Till sidans huvudinnehåll

Förebygg avfall i Göteborgs Stad


Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det förebyggande arbetet handlar om inköp och upphandling, logistik, lagring och användning av produkter. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Det bästa avfallet är det som inte uppstår.

På den här sidan hittar du material som hjälper din verksamhet att förebygga avfall och få till en mer hållbar resurshantering. Materialet har tagits fram av Kretslopp och vatten i samarbete med andra verksamheter i Göteborgs Stad. Materialet kan med fördel också användas av andra offentliga eller privata verksamheter.

Många fördelar med minskat avfall

När avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat och miljö. Kostnaderna för inköp sjunker och avfallsavgifterna reduceras. Det går åt mindre arbetstid för att göra inköp, ta emot leveranser och bära ut avfall. Arbetsmiljön blir bättre, mer tid kan läggas på kärnverksamheten och det behövs mindre utrymme för lager och avfall.

Gå uppåt i avfallstrappan

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas. I andra hand kommer återanvändning av produkter, i tredje hand återvinning av materialet i avfallet. I fjärde hand ska energin i avfallet återvinnas och i sista hand kommer deponering av avfallet. Ju högre upp i avfallstrappan vi kommer desto mindre påverkas miljön.

Staden ska gå före

Göteborgs Stads verksamheter orsakar årligen minst en halv miljon ton avfall. Enligt Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram ska stadens alla verksamheter vara förebilder för invånare, företagare och andra.

Mål i avfallsplanen

Sedan 2020 är planen ”Göteborgsregionen minskar avfallet” gemensam för 13 kommuner i Göteborgsregionen. Ett av målen är att avfallet från kommunernas verksamheter ska minska med 40 procent per heltidsanställd fram till år 2030.

Matsvinnet från kommunens verksamheter ska minska till maximalt 30 gram per serverat huvudmål, livslängden på bärbar elektronik inom kommunens verksamheter ska öka jämfört med 2020 och mängden engångsartiklar i kommunernas verksamheter ska minska med 50 procent till år 2025.

Planen har också som mål att det ska finnas förutsättningar för kommunernas verksamheter att återanvända produkter och att alla kommunala arbetsplatser ska sortera sitt avfall.

Film om Göteborgs Stads arbete med att minska avfallet

Se filmen med goda exempel och tips på hur Göteborgs Stad minskar avfallet! Våra verksamheter har arbetat med att förebygga avfall i nästan tio år. Göteborg har vunnit flera priser för arbetet och det goda exemplet sprids till andra kommuner. Hjälp till du också att sprida filmen till fler som vill komma igång med att minska sitt avfall!

Film om hur Göteborgs Stads verksamheter kan arbeta för att minska avfallet  

Fixa sorteringen

Innan ni sätter igång arbetet med att förebygga avfall är det bra att kolla att avfallssorteringen fungerar som den ska, annars är det lätt att arbetet fastnar där. Här finns sorteringsguide, checklistor, e-utbildning, en film och en affisch som passar för kök och pentryn. Använd stödmaterialet för att göra det lätt att sortera rätt på din arbetsplats.

Sorteringsguide för dig som jobbar i Göteborgs Stad

Checklista för sortering av avfall inomhus

Checklista för sortering av avfall i avfallsutrymme

Så källsorterar du — affisch

Sortera ditt avfall — e-utbildning

Filmerna nedan fungerar inte. Vi beklagar och försöker rätta till det.

Skrota skräpet — gör det enkelt att göra rätt — film med svenska undertexter

Skrota skräpet — gör det enkelt att göra rätt — film med syntolkning

Skrota skräpet — gör det enkelt att göra rätt — film med engelska undertexter/with English subtitles

Förebygg avfall på kontoret

Förebygg avfall på kontoret är en vägledning och en checklista som innehåller praktiska tips och goda exempel på hur du kan minska avfallet på ditt kontor. Det mesta avfallet kommer i regel från kärnverksamheten och inte kontoret. Men i stort sett alla verksamheter har ett kontor. Genom att börja på kontoret kan metoder för att förebygga avfall sprida sig till kärnverksamheterna.

