • Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och för visning.
 • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.
 • De fotografiska materialens egenskaper och användningsområden.
 • Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt bildspråk.
 • Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori.
 • Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader mellan olika genrer.
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.  Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet

I

Idrott och hälsa 2

Kursnamn: IDRIDR02
Poäng: 100

 • Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning.
 • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.
 • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga.
 • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras.
 • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter.
 • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg.
 • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning.
 • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter

Internationella relationer

Kursnamn:SAMINR0
Poäng: 100

 • Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik.
 • Olika teoretiska perspektiv på internationella relationer.
 • Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner.
 • Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter.
 • Internationell rätt.
 • Globaliseringens betydelse för individer, grupper och samhällen.
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av informationen från olika medier och andra källor samt källhänvisning enligt vanliga system

K

Kriminologi

Kursnamn: HUMSAM00S
Poäng: 100

 • Varför blir en människa kriminell?
 • Hur påverkas brottsoffer av att utsättas för brott?
 • Hur ser brottsligheten ut i Sverige?
 • Vi lär oss om orsaker till kriminalitet och metoder för att motverka olika typer av kriminalitet.
 • Vi analyserar även populärkulturella skildringar av kriminella och polisen.
 • Eleverna får också fördjupa sig i olika kända rättsfall, besöka en rättegång samt läsa domar.
 • Kursen innehåller även gästföreläsningar från rättspsyk,blåljuspersonal m.m.

Länk till Skolverkets sida om Kriminologi (Gymnasieskolan)

L

Litteratur

Kursnamn: SVELIT0,
Poäng: 100

 • I kursen litteratur arbetar vi med skönlitteratur från olika tider och kulturer.
 • Vi arbetar med dikter, noveller, romaner och teaterpjäser från olika delar av världen, skrivna både av kvinnor och män.
 • Vi diskuterar, tolkar och analyserar skönlitteratur med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp.
 • Gemensamt väljer vi temastudier för att se hur olika texter behandlar samma ämne. Exempel på teman kan vara dystopier, krig, naturen, barndom, utanförskap. Ett tema kan också vara ett land, till exempel Chile eller Libanon.
 • Vi fördjupar oss i några litterära epoker och granskar hur idéer, normer och värderingar märks i olika texter. Under studiet möter vi kvinnliga och manliga författare, författare som har fått dölja sin identitet och andra som har blivit stjärnor.
 • Under kursen granskar vi den konstnärliga friheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.
 • Eleverna väljer också ett perspektiv för att fördjupat tolka något/några skönlitterära verk. Exempel på sådana perspektiv är postkolonialt, feministiskt och komparativt perspektiv.

Länk till Skolverkets sida om Litteratur (Gymnasieskolan)

M

Matematik 2a

Kursnamn: MATMAT02a
Poäng: 100
Förkunskapskrav: Matematik 1a

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Metoder för beräkningar vid budgetering.
 • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
 • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
 • Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
 • Lösning av exponentialekvationer genom prövning och grafiska metoder.

Geometri

 • Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier.
 • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga och yrkesmässiga sammanhang.

Samband och förändring

 • Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner.
 • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, utan och med digitala verktyg.
 • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.


Matematik 2b

Kursnamn: MATMAT02b,
Poäng: 100

Taluppfattning, aritmetik och algebra 

 • Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
 • Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer.
 • Metoder för beräkningar vid budgetering.
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
 • Begreppet linjärt ekvationssystem.
 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
 • Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.

Geometri

 • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.

Samband och förändring

 • Egenskaper hos andragradsfunktioner.
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.

Sannolikhet och statistik

 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, inklusive regressionsanalys.
 • Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet.
 • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse.
 • Egenskaper hos normalfördelat material.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Matematik 3b

Kursnamn: MATMAT03b,
Poäng: 100p
Förkunskapskrav: Matematik 2a eller Matematik 2b

Algebra

 • Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar till hantering av dessa begrepp.
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad.

Samband och förändring

 • Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering.
 • Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde.
 • Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad.
 • Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.
 • Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner.
 • Introduktion av talet e och dess egenskaper.
 • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion.
 • Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem.
 • Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata.
 • Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.
 • Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Mental träning

Kursnamn: HALMEN0 ,
Poäng: 100

 • Mental träning är en kurs för dig som vill öka din mentala styrka i syfte att förbättra ditt välmående.
 • Detta gör vi genom att praktiskt öva på moment som andningsövningar, yoga, avslappning, visualisering och mindfulness.
 • Vi fördjupar oss också i teoretiska modeller för stresshantering, motivation, målfokusering, faktorer som påverkar vår prestation och övar på att pedagogiskt instruera och handleda.

Moderna språk

Kursnamn: MODXXX0X
Poäng: 100 

Förkunskapskrav: steget under vid steg 2, 3, 4 och 5

Undervisningen i ämnet moderna språk ger förutsättningar för att utveckla förmåga att:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 • Diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
 • Utveckla förståelse av språket i tal och skrift och förmåga att tolka innehållet.


N

Naturkunskap 2

Kurs: Naknak02,
Poäng: 100

 • Universums utveckling.
 • Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet
 • Evolutionens mekanismer och organismers utveckling.
 • Människokroppens organ och organsystem.
 • Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt.
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild.

