Premier

Premier är stiftelsemedel som inte är sökbara. Premier delas oftast ut som belöning eller uppmuntran till elever och utses av lärarna vid skolan. Följande stiftelser har premier som delas ut vid denna skola. Understrukna namn är klickbara för mer information.

Folke och Märta Wiesels fond

Premier som utdelas till avgångselever som har bästa vitsord i ämnesgruppen matematik, fysik eller kemi samt till avgångselever som har bästa vitsord i ämnena engelska och franska.


Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond vid Hvitfeldtska gymnasiet

Som resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning eller till någon eller några elever såsom premier för goda kunskaper.


Stiftelsen Hvitfeldtska gymnasiets samfond

Fonden ska användas till förmån för eleverna inom gymnasieskolan företrädesvis för:

  • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit,
  • Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,
  • Stipendium för fortsatt utbildning
  • Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands,
  • Skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller
  • Förvärv av material

Fonden får ej användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.