Till sidans huvudinnehåll
Spirande växt i jord

Om miljö och klimat i stadsplaneringen


Här kan du läsa hur staden arbetar med frågor kring mark, miljö och klimat inom stadsbyggande.

Så ersätts miljöer som påverkas negativt vid exploatering

Natur- och rekreationsvärden kan påverkas negativt vid planering och exploatering. För att motverka att värden och funktioner minskar eller försvinner, ska kompensationsåtgärder fungera som en ersättning. Läs mer om hur staden arbetar med kompensationsåtgärder för natur och rekreation.

Så arbetar staden med klimatanpassning

Staden gör flera saker för att möta klimatförändringarna med höga vattenstånd, mer regn och varmare temperatur. Läs mer om hur staden arbetar med extremt väder.

  1. En hydromodell för staden har satts upp och i den kopplas markyta, rör under mark, havsnivå och flöden i vattendrag ihop till ett stort system. Med hjälp av hydromodellen kan vi göra simuleringar över förhöjda nivåer i hav, sjöar och vattendrag, kraftiga regn med mera. Vi kan också simulera olika åtgärder för att minimera skador.
  2. För skyfall har strukturplaner tagits fram områdesvis baserat på avrinningsområden. Strukturplaner syftar till att baserat på hydrologiska modeller analysera konsekvenserna av ett hundraårsregn och identifiera principanläggningar för att begränsa konsekvenserna. Anläggningarna ska utformas och dimensioneras specifikt för att skydda samhällskritisk infrastruktur samt viktiga trafik- och transportleder.
  3. För att skydda staden mot höga havsvattennivåer och höga flöden arbetar vi med att ta fram en utbyggnadsplan för högvattenskydd för Göta älv och anslutande vattendrag. I utbyggnadsplanen har högvattenskyddet delats upp i etapper för att möjliggöra en etappvis, prioriterad och tidsatt utbyggnadsordning för högvattenskydd.

Naturreservat och strandskydd

Staden arbetar även med att bilda kommunala naturreservat, exempelvis bildades ett naturreservat kring Välen under 2013. 

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet med strandskydd är att långsiktigt se till att alla ska kunna komma ner till stränder och vatten, inte bara den som äger marken.  Läs mer om strandskydd kopplat till bygglov.

  • Strandskyddet hjälper även växter och djur att överleva.
  • Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet.
  • På känsliga platser är strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter.
  • På några få ställen i Sverige är strandskyddet borttaget.
  • Vid planering och byggande i anslutning till hav, sjöar och vattendrag måste strandskyddet beaktas.

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}