Bostad och stöd i hemmet

Det finns många olika stödinsatser för dig med en funktionsnedsättning och flera olika boendeformer. Här nedan kan du läsa vad de olika insatserna innebär.

Boendeinsatser

Det finns flera olika slags boendeinsatser för dig som har funktionsnedsättning. Mer information finner du på Boenden för personer med funktionsnedsättning.

Du kan också hyra eller köpa en bostad på den vanliga bostadsmarknaden och få extra stöd i form av bostadsanpassning, hemtjänst eller boendestöd

Bostadsanpassningsbidrag 

Bostadsanpassningsbidrag är en ekonomisk hjälp för dig som har en funktionsnedsättning att göra din bostad och närmiljö mer funktionell. Mer information finner du på sidan Bostadsanpassning

Hemtjänst

Hemtjänsten ger dig hjälp så att du kan bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Du kan bland annat få hjälp med din personliga hygien, att klä på dig och hjälp med hushållet, så som med exempelvis städning och tvätt. Om du vill ansöka om hemtjänst kontaktar du en biståndshandläggare inom äldreomsorgen i din stadsdel. Mer information finner du på sidan Kontakta Hemtjänsten.

Boendestöd

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv både i ditt hem och för att delta i samhällslivet. Mer information finner du på sidan  Boendestöd

Bostad i familjehem eller med särskild service 

Barn med funktionsnedsättning kan behöva bo utanför föräldrahemmet av olika orsaker. Det kan vara boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Mer information finner du på Kunskapsguiden.se.

Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service är en insats enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade)  eller SoL (Socialtjänstlagen)  Insatsen har två huvudsakliga former, gruppbostad respektive servicebostad. De personer som omfattas av LSS har autism, intellektuella funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada (stroke, olycka), neurologiska funktionsnedsättningar eller varaktig psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. 

En del bor i vanliga lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet och har personlig assistans eller boendestöd. Andra har större behov av stöd och omvårdnad eller gemenskap och kan då få beslut om rätt till bostad med särskild service. Mer information finner du på Fastighetskontorets Boendeportal.

F100 Lägenheter

F100 är ett åtagande från fastighetsägare att via fastighetskontoret tillsammans erbjuda lägenheter till dig med funktionsnedsättningar som i annat fall hade varit berättigade till bostad med särskild service enligt LSS eller SoL. F100 är en lägenhet inom ordinarie bostadsbestånd. Det är socialtjänsten i respektive stadsdel som ansöker om bostad enligt F100 och skickar in ansökan till fastighetskontoret. Den enskilde skriver också under ansökan. Mer information finner du på Fastighetskontorets Boendeportal.

Funktionsnedsättning – att ansöka om stöd

Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar.

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till stöd genom socialtjänsten. I den här broschyren hittar du information om hur det går till att ansöka om stöd och genomgå utredning av dina behov av stöd och hjälp i vardagen. Läs mer i broschyren Funktionsnedsättning-att ansöka om stöd

Boplats Göteborg

Du som inte har rätt till bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan istället sätta upp dig i kö på bostad inom den ordinarie bostadsmarknaden. Boplats Göteborg är en marknadsplats och mötesplats för dig som söker bostad. Här ställer du dig i kö till lediga hyreslägenheter från de kommunala bostadsbolagen och många av de privata hyresvärdarna i Göteborg. Det finns även lägenheter från kommuner runt omkring.

Mötesplatsen är framför allt på Boplats webbplats men Boplats ordnar även träffar och utställningar i sin lokal i centrala Göteborg.

Förtur till följd av medicinska eller sociala skäl

Fastighetskontoret ansvarar för samordning av kommunens insatser inom det bostadssociala området och anvisning av bostäder till hushåll med särskilda behov. Detta innebär bland annat att bostadsenheten anvisar bostäder till hushåll som av medicinska eller sociala skäl har svårigheter att ordna sitt boende på egen hand. Mer information finner du på 
Fastighetskontorets boendeportal.