P

Politik och hållbar utveckling

Kursnamn:HÅLPOL0,
Poäng: 100
Går på Schillerska.

 • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
 • Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck.
 • Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser.
 • Olika metoder för miljövärdering, till exempel när myndigheter genomför samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
 • Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner och överenskommelser med kopplingar till hållbar utveckling.
 • Den politiska beslutsprocessen inom området hållbar utveckling i Sverige och inom EU.
 • Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt.
 • Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den politiska agendan från lokal till global nivå.
 • Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.
 • Praktiska fallstudier.

Privatjuridik

Kursnamn: JURPRI0,
Poäng: 100

 • I kursen privatjuridik får du kunskap om den svenska rättsordningen.
 • Du lär dig juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
 • I kursen kommer du lära dig regler som berör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.
 • Du får även lära dig regler som gäller köp mellan konsument och näringsidkare, samt köp mellan privatpersoner. 

Programmering 1

Kursnamn: PRRPRR01,
Poäng: 100

 • Sekventiell programmering i det eller de valda programmeringsspråken.
 • Programmeringsspråkets eller -språkens grundläggande datatyper samt fördefinierade strukturer, regler och syntax.
 • Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk.
 • Kontrollstrukturer.
 • Grunderna för klasser, objekt, egenskaper och metoder.
 • Variablers och konstanters synlighet och livslängd.
 • Enkla sorteringsalgoritmer och sökningsalgoritmer.
 • Grundläggande rekursiva algoritmer.
 • Interaktion med användaren i ett enkelt grafiskt användargränssnitt.
 • Implementeringar av datastrukturer, till exempel vektor, fält, lista och trädstruktur.
 • Felsökning av källkod och undantagshantering i interaktiva program.
 • Samspelet mellan program och dator från källkod till exekvering.
 • De vanligaste programmeringsspråkens krav på körtidsmiljöer och operativsystem samt deras aktuella användningsområden.

Psykologi 1

Kursnamn: PSKPSY01,
Poäng: 100

 • Psykologins historiska framväxt.
 • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv.
 • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
 • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
 • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.


Psykologi 2a

Kursnamn: PSKPSY02a ,
Poäng: 50
Förkunskapskrav: Psykologi

 • Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.
 • Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.
 • Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.
 • Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.
 • Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

R

Retorik

Kursnamn: SVERET0
Poäng: 100

 • Muntlig framställning av olika slag och med olika syften.
 • Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.
 • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden.
 • Den retoriska arbetsprocessens delar.
 • Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.
 • Grundläggande retoriska begrepp.
 • Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.


Rätten och samhället

Kursnamn: JURRÄT,
Poäng: 100

 • Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter.
 • Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.
 • Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier.
 • Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande.
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
 • Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar

S

Scenisk gestaltning

Kursnamn: TEASCE01
Poäng: 100
Går på Schillerska
Obs! Kursen går som dubbelpass, till sen eftermiddag.

 • Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu.
 • Kursen belyser uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Undervisningen i kursen utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik.
 • I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra. Undervisningen utgår från elevernas kreativitet och stimulerar skaparglädjen, liksom viljan att berätta.
 • Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik.
 • Metoder för detta är övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Kursen ger även eleverna möjlighet att uppleva professionell teater.

Skrivande

Kursnamn: SVESKR0
Poäng: 100

 • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
 • Den retoriska arbetsprocessen, det vill säga hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikations- situation.
 • Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär.
 • Skriftlig framställning efter mönster och förebilder samt friare skrivande.
 • Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, övertyga och underhålla.
 • Spänningen mellan traditionellt textskapande och nydanande texter.
 • Spänningen mellan fakta och fiktion i texter.
 • Textuppbyggnad, sammanhang i text, textmönster och språk i såväl skönlitteratur som i andra typer av texter.
 • Fördjupning och problematisering av vad som är korrekt och lämpligt språk i skönlitteratur och andra typer av texter.
 • Utformning av texter för olika syften och i olika medier, inklusive multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljud samspelar.
 • Hur man ger konstruktiv textkritik och arbetar med sina egna och andras texter för att förbättra sitt skrivande öka sin språkliga medvetenhet.

T

Teckensspråk för hörande 1, Moderna språk

Kursnamn: SVTSVT01,
Poäng: 100
Går på Schillerska

 • Tydligt svenskt teckenspråk och enkla teckenspråkiga texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, även via olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Dialoger och samtal.
 • Berättelser, även i dramatiserad form.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande tecken och signaler och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Olika sätt att orientera sig i och välja bland teckenspråkiga texter från internet och andra medier.
 • Grundläggande principer för teckenspråkets gestuella-visuella struktur.
 • Tecken, icke-manuella signaler och vardagsfraser i de språk eleven möter.
 • Hur ord bokstaveras och används i svenskt teckenspråk.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar på sammanhängande teckenspråk. Samtal och dialog för kontakt och kommunikation.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel bokstavering, omformuleringar, visualisering och frågor.
 • Språklig säkerhet när det gäller till exempel bokstavering, tecken och icke-manuella signaler.