Till sidans huvudinnehåll
illustration för miljö och klimat, träd, bin och blommor

Miljö och klimat i stadsplaneringen

Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att värden och funktioner minskar eller försvinner, kompenserar vi genom olika åtgärder. Staden arbetar brett för att möta klimatförändringarna med höga vattenstånd, mer regn och varmare temperatur.

Om miljö och klimat i stadsplaneringen

Här kan du läsa hur staden arbetar med frågor kring mark, miljö och klimat inom stadsbyggande.

Vägledning för buller vid planering av bostäder

Exponering för höga bullernivåer är kopplade till stressreaktioner i kroppen. Buller har därför i forskning kopplats samman med ökade risker för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Vid planering av bostäder är det viktigt att minimera bullrets negativa effekter på stadens invånare.

Grönytefaktorer och kompensationsåtgärder

Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att värden och funktioner minskar ska kompensationsåtgärder fungera som en ersättning. Åtgärderna kan vara att skapa nya eller förbättra befintliga natur- och rekreationsvärden.

Klimatförändringar och extremt väder

När Göteborgs Stad planerar för nya byggnationer måste det göras med hänsyn till de stigande vattennivåerna. Runt år 2030-40 behöver mer omfattande skydd mot högvatten vara på plats.

Relaterad information

Barn med fräknar som luktar på en blomma
Göteborg växer

Göteborgs stads miljö och klimatprogram

Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljö- och klimatarbete. För att nå stadens miljö- och klimatmål krävs många åtgärder och ett stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar stad sker på bred front inom stadens verksamheter.

${loading}