Kompetensstöd inom området funktionsnedsättning


Behöver du som arbetar med personer med funktionsnedsättning extra stöd i din profession finns det flera olika aktörer som erbjuder kompetensstöd inom området funktionsnedsättning.

NPF-konsulent

NPF-konsulent  är en funktion för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer, personal och andra som kommer i kontakt med funktionsnedsättningarna. Konsulentens huvuduppgift är att på olika sätt sprida information och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

DART (Dataresurscenter)

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. De arbetar med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och datorstöd för alla åldrar. De erbjuder utredning och utprovning på specialistnivå, information, handledning och utbildning, forskning och utveckling.

Vem kan vända sig till DART?

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
Föräldrar och närstående till dessa personer
Personal inom habilitering och rehabilitering samt annan vårdverksamhet
Personal inom skola, dagcenter och boendeverksamhet.

Eldorado

Eldorado erbjuder aktivitet, kunskap och kultur för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Eldorado har även kurser och föreläsningar som riktar sig till dig som möter människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Silviasyster 

Nätverk för Silviasystrar och Silviasjuksköterskor finns nu i Göteborg för att stötta, uppmuntra och hjälpa varandra i våra olika professioner inom demensomvårdnaden, samt att få till stånd ett gott teamarbete.
Mer information om Silviasystrar hittar du på Svenskt demenscentrum

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder utbildning till föräldrar och vårdnadshavare. Det sker vid deras Resurscenter dövblind, döv/hörsel och syn samt inom ramen för Teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF). Målgruppen för TUFF är föräldrar som är i behov av teckenspråk i kommunikationen med sina barn. TUFF syftar till att ge föräldrar/vårdnadshavare sådana färdigheter att de på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i kontakt med sina barn och därmed främja barnens utveckling. Utbildningen innebär också en möjlighet för föräldrar/vårdnadshavare att träffas och utbyta erfarenheter.

Ågrenska

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser 
och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella.

Äldrevägledare för teckenspråkiga

Behöver du som är döv eller har hörselnedsättningar information om Göteborgs Stads service och tjänster för äldre och seniorer på teckenspråk? Då kan du vända dig till Marie Rosberg, stadens äldrevägledare för teckenspråkiga personer.