Till sidans huvudinnehåll
Parkområde med växter och träd

Grönytefaktorer och kompensationsåtgärder


Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att värden och funktioner minskar ska kompensationsåtgärder fungera som en ersättning. Åtgärderna kan vara att skapa nya eller förbättra befintliga natur- och rekreationsvärden.

Grönytefaktorer och kompensationsåtgärder

Det är konkurrens om yta när staden växer. Samtidigt måste de gröna värdena finnas för att få den hållbara staden vi vill ha. Vi vet också att människors hälsa och livskvalitet ökar i naturen, därför arbetar Göteborg Stad för att stärka viktiga värden som naturen kan erbjuda i form av gratistjänster, så kallade ekosystemtjänster. 

Syftet med grönytefaktorer och kompensationsåtgärder är att säkerställa att göteborgarna även i framtiden har tillgång till värdefulla natur- och rekreationsområden och andra ekosystemtjänster samtidigt som staden växer.

Exempel på ekosystemtjänster

 • växter renar luft
 • träd och buskar dämpar buller
 • insekter pollinerar grödor
 • dammar renar vatten

Kompensationsåtgärder

Ekosystemtjänster kan påverkas negativt vid planering och byggande. I Göteborgs stad finns riktlinjer för kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt. Riktlinjerna säger att vid exploateringar ska man i första hand försöka undvika eller minimera påverkan på ekosystemtjänster, genom skyddsåtgärder. Först om detta inte är möjligt ska kompensation övervägas. Behovet av kompensation avgörs utifrån en bedömning av hur värdefulla funktionerna är och hur stor påverkan blir.

Exempel på kompensationsåtgärder

 • värdefulla träd inte behöver fällas
 • flytta eller skydda träd på en annan plats
 • plantera nya träd

Grönytefaktorer

Grönytefaktorn är ett mått på hur mycket ekosystemtjänster ett område ger, det vill säga hur mycket hjälp vi får av gröna och blåa ytor att hantera vissa miljöutmaningar i nya detaljplaner eller andra exploateringsprojekt.

Exempel på gröna och blå ytor

 • gräsmattor och andra mjuka markytor fördröjer och renar regnvatten
 • träd och buskar tar hand om ökad nederbörd
 • träd och buskar minskar bullernivåer och är boplats för växter och djur

Exploatering kräver viss mängd grönyta

Göteborgs Stad ska hantera miljöutmaningarna i stadsplaneringen genom att främja och använda ekosystemtjänster på ett effektivt sätt. Målet med grönytefaktorn är att garantera en viss mängd grönyta i ett område som exploateras. I områden som saknas grönytor kan det behöva skapas nya ytor, till exempel blomsterrabatter eller plantering av träd.

 • Om Göteborgs Stad äger marken som ska exploateras ska riktlinjerna för kompensationsåtgärder och grönytefaktormodellen tillämpas.
 • Om Göteborgs Stad inte äger marken kan åtgärderna frivilligt regleras eller beskrivas i exploateringsavtal med exploatör eller markägare.

Lista över olika dokument

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}