Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild i turkos med kulturhistoriska byggnader

Så arbetar staden med kulturhistorisk miljö

Kulturhistorisk miljö avser den av människan påverkade fysiska miljön. Den kan innefatta trädgårdar, såväl som värdefulla bebyggelsemiljöer och odlingslandskap. Att bevara, underhålla och utveckla dessa miljöers kulturhistoriska värden är en viktigt del av samhällsbyggnadsprocessen.

Om kulturhistorisk miljö

kulturmiljövärden är ett allmänt intresse som regleras av såväl miljöbalken som plan- och bygglagen. Att vårda och underhålla kulturvärden utgör en viktig del i stadens strävan mot en hållbar stadsutvecklingsprocess.

Kulturmiljöer av riksintresse

Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen. Det kan vara områden som innehåller naturvärden eller kulturhistoriska värden som är så ovanliga att de bedöms som viktiga för hela landet.

Byggnadsminne

Visste du att det finns över 2 400 byggnadsminnen i Sverige? Byggnader och miljöer som bedöms bära ett högt kulturhistoriskt värde kan få ett särskilt skydd som byggnadsminnen.

Bevarandeprogram

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 1-3 är stadens Kulturmiljöprogram som hjälper stadens invånare och förvaltningar att verka för, samt att ta ansvar för lagens formella krav om att värna kulturhistoriska värden.

Varsamhet och förvanskningsförbud

All bebyggelse omfattas idag av plan- och bygglagens varsamhetskrav. Är byggnaden eller bebyggelsemiljön dessutom utpekad- eller bedöms som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får den inte förvanskas.

Kulturvärden i bygglovsprocessen

I bygglovärenden som berör kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer krävs ofta fördjupade kunskaper och kontroll under byggprocessen. Nedan förklaras innebörden av olika begrepp och steg i bygglovsprocessens olika skeden.
${loading}