Förebygg avfall på kontoret - vägledning

Förebygg avfall på kontoret - checklista

Förebygg avfall på äldreboendet

Förebygg avfall på äldreboendet är en vägledning och en checklista som innehåller praktiska tips och goda exempel på hur du kan minska avfallet på äldreboendet.

Vägledningen bygger på ett pilotprojekt som genomfördes på äldreboendet Sekelbo i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg i samarbete med Kretslopp och vatten 2015–2016. På bara ett halvår minskade Sekelbo sitt matavfall med 23 procent och sitt restavfall med 10 procent. Vägledningen kan också användas av andra verksamheter som vill ha inspiration och idéer för att arbeta avfallsförebyggande.

Förebygg avfall på äldreboendet - vägledning

Förebygg avfall på äldreboendet - checklista

Dessa rutiner för att minska avfallet används av Göteborgs Stads äldreboenden:

Dagliga rutiner för minskat avfall på Göteborgs Stads äldreboenden

Lokal anpassning av Basala hygienrutiner för Göteborgs Stads äldreboenden

Rutin för inköp av livsmedel på äldreboenden i Göteborgs Stad

Toalettrutin för äldreboenden i Göteborgs Stad

Tvättinstruktioner för äldreboenden i Göteborgs Stad

Förebygg avfall i förskolan

Förebygg avfall på förskolan är en vägledning och en checklista som innehåller praktiska tips och goda exempel på hur du kan minska avfallet på din förskola. Det handlar om att slänga mindre mat, engångsartiklar, pappersavfall, förpackningar och annat avfall som är vanligt i förskolan.

Vägledningen bygger på ett pilotprojekt på förskolan Gropens Gård i Göteborgs Stad i samarbete med Kretslopp och vatten 2017–2018. Genom flera, små och ofta enkla åtgärder lyckades Gropens Gård minska sitt restavfall med 50 procent och sitt matavfall med 20 procent. Vägledningen kan också användas av andra verksamheter som vill ha inspiration och idéer för att arbeta avfallsförebyggande.

Förebygg avfall på förskolan - vägledning

Förebygg avfall i förskolan - checklista

Förebygg avfall i skolan

Förebygg avfall på skolan är en vägledning och en checklista som innehåller praktiska tips och goda exempel på hur du kan minska avfallet på din skola. Det handlar om att slänga mindre mat, pappersavfall, möbler och annat avfall som är vanligt i skolan.

Vägledningen bygger på ett pilotprojekt i Sandeklevsskolan i Göteborgs Stad i samarbete med Kretslopp och vatten 2017–2018. Genom flera, små och ofta enkla åtgärder lyckades Sandeklevsskolan minska sitt restavfall med 31 procent och sitt matavfall med 42 procent. Vägledningen kan också användas av andra verksamheter som vill ha inspiration och idéer för att arbeta avfallsförebyggande.

Förebygg avfall i skolan - vägledning

Förebygg avfall i skolan - checklista

Förebygg avfall vid inköp och upphandling

Allt avfall börjar med ett inköp. Genom att göra rätt bedömningar och val innan och vid inköp och upphandling kan avfallet minska. Den här checklistan kan användas av inköpare och upphandlare för att förebygga avfall, skona miljön och få mer pengar över till kärnverksamheten.

Förebygg avfall vid inköp och upphandling - checklista

I den här e-utbildningen, som riktar sig till inköpare, upphandlare, chefer och andra intresserade, får du lära dig hur du kan minska avfallet vid inköp och upphandling. E-utbildningen tar knappt en halvtimme.

E-utbildning: Förebygg avfall vid inköp och upphandling

Här är ett exempel på hur en inköps- och upphandlingsrutin som förebygger avfall kan se ut. Använd gärna hela eller delar.

