Vanliga frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar som vi får.

Vilka insatser kan jag eller mitt barn ansöka om?

Svar: Det är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som tillsammans med Socialtjänstlagen (SoL) bestämmer vilket stöd som personer med funktionsnedsättning kan få. Insatserna är behovsprövade. De utgår från personen och det stöd som hen behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt och kunna vara en del av samhällets gemenskap.

Lagen om stöd och service (LSS) innehåller 10 stödinsatser. LSS ska ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra. Mer information om LSS och SoL kan du hitta på Göteborgs Stads webbplats eller på Riksdagens webbsida. Du kan också ringa till oss på 031 367 98 08 ifall du har frågor kring detta.

Vem ansvarar och reglerar särskilt stöd i förskola och skola?

Svar: Det är förskolechefen på förskolan och rektorn på grundskolan som ansvarar för att tillgodose behov av särskilt stöd. Behov av särskilt stöd regleras i Skollagen.  Du kan läsa mer om vad särskilt stöd innebär på Skolverkets webbsida och på Göteborgs Stads webbsida Särskilda behov.

 Vad krävs för att få gå i anpassad skola och hur ansöker jag?

Svar: Anpassad skola (som tidigare kallades särskola) är till för barn och ungdomar med begåvningsmässig funktionsnedsättning som inte beräknas klara av skolans och gymnasieskolans kunskapskrav. Den obligatoriska anpassade skolan omfattar anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola (nationella, specialutformade och individuella program). Läs mer på sidan Anpassad gymnasieskola Göteborg.

Hur ansöker jag om skolskjuts eller färdtjänst?

Svar: Elever som är skrivna i Göteborgs kommun kan få skolskjuts till och från skolan om de av olika anledningar inte kan åka med kollektivtrafiken. Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts. En ny ansökan måste skickas in inför varje läsår. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller. Läs mer på sidan Skolskjuts.

Färdtjänst och LSS-resor

Det är tillståndshandläggarna på färdtjänsten som beslutar vem som kan få färdtjänst. Det finns inte någon åldersgräns och inga särskilda blanketter för att ansöka om färdtjänst för barn. Använd blanketterna på sidan Ansök om färdtjänst. Färdtjänsten utför resor på uppdrag av stadsdelarna enligt lagen om särskilt stöd (LSS). Det är socialsekreterare i din stadsdel som beslutar om villkoren för resorna. Mer information hittar du på sidan om resor.

Hur överklagar jag ett beslut?

Svar: Om du vill överklaga ett beslut du fått från Socialtjänsten så ska du göra det inom tre veckor från det att du fått beslutet. Du kan vända dig till din socialsekreterare och be om hjälp att skriva en överklagan. Du kan också vända dig till brukarstödsverksamheterna för att få stöd i din överklagan. Läs mer om hur du gör på sidan Överklaga beslut.

Vad kan jag söka för ekonomiskt stöd?

Svar: Du kan hitta information om olika ekonomiska bidrag och stiftelser på sidan Insatser och bidrag.

Hur ansöker jag om omvårdnadsbidrag för barn?

Svar: Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Läs mer på sidan Omvårdnadsbidrag.

Hur ansöker jag om merkostnadsersättning för barn/vuxna?

Svar: Om du har merkostnader till följd av din funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. Läs mer på Försäkringskassans sidor om merkostnadsersättning för barn och merkostnadsersättning för vuxna.

Hur ansöker jag om stiftelser och fonder?

Svar: Om du har en familjemedlem med en funktionsnedsättning eller ett barn med särskilda behov kan söka pengar från stiftelser och fonder. Läs mer på sidan Vem kan ansöka om pengar från stiftelser under fliken särskilda behov. Information om vilka stiftelser och fonder du kan söka finns på sidan Stiftelser och fonder.


Var kan jag hitta fritidsaktiviteter?

Svar: På vår webbplats och på vår facebooksida kan du hitta kultur-och fritidsaktiviteter anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar. Här hittar du bland annat föreningar som erbjuder aktiviteter så som utflykter, segling, musik, dans, löpning och annan sport samt deltagande i andra evenemang. Läs mer på sidorna Kultur- och fritidsaktiviteter och Lots för barn och vuxnas Facebook sida

Hur ansöker jag om god man?

Svar: Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om hjälp från en god man. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i. Nedan finner du ansökningsblankett och information om vilka handlingar du behöver skicka med din ansökan om god man. Ansök om god man

Hur kan jag få kontakt med BUP för mitt barn?

Svar:En väg in” är ett regiongemensamt kontaktcenter, med uppdrag att ta emot telefonsamtal, egenremisser och 1177-meddelanden från invånare (barn och ungdomar 0–17 år och/eller vårdnadshavare) samt remisser och rådgivningssamtal från vårdgrannar och samverkanspartners. ”En väg in” är öppet kl. 8.00 till 16.30 helgfri måndag till fredag.

”En väg in” nås på telefonnummer 010 – 435 86 50.
Mer kontaktinformation finns på 1177.se.


Vad kan jag få för stöd av Habiliteringen?

Habiliteringen arbetar med habilitering för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt med rehabilitering för personer som senare i livet har fått en hjärnskada. Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst. Här finns särskild kompetens om funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team där det kan ingå arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska och specialpedagog. Habiliteringen som verksamhet innebär behandlande, kompensatoriska eller kunskapsgivande åtgärder för personer med funktionsnedsättningar.

I Göteborg har Västra Götalandsregionen Barn och ungdomshabiliteringen på två ställen:
Habiliteringen Hisingen och Habiliteringen Frölunda

Vad kan jag få för stöd från arbetsförmedlingen om jag har en funktionsnedsättning?

Om du har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan du dels få stöd genom Arbetsförmedlingens allmänna service, dels stöd på en rad andra sätt. Nedan finner du beskrivet olika former av stöd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Du kan läsa mer om olika former av stöd för dig med en funktionsnedsättning på arbetsförmedlingens hemsida

Hur ansöker jag om boende om jag har en funktionsnedsättning?

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av mer stöd i ditt boende har möjlighet att ansöka om Bostad med Särskild Service (BmSS). BmSS kan antingen vara som servicebostad eller gruppbostad och stödet ges alltid utifrån individuella behov. Här hittar du mer information om olika former av boende för dig med en funktionsnedsättning.

Frågor och svar om sysselsättning om jag har en funktionsnedsättning?

Vad innebär daglig verksamhet

Svar: Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att införa valfrihet inom daglig verksamhet från 1 april 2019. Det innebär att du som har beslut enligt LSS kan välja antingen Göteborgs Stad som utförare eller någon av de privata aktörer som staden godkänt och tecknat avtal med.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete, kan du få daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt. Arbetsuppgifterna är anpassade efter dina intressen och behov. Du kan till exempel få arbeta i kök eller trädgård, sälja hantverk eller delta i olika skapande aktiviteter såsom musik och teater. Att vara på en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt. Det är din socialsekreterare som bedömer om du har rätt till daglig verksamhet eller inte.
Här hittar du kontaktuppgifter till alla dagliga verksamheter i Göteborgs Stad.

Vad är ett aktivitetshus

Svar: Aktivitetshusen vänder sig till dig som är göteborgare, 18 - 65 år, lever med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och som önskar stöd i din återhämtning. Aktivitetshusen erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning, kursverksamhet och möjlighet att delta i arbetsgrupper. För dig som vill arbeta eller studera kan vi erbjuda individuell vägledning och stöd. Läs mer på hemsidan för staden Aktivitetshus.