Ekonomi


Det finns många olika ekonomiska stödinsatser för dig med en funktionsnedsättning. Här nedan kan du läsa vad de olika insatserna innebär.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Du kan få aktivitetsersättning från och med juli det år som du fyller 19 till och med månaden innan du fyller 30. Mer information om Aktivitetsersättning finner du på Försäkringskassans hemsida.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd är pengar du kan få om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

Bilstöd


Du kan få bilstöd om du har ett barn med en varaktig funktionsnedsättning och därför har stora svårigheter att förflytta sig eller anlita allmänna kommunikationer. Läs mer bilstöd för barn

Bilstöd finns även för dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina behov. Läs mer om bilstöd för vuxna

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är en ekonomisk hjälp för dig som har en funktionsnedsättning att göra din bostad och närmiljö mer funktionell. Mer information finner du på sidan Bostadsanpassning.

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) 

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. 
Försörjningsstödet ska täcka det mest nödvändiga som till exempel mat, kläder och boende. Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra utgifter. Mer information finner du på sidan Ekonomiskt bistånd på Göteborgs Stads hemsida.

Försäkringskassans stöd för elever med förlängd skolgång

På den här sidan förlängd skolgång kan du som arbetar inom skolan få information om vilket stöd som Försäkringskassan kan ge elever som behöver lite längre tid att bli klara med skolan. Du kan också läsa om vilken roll du har när en elev får aktivitetsersättning och hur du kan stödja eleven när skoltiden snart är slut.

Fonder och Stiftelser

En annan möjlighet att få hjälp med extra kostnader kan vara att söka bidrag ur stiftelser. Du kan också söka till ett särskilt ändamål. 

Göteborgs Stad förvaltar ett hundratal stiftelser. Läs på sidan om Stiftelser.

Göteborgs Universitet har Stipendier för funktionshindrade.

Västra Götalandsregionen förvaltar Stiftelser, gåvor och bidrag.

Webbplatsen Hedersdoktorn har en sida med Fonder där du kan söka bidrag.

Webbplatsen GlobalGrant har en sida för att söka fonder, Snabbsökning.

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning utgår till person som har daglig verksamhet enligt LSS ( Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Habiliteringsersättning grundar sig på gällande prisbasbelopp. Det är regeringen som bestämmer prisbasbelopp för varje år, men det är kommunen som betalar ut habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet. 

Merkostnadsersättning

Om du har merkostnader till följd av en funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. Merkostnadsersättningen har ersatt handikappersättningen. Merkostnader är kostnader som du har på grund av din funktionsnedsättning, alltså kostnader utöver de kostnader som är vanliga för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning. Du kan få merkostnadsersättning om du fyllt 18 år och inte har en underhållsskyldig förälder. Det är försäkringskassan som bedömer vad som är merkostnader.  Mer information finner du på Försäkringskassans webbplats.

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag som ges med stöd av Socialtjänstlagen och efter regler som är fastställda 
av Kommunfullmäktige. Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning du kan få om du har stora svårigheter i ditt dagliga liv på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl och får omvårdnad av någon anhörig. En av förutsättningarna för att du ska kunna få hemvårdsbidrag är att du är bosatt i Göteborg. Mer information finner du på Göteborgs stads hemsida om hemvårdsbidrag.

Närståendepenning

Närståendepenning är pengar som du får för att vårda en närstående person som är så sjuk att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hans eller hennes liv. mer information finner du på Försäkringskassans webbplats om Närståendepenning 

Omvårdnadsbidrag

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Mer information finner du på Försäkringskassans webbplats om Omvårdnadsbidrag

Om du inte själv klarar av din ekonomi

Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man. En god man eller förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska  och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver. Du hittar mer information om: God man, förvaltare, förmyndare i länkarna.  

Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning du kan få om du har fyllt 30 men inte 65 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta 
heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Mer information finner du på Försäkringskassans webbplats om Sjukersättning

Studiemedel

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Det betyder att du till exempel kan läsa på 75 procent, men få studiemedel på 100 procent. Studerar du mindre än 50 procent av heltid, kan du inte få studiemedel. Det finns inga studiestöd för elever på Särskild vuxenutbildning (Särvux). Mer information finner du på Centrala studiestödsnämndens (CSN) hemsida.