Skolor och utbildning för dig med funktionsnedsättning


Förskolor, grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning kan på olika sätt anpassa sin utbildning och ge särskilt stöd för dig med funktionsnedsättning. Några skolor vänder sig speciellt till dig med funktionsnedsättning.

Stöd för nyanlända elever

Det finns flera olika åtgärder för att stödja nyanlända elever i deras skolgång. Här beskriver de dessa och hur de kan användas. Stöd för nyanlända elever

Familjecentraler

En familjecentral är en mötesplats där du och din familj kan träffa andra barn och föräldrar. Hos oss ska du känna att du kommit rätt med dina frågor. Vi som arbetar på familjecentralen finns här för att stärka dig som förälder. Tillsammans har vi målet att ge ditt barn en god start i livet.

Förskola

Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år. Här kan du ansöka om plats på kommunal förskola eller i familjedaghem om barnet är folkbokfört i Göteborg. (Observera att du inte kan söka fristående förskola via denna e-tjänst.)

Bra att veta innan du ansöker

Du kan ansöka om en plats på förskola eller i familjedaghem tidigast sex månader innan ditt barn behöver platsen. Barnet kan få en plats tidigast från ett års ålder.

Du kan välja fem alternativ

Du kan ange fem olika alternativ när du ansöker. Du kan kombinera förskola och familjedaghem. Fram tills dess att du fått erbjudande om plats, kan du när som helst ändra i dina val och ändå behålla din plats i kön.

Om väntetider för att få plats

Om din ansökan har kommit in minst fyra månader innan det datum du önskar plats är kommunen skyldig att erbjuda förskola eller familjedaghem, i anslutning till detta datum. Inskolning ska påbörjas från den dagen platsen står till förfogande. Förskoleansökan

Grundskola

Alla barn är garanterade att få en plats i någon av våra skolor. Men det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Barnet är inte garanterad plats på den skola du väljer. Det beror på hur många som söker till just den skolan. Det är därför viktigt att du också gör ett andrahands- och tredjehandsval.

Det är viktigt att ni skickar in ansökan under ansökningsperioden. Om ansökan kommer in för sent eller inte skickas in alls kommer grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad att placera barnet i en skola i närområdet. Önska grundskola

Särskilda behov och särskilt stöd i skolan

Skolan har ett stort ansvar för att barn med särskilda behov ska få en bra och fungerande skolgång. Det kan röra sig om sjukdom. funktionsnedsättning eller andra behov. Här finns information för dig som förälder eller vårdnadshavare. Har du frågor och synpunkter ska du i första hand kontakta den skola ditt barn går i. Mer information finner du på sidan Särskilda behov.

En del barn behöver mer hjälp en andra för att klara skolarbetet. Behovet av särskilt stöd kan bero på fysiska, sociala eller andra orsaker. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det är rektorn på ditt barns skola som bedömer om barnet kan få särskilt stöd. Mer information finner du på sidan Stöd för att nå kunskapskraven.

Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att, utifrån sina förutsättningar, nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Mer information hittar du på skolverkets hemsida.

SIP för barn och unga

Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen har gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Riktlinjerna kallas SIP för barn och unga . Där står det hur olika aktörer ska jobba tillsammans om exempelvis en skola eller socialtjänsten märker att ett barn har svårigheter där de behöver samarbeta. Det är socialnämnden som ansvarar för att samarbetet blir av. Parterna kan till exempel vara BUP, habilitering, skola och Närhälsan. SIP riktlinjer kan du läsa om på Västra Götalandsregionens webbplats.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Du som är förälder till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning kan vid behov få hjälp med att se efter ditt barn efter skoltid och under. Korttidstillsyn innebär att barnet eller ungdomen deltar i aktiviteter på fritidshem, fritidsgård eller annan meningsfull verksamhet som gör det möjligt för dig som förälder att delta i arbetslivet eller studera. 

Anpassad grundskola 

Anpassad grundskola är till för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som inte beräknas klara av skolans och gymnasieskolans kunskapskrav. 

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är till för den som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte beräknas klara av gymnasieskolans kunskapskrav. Inom anpassad gymnasieskola finns både nationella program och individuella program. 

Vägledningscentrum

All studie- och yrkesvägledning i Göteborgs Stad ges av vägledare på Vägledningscentrum. Vägledningscentrum är till för dig:

  • som är elev i någon av Göteborgs stads skolor
  • som är elev i en fristående skola som köper vägledningstjänster från Vägledningscentrum
  • som bor  i Göteborg och är under 20 år men inte går i någon skola

Uppföljningsansvar

Ungdomar som är mellan 16 och 19 år. som varken studerar eller arbetar, kan få hjälp med att komma vidare. Göteborgs uppföljningsansvar hjälper till att informera och vägleda ungdomar som står utanför gymnasiet, både vad gäller yrkesval på arbetsmarknaden och att nå sina mål via studier. Det finns uppföljningsansvariga i varje stadsdel i Göteborg. Du kan också få information och stöd på Vägledningscentrum på Skånegatan. Där finns studie- och yrkesvägledare som som du kan prata med om dina tanker för framtiden och som kan ge information om olika utbildningar och arbeten.

