Till sidans huvudinnehåll
byggpalts med många maskiner och kranar

Vägledning för buller vid planering av bostäder


Exponering för höga bullernivåer är kopplade till stressreaktioner i kroppen. Buller har därför i forskning kopplats samman med ökade risker för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Vid planering av bostäder är det viktigt att minimera bullrets negativa effekter på stadens invånare.

Stadens lokala miljömål har sin utgångspunkt i att göteborgarna ska ha tillgång till goda ljudmiljöer ute och inne samt beslutet om att barnperspektivet ska genomsyra stadsplaneringen.

Vägledning för buller i bostadsplaneringen har sin utgångspunkt i gällande riktvärden för buller i förordningen 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggande. Vägledningen ska också ses som en indikator för de krav som plan-och bygglagen (PBL) ställer för att människors hälsa inte ska äventyras. Vägledningen ska användas för samtliga planer, oavsett när planarbetet startat. Den gäller alltså även planer påbörjade före 2 januari 2015.

Vägledningen togs fram innan riktvärdena för bostäder och uteplatser ändrades igen under 2017. Principer och inriktningar som vägledningen anger ska därför ses gälla, men det är de nya riktvärdena för bostäder och uteplatser som gäller och ska tillämpas i berörda delar.

Relaterad information

illustration i grått med hus och byggkranar
Göteborg växer

Om bostadsbyggandet

Göteborgs Stad har enligt lag det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen i kommunen. Just nu byggs det mycket runt om i staden för att komma ikapp bostadsbristen. Här hittar du en översikt om bostadsbyggande och bostadsbehovet i Göteborg.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}