Förebygg avfall vid inköp och upphandling - exempel på rutin

Förebygg avfall vid beställning av konferenser, hotell och catering

Du som bokar konferenser, hotell eller catering kan bidra till att minska avfallet genom att framföra önskemål eller ställa krav på leverantörer och arrangörer. Använd den här checklistan så blir det enklare.

Förebygg avfall på konferenser, hotell och vid catering

Förebygg IT-avfall

Elektriskt och elektroniskt avfall är det avfall som har högst klimatpåverkan per kilo. Kontorsdatorer byts ofta ut efter tre år trots att de kan leva dubbelt så länge med rätt skötsel, ominstallation och uppgradering. Förutom mindre avfall leder det också till minskade kostnader.

Här finns en knappt 15 minuter lång e-utbildning med råd om hur du förlänger livslängden på IT-utrustningen. Under den finns skriftliga användarråd och ett exempel på hur en IT-rutin för att förebygga avfall kan se ut. Använd gärna hela eller delar av rutinen.

E-utbildning: Förläng livslängden på stadens IT-utrustning

Förebygg IT-avfall - användarråd

Rutin för att förebygga IT-avfall

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

En femtedel av maten som lagas i offentliga kök slängs. För att minska matsvinnet i Göteborgs Stads 500 kök har Måltid Göteborg tagit fram det som kallas Göteborgsmodellen för mindre matsvinn. Det är ett verktyg med åtgärder, checklistor och goda exempel för att minska matsvinnet i hela kedjan från menyplanering till resthantering.

Göteborgsmodellen för mindre matsvinn

Förebygg avfall i flerbostadshus

Det finns flera sätt för fastighetsägare att göra det enkelt för de boende att minska sitt avfall. Förebygg avfall i flerbostadshus är en vägledning och en checklista som innehåller praktiska tips och goda exempel. Det handlar om allt ifrån bytesrum och verktygsutlåning till information till de boende om hur de kan minska avfallet.

Vägledningen bygger på ett pilotprojekt som genomfördes av fyra fastighetsägare i samarbete med Kretslopp och vatten 2020–2021.

Förebygg avfall i flerbostadshus

Förebygg avfall i flerbostadshus - en checklista

Starta ett bytesrum

Ge de boende möjlighet att byta saker i eller nära flerbostadshuset genom att starta ett bytesrum. Det är bättre för miljön än att slänga och köpa nytt. I ett bytesrum kan man lämna saker man inte längre vill ha, samtidigt som andra kan hämta och använda dem. Ett bytesrum kan se ut på många olika sätt. Det kan till exempel vara en enkel byteshylla eller ett bytesskåp. Som fastighetsägare i Göteborg får du en startrabatt på grovavfallstaxan när du fått ditt bytesrum godkänt.

I "Hur du startar och driver ett bytesrum"  hittar du tips och råd för att starta och driva ett bytesrum.

Skapa en mötesplats för återbruk

Ett fixoteket är en mötesplats där allmänheten kan laga, låna, byta och bygga för att förlänga livet på prylar och material. Göteborgs Stad startade 2018 fyra fixotek i olika stadsdelar. I handboken har vi samlat våra erfarenheter och lärdomar av att planera, starta och driva fixotek. Vi hoppas att detta kan hjälpa dig som till exempel arbetar i en kommun, ett bostadsbolag eller en förening, eller är privatperson och vill starta ett fixotek.

Handbok för att starta fixotek

Förebygg avfall på restaurang och kafé

Genom att slänga mindre mat, engångsartiklar och annat kan restauranger och kaféer både minska avfall, kostnader och miljöpåverkan. Använd vår checklista för att komma igång.

Förebygg avfall på restaurang och kafé

Genom att använda flergångslåda och termosmugg när du köper hämtmat och -dryck istället för engångsmaterial minskar du avfall och miljöpåverkan. Be de restauranger och kaféer du besöker att sätta upp de här skyltarna så kan de uppmuntra fler att använda flergångs!