Särskilda behov i gymnasiet

Om du går i årskurs nio i grundskolan och ska vidare till gymnasiet kommande läsår, prata med rektor eller studie- och yrkesvalsläraren på din grundskola. De kan tipsa dig om vad du ska göra för att få fortsatt stöd på gymnasiet. Du kan också gå på öppet hus på de gymnasieskolor som intresserar dig. Där kan du få en inblick i hur du kan få stöd på just de skolorna. Mer information finner du på sidan Särskilda behov

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig till ett nationellt program har du rätt att gå ett introduktionsprogram. De är till för att göra dig behörig till gymnasiet eller förbereda dig för gymnasiet. Det finns fem olika introduktionsprogram och du söker dem via studie-och yrkesvägledare på din grundskola. introduktionsprogrammet (IM) Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram där du som elev får en egen speciell utbildningslösning. 

Kommunal vuxenutbildning, Lärvux och Provux

Genom att studera på kommunal vuxenutbildning får du möjlighet att slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. En gymnasial yrkesutbildning gör att du kan söka jobb inom ett yrke. Mer information finner du på sidan Vuxenutbildning

Lärvux är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. 

Provux

Vuxenutbildningen har ett kärnämnespaket där du kan komplettera dina gymnasiebetyg som heter Provux. Inom Provux får du studera i en liten sammanhållen grupp med mycket lärarstöd, tydlig studieplanering och klara mål. En kontaktperson fungerar som stöd genom hela utbildningen. Du erbjuds kurser i bland annat svenska, engelska och matematik.

Kurspaketet kan läsas på heltid eller deltid. Det är du som bestämmer. Det finns även möjlighet att repetera kurser på grundskolenivå. Kontakta ABF/Provux för att få veta mer.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning kommer en studie- och yrkesinformatör att hjälpa dig med din fråga och kan vid behov hänvisa dig vidare. Om din fråga eller ditt behov avser studie- och yrkesvägledning har vi olika vägledningsaktiviteter att erbjuda. 

Studera vid folkhögskola

På många folkhögskolor erbjuds anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med funktionsnedsättning. På Folkhögskola.nu har man samlat olika utbildningar över landet som är anpassade för enskilda med olika funktionsnedsättningar.

Studiemedel

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier kan CSN bedöma att du har rätt till studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Studerar du mindre än 50 procent av heltid kan du inte få studiemedel. Det finns inga studiestöd för elever på Särskild vuxenutbildning (Särvux). Mer information finner du på Centrala studiestödsnämndens (CSN) hemsida.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få utbildning. De ger specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Stödet ges till personal inom det offentliga skolväsendet och friskolor som står under statlig tillsyn. Inom några funktionsnedsättningsområden ger SPSM utbildning för föräldrar/vårdnadshavare. 

Skolinspektionen

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har tillsyn över skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskolan och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. 

Skolverket och skolverkets upplysningstjänst

Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolverket tar fram måldokument för verksamheterna, kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov, med mera. 
Skolverkets upplysningstjänst svarar på frågor om vad som står i skollagen och andra bestämmelser som rör skola och förskola.

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet dit du som elev eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Studera med funktionsnedsättning — Göteborgs Universitet

Göteborgs universitet erbjuder stöd, handledning och resurser för att underlätta studierna. Har du en varaktig och dokumenterad funktionsnedsättning kan du få pedagogiskt stöd anpassat efter dina behov. Här beskriver vi vilket stöd som finns.  


Anpassningsbank i skola och fritidshem - Umeå kommun

Anpassningsbanken består av kortfattade åtgärdsbeskrivningar med fokus på vad som konkret kan göras i lärmiljön. De har kategoriserat åtgärderna utifrån fem områden.

Förhållningssätt innebär att genom förhållningssättet förebygga problem, starta dialog och nå samarbeten med eleverna. Strukturstöd är åtgärder som ska hjälpa eleverna att svara på vad de ska göra. Åtgärder från kategorin Strategistöd hjälper eleverna att svara på hur de ska göra. Kommunikationsstöd handlar om att hjälpa elever att kommunicera och tillsammans med dem hitta lösningar. Åtgärder som genom organisering och planering skapar förutsättningar för en god lärmiljön hittar du i kategorin Organisation.