Turkiska-Türk

Engelli çocuk ve yetiºkinlere yönelik rehberler.

Engelli çocuk ve yetiþkinler, günlük yaþamlarýnda çeþitli türlerde desteðe ihtiyaç duyarlar. Belirli Fonksiyonel Bozukluklara Sahip Kiþilere Yönelik Destek ve Hizmete iliþkin Ýsveç Yasasý ve Ýsveç Sosyal Hizmetler Yasasý kapsamýndaki destek (bakýcýlar için dinlenme, kiþisel destek, konaklama, vb.), týbbi destekler (tekerlekli sandalye, rampalar, kronometreler, vb.), konut uyarlamalarý, bakým ödenekleri, hareket hizmetleri veya týbbi bakým giriþimleri bu kapsamda sayýlabilir.

Genelde hangi yetkiliyle temasa geçeceðiniz konusunda zorlanabilirsiniz, bunun için Göteborg Belediyesi sýnýrlarý dahilinde yaþayanlar için engelli çocuk ve yetiþkinlere yönelik rehberler sunulmaktadýr. Sunduðumuz hizmetler:

Toplumda engelli çocuk ve yetiºkinlere yönelik olarak sunulan destek hakkýnda bilgi ve yönlendirme.
Doðru yetkiliye ulaþma konusunda yönlendirme.

Bize telefon ettiðinizde size Ýsveç dilinde yanýt veririz. Randevu alýrsanýz, ihtiyaç halinde bir tercüman ayarlanabilir. Ýsveççe dýþýnda bir dilde bize e-posta gönderirseniz, tercüme ettirmemiz gerekeceðinden yanýt vermemiz biraz zaman alabilir. Gerekirse, telefonda tercüme hizmeti de saðlayabiliriz.

Ýletiþim

Telefon: 031- 367 98 08