Flergångsskyltar för kaféer och restauranger

Lagen hindrar inte att man kan köpa hämtmat i egen låda. Läs mer här om vad miljöförvaltningen i Göteborgs Stad säger om det .

Återanvänd i Göteborgs Stad – juridisk vägledning

Att återanvända istället för att slänga och köpa nytt minskar avfallsmängderna, miljöpåverkan och kostnaderna för inköp och avfallshantering. Vad gäller juridiskt för kommunala verksamheter som vill skänka, ta emot, köpa, sälja eller göra om begagnade saker? För att svara på dessa frågor har Kretslopp och vatten, med stöd av jurister på Stadsledningskontoret och förvaltningen Inköp och upphandling, tagit fram den här vägledningen.

Återanvänd i Göteborgs Stad - Juridisk vägledning

Använd Tage

Tage - återbruk i Göteborgs Stad

Tage är Göteborgs Stads interna återbruksarena. På marknadsplatsen för Tage kan stadens verksamheter annonsera, boka och bevaka användbara möbler och inredning. På så sätt kan lös egendom cirkulera inom stadens verksamheter och återbrukas. Tage är ett stöd och verktyg i arbetet mot ett cirkulärt Göteborg och bidrar till att sänka såväl inköpskostnader som klimat- och miljöpåverkan som nyinköp medför. Dessutom minskar avfallet i staden, Tage gör skillnad. 

Det finns regler för hur kommunala verksamheter kan skänka, ta emot, köpa eller sälja kommunens gemensamma egendom. Göteborgs Stad har därför tagit fram en riktlinje för avyttring och bortskänkning av lös egendom samt bygg- och markmaterial i staden. Dessutom finns det en juridisk vägledning som tydliggör vad som gäller.

Vid flyttar och omorganisationer är det viktigt att ha framförhållning, både när det gäller vad som behöver köpas in och vad som ska avyttras. Så se till att det finns rutiner för att använda Tage i verksamheten och informera all personal. Tage drivs av Göteborgs Stads Leasing AB och vid frågor eller mer information så kontakta Tage på tage@gsl.goteborg.se 

Se filmen om Tage

Mall för avfallsplan i förvaltningar och bolag

För att nå stadens avfallsmål och få ordning på verksamhetens avfallshantering, mängder, sortering, förebyggande och återanvändning är det bra att göra en avfallsplan för verksamheten med mål, åtgärder och rutiner. Det underlättar också när din verksamhet ska införa stadens miljöledningssystem.

Här finns en mall för hur en verksamhetsspecifik avfallsplan kan se ut:

Mall för avfallsplaner i förvaltningar och bolag

Minska användningen av engångsartiklar

Kretslopp och vatten har kartlagt vilka typer och mängder av engångsartiklar som används i staden. Göteborgs Stad köpte in drygt 111 miljoner engångsartiklar till en kostnad av 36 miljoner kronor under 2017. Dessa engångsartiklar genererade vid tillverkning och avfallshantering en klimatpåverkan motsvarande drygt 972 ton koldioxidekvivalenter. I utredningen finns 16 förslag för att minska användningen av engångsmaterial.

Att minska användningen av engångsmaterial är lönsamt – både för miljön, budgeten och i många fall för stadens personal och brukare i form av verksamhetsförbättringar och förbättrad arbetsmiljö.

Minska engångsartiklar i Göteborgs Stad - utredning 2019

Förebygg avfall i verksamheter 

Det här kommunikationsstödet ger anställda som jobbar med kontakter med verksamhetskunder stöd att motivera verksamheter att komma igång att förebygga avfall. Stöd ges för kortare eller längre kundkontakter. Kommunikationsstödet kan användas vid kundbesök och andra kundmöten, vid telefonsamtal, mejlkontakt, på utbildningar, mässor, evenemang och liknande.

Du får också tips för att väcka intresse för och inspirera till att förebygga avfall.

Förebygg avfall i verksamheter - kommunikationsstöd

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}