Till sidans huvudinnehåll
tjej med paraply i hällregn

Klimatförändringar och extremt väder


När Göteborgs Stad planerar för nya byggnationer måste det göras med hänsyn till de stigande vattennivåerna. Runt år 2030-40 behöver mer omfattande skydd mot högvatten vara på plats.

Regnrabatter och översvämningshantering

Skyfall, i kombination med att tak och asfalterade ytor inte kan ta upp allt vatten, blir problem. Regnrabatter, även kallade regnträdgårdar, kan vara en del av lösningen.

I verktyget Vatten i staden redovisas högvattenhändelser från hav, höga flöden och skyfall. Dessutom redovisas historiska regndata.

Skyfallsmodell som planeringsverktyg

I den strategiska planeringen använder staden skyfallsmodelen för att simulera skyfall för att minska konsekvenserna vid översvämningar. Notera att skyfall är väldigt lokala och därför inte kan förväntas drabba hela Göteborg. Vid planering av byggnationer tar staden hänsyn till klimateffekter och arbetar med riskanalyser. 

100-års regn - Skyfallsmodellen - simulering

Visualisera höga vattennivåer

I 3D-verktyget Citiesplanner kan du själv gå in och se vilka vattennivåer som extrema väder skapar i Göteborg. Det som visas är hur högt vattnet hamnar vid riktiga oväder, höga regnmängder med mera. Idag är den nivån +1,8 meter över medelvattennivå.

Visualisering av höga vattennivåer

För år 2100 så beräknas att vattenståndet är 1,0 meter högre och vid extrema väder +2,8 meter över dagens medelvattennivå. Beräkningarna bygger på olika scenarier och det finns osäkerhet i beräkningarna. Därför har vi också med ett alternativ på +3,8 meter över dagens medelvattennivå. Detta skulle kunna inträffa redan år 2100 om alla osäkerheter pekar åt samma håll. Det är inte sannolikt just år 2100, men fram mot år 2150-2250 är det troligt.

Det är viktigt att komma ihåg att 3D-verktyget inte tar hänsyn till de skydd som finns idag utan endast visar vattnets nivå utan vallar och murar. I verkligheten är dagens extremnivå inte lika dramatiskt som bilderna visar, eftersom det finns skydd för byggnader och platser i Göteborg. Men för de högre nivåerna kommer det att behövas ytterligare skydd. Även för befintliga tunnlar och kommande tunnelbyggen finns eller planeras skydd för att klara höga vattenstånd.

Samarbete på internationell nivå

Göteborgs Stad samarbetar även internationellt inom ramen för FN kampanjen "Making Cities Resilient" (hur samhällen återhämtar sig efter en kris). Forskare och tjänstemän möts för att diskutera utmaningar och lösningar. Syftet är att utbyta erfarenheter mellan städer för att skapa bättre anpassning till extrema väderhändelser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stöttade utbytet praktiskt och ekonomiskt. Både Göteborg och New Orleans arbetar proaktivt och ligger på framkant för att skapa resiliens (beredskap). Det finns likheter mellan dessa städer vad gäller utmaningar storlek och geografi.

Läs mer om New Orleans-utbytet

Stephenson Disaster Management Institute

Making cities resilient

Rapporter och statistik

Uppskattning skadekostnader och skyfall

Riskkartläggning av skyfallssimulering

Granskning av kostnads- nyttoanalys

Slutrapport översvämningar

Beslutsstöd skyfall

Slutrapport - Beslutsstöd skyfallshantering

Skyfallssimulering

Sweco slutrapport Bilagor

Planeringsnivåer Kvillebäcken och Göta Älv

Planeringsnivåer längs Göta Älv och Kvillebäcken

Hydromodell Kvillebäcken del 1

Hydromodell Kvillebäcken del 2

Planeringsnivåer Mölndalsån-Säveån

Planeringsnivåer för Mölndalsån och Gullbergsån

Planeringsnivåer för Gullbergsån och Säveån

Planeringsnivåer för Fattighusån, Norra Hamnkanalen och Rosenlundskanalen inom Vallgraven

Förstudier

Yttre portar mot havet

Skyddsportar utlopp till Göta Älv

Översvämningsskydd längs Göta Älv

Hydromodellens delstudier

Användarvägledning

Planeringsnivåer längs åarna

Modelldokumentation för Mölndalsån och Säveån

Modelldokumentation för Centrala Göteborg

Konsekvenser Centrala Göteborg

Simuleringsuppdrag 1A (100 års regn)

Simuleringsuppdrag 1B (10 och 500 års regn samt högvatten hav)

Simuleringsuppdrag 1C (inklusive existerande skyddsbarriärer)

Simuleringsuppdrag 1D (uppdatering järnvägsområde)

Simuleringsuppdrag 1E (korrelation nederbörd och högvatten hav)

Simuleringsuppdrag 1F (invallning till nivå + 2,5 m)

Mölndalsån och Säveån

Simuleringsuppdrag 2 A (högvatten hav 2100)

Invallning och portar

Simuleringsuppdrag 3 A (Mölndalsån o Säveån)

Simuleringsuppdrag 3 B (Kvillebäcken)

Yttre barriär mot havet

Simuleringsuppdrag 4 A

Extremt väder

Vind-och vågeffekter Göta Älv

Kostnads-nyttoanalys av översvämningsåtgärder

Temporära skyddsvallar

Inventering vattennivåmätning

Havsnivåhöjning och samhällsviktiga anläggningar

Kostnadssammanställning Gullbergsvass

Hur väl rustat är Göteborg Fas 1

Extrema väderhändelser Fas 2

Guide för analys av översvämningsrisker

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}