Till sidans huvudinnehåll
Byggnad värd att bevara  - här landshövdingehus i Kungsladugård

Bevarandeprogram

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym 1-3 är stadens Kulturmiljöprogram som hjälper stadens invånare och förvaltningar att verka för, samt att ta ansvar för lagens formella krav om att värna kulturhistoriska värden.

Kulturmiljöprogram

I kulturminneslagen från år 1988 kan du läsa att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö, ansvaret delas av alla medborgare.

Kulturmiljövärden är av betydelse för en regions attraktivitet i ett brett perspektiv, och skänker upplevelsekvaliteter i ett lokalt perspektiv. Äldre miljöer ger oss insikt om en förgången tids levnadsvillkor och berättar på ett pedagogiskt vis om en stads eller plats utveckling. Detta är aspekter som kräver visad hänsyn.

Ett sätt för Göteborgs stad att verka för att bevara stadens identitet och skiftande karaktärer, samtidigt ta ansvar för lagens formella krav uppfylls i samband med stadens utveckling, är att tillhandahålla kunskapsunderlag som är både lättillgängliga och tydliga.

Kommunens kulturmiljöprogram befinner sig på en strategisk nivå och vill belysa karaktären, det typiska och unika från olika perioder i stadens utbyggnadshistoria. I Göteborg kallar vi det bevarandeprogram. De byggnader och de bebyggelsemiljöer som finns upptagna i stadens program har bedömts som särskilt värdefulla. Programmets tre volymer utgör ett viktigt stöd i kommunens bygg- och planeringsarbete.

Volym ett till tre

År 1999 publicerades Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, volym ett och två, en sammanställning av Kommunfullmäktiges tidigare bevarandebeslut. Programmet behandlarstadens utbyggnadshistoria fram till år 1955.

Synen på vad som är bevarandevärt vidgas successivt och kunskapsunderlag utarbetas löpande, vilket hjälper oss att utvidga kunskapen om kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader i Göteborgs kommun. Detta innebär att gränsen för vad som är bevarandevärt inte är statiskt.

Våren 2017 färdigställde kommunen i samverkan med Länsstyrelsen i västra Götalands län, arbetet med Moderna Göteborg, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym tre, som behandlar efterkrigstidens bebyggelse perioden 1955 till 1975. Även denna volym är en sammanställning av tidigare framtagna kunskapsunderlag.

Syftet kan sammanfattas på följande sätt:

  • Bevara och levandegöra kulturarvet
  • Bidra till kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön
  • Främja den lokala kulturella identiteten
  • Bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska sammanhang

Syftet med programmen är delvis att erbjuda alla göteborgare som är intresserade av stadens miljö, dess byggnader och deras historia, ett kunskapsunderlag. Här hittar politiker, tjänstemän, fastighetsägare, hyresgäster och flanörer intressant läsning och värdefull kunskap om staden och dess bebyggelsemiljöer. Utöver detta utgör programmet ett viktigt stöd i kommunens bygg- och planeringsarbete samt i arbetet med stadens översiktsplan.

Bevarandeprogram och plan- och bygglagen

Bevarandeprogrammets tre volymer utgör ett viktigt stöd i kommunens bygg- och planeringsarbete.

Ändringar av byggnader, oavsett när de är uppförda, ska enligt plan och bygglagen utföras varsamt och ta hänsyn till byggnadens speciella karaktär och arkitektoniska kvaliteter.

För särskilt värdefulla byggnader och bebyggelse som ingår i bevarandeprogrammen, gäller även förbud mot förvanskning. Om en byggnad bedöms särskilt värdefull enligt 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen får den inte förvanskas. Tänk på att vissa åtgärder som är bygglovbefriade enligt plan och bygglagen, kräver bygglov om din byggnad är värdefull eller ligger inom en värdefull miljö.

Bevarandefrågor regleras sedan år 1987 i plan- och bygglagen, främst med avseende på varsamhet, förbud mot förvanskning och underhåll förvanskningsförbud

Vid planläggning ska byggnader och bebyggelseområden som bedömts som särskilt värdefulla skyddas, och ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag och kvaliteter respekteras och tillvaratas.

Bevarandeprogrammen på nätet

Under rubriken Filer och dokument nedan hittar du kommunens bevarandeprogram, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym ett till tre, att ladda ner i PDF-format.

Programmets volym tre, Moderna Göteborg , finns även på Göteborgsstadsmuseums digitala karttjänst Upptäck Göteborg .

Alla tre delar finns i tryckt upplaga i Stadsmuseets butik på Norra Hamngatan 12.

Lista över olika dokument

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}