Tidigare elever


Stipendier för universitets- och högskolestuderande elever hittar du här. Följande stiftelser har stipendier som du som har tagit studentexamen vid Hvitfeldtska gymnasiet kan vara behörig att söka. Klicka på respektive stiftelsenamn för mer information.

Kungl och Hvitfeldtskas Universitets- och högskolestipendium

Kan tilldelas elev som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborg och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier

Stipendiet utgör för närvarande 10.000 kronor.

Endast studerande som klarat av minst 60 poäng av grundutbildningen och har för avsikt att examineras vid statlig högskola eller universitet i Sverige samt Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. En studerande kan endast erhålla stipendiet en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag av vederbörande universitets/högskoleenhet eller den organisation som universitets/högskoleenheten bestämmer.

Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.

Stiftelsen Mamsell Amanda Cervins stipendiefond

Räntan ska vid varje vårtermins slut tillfalla i första hand ynglingar i årskurs tre på Hvitfeldtska gymnasium som gjort sig kända för flit och goda seder, samt fattat ett fast beslut att vilja bliva präster och som ådagalägga intresse och anlag för detta höga kall.

I andra hand ynglingar i årskurs tre på alla kommunala gymnasieskolor i Göteborg och som gjort sig kända för flit och goda seder, samt fattat ett fast beslut att vilja bliva präster och som ådagalägga intresse och anlag för detta höga kall.

I tredje hand ynglingar som tidigare studerat på någon av Göteborgs kommunala gymnasieskolor och som gjort sig kända för flit och goda seder, samt fattat ett fast beslut att vilja bliva präster och som ådagalägga intresse och anlag för detta höga kall.

Ansökningsblankett goteborg.se/stiftelser

Bertil Settergrens fond

Eleven ska ha studentexamen eller fått slutbetyg från program som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
Ansökan skickas till Hvitfeldtska gymnasiet, Rektorsgatan 2, 411 33 Göteborg, senast 15 december.

Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.

Felix Neuberghs Resestipendiefond

Behörig att söka Félix Neuberghs resestipendium är elever som går i åk 3 på Hvitfeldtska eller gått ut från Hvitfeldtska gymnasiet för högst tre år sedan.

Stipendiet ska täcka kostnader för 3 månaders studier och uppehälle i England för att förbättra det engelska språket, skaffa sig förståelse för sociala och politiska förhållanden i England och skapa sig en självständig uppfattning om engelskt samhällsliv.
Stipendium kan även sökas för lärare på Hvitfeldtska gymnasiet som vill bedriva vetenskaplig forskning i engelskt samhällsskick eller andra Sverige – England berörande förhållanden.
Ansökan ska ha inkommit till senast den 15 maj respektive år till
Stiftelsen Félix Neuberghs resestipendiefond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
40504 Göteborg

Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.

Stiftelsen Fredrik d´Orchimonts fond

Från Fredrik d´Orchimonts fond är några resestipendier lediga för sökande, som vill förbinda sig att tillbringa minst ett år utrikes och med goda betyg genomgått ekonomisk utbildning vid Hvitfeldtska gymnasiet och ännu ej fyllt 25 år.

Ansökan ska ha inkommit senast den 15 maj respektive år till:
Hvitfeldtska gymnasiet
Stipendienämnden
Rektorsgatan 2,
SE-411 33 Göteborg

Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.