Till sidans huvudinnehåll
Carolus Rex ses från luften med stenmurar och park på toppen

Byggnadsminne


Visste du att det finns över 2 400 byggnadsminnen i Sverige? Byggnader och miljöer som bedöms bära ett högt kulturhistoriskt värde kan få ett särskilt skydd som byggnadsminnen.

Vad är ett byggnadsminne?

Ett byggnadsminne kan vara allt från en medeltida borg, till en biograf från 1950-talet, en bockkran från 1960-talet eller ett bostadskvarter från slutet av 1800-talet. Syftet med skyddsformen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. Det finns både enskilda byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen.

Vem kan byggnadsminnesförklara?

Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet övervakar och handlägger ärenden för fornlämningar, kyrkor, byggnadsminnen, och statliga byggnadsminnen. Länsstyrelsen har möjlighet att byggnadsminnesförklara sådana byggnader och anläggningar som genom sitt kulturhistoriska värde är synnerligen märkliga eller som ingår i ett synnerligen märkligt bebyggelseområde. Det kan gälla såväl bostadshus som industrianläggningar, parker och broar med mera.

Vem som helst kan väcka fråga hos länsstyrelsen om att en byggnad eller anläggning ska förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen kan även på eget initiativ väcka fråga om byggnadsminnesförklaring och har tillsynsansvar samt prövar frågor om tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna. Ägaren till ett byggnadsminne har möjlighet att söka bidrag för de antikvariska överkostnader som kan uppstå vid till exempel underhåll och restaurering.

Byggnadsminnen i praktiken

Till varje byggnadsminnebeslut hör skyddsbestämmelser som preciserar vilka värdefulla detaljer som ska bevaras. Du hittar bestämmelserna hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt i stadsbyggnadsförvaltningens arkiv. Skyddsbestämmelserna kan omfatta en byggnads exteriör, men även värdefulla delar av interiören samt ett avgränsat område i anslutning till byggnaden eller anläggningen med även större sammanhang som parker och trädgårdar. Lösöre, till exempel möbler och föremål, kan inte skyddas genom ett byggnadsminnesbeslut.

Statliga byggnadsminnen

Det är regeringen som beslutar om en statlig byggnad eller anläggning ska bli statligt byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet lämnar förslag på nya statliga byggnadsminnen och ansvarar för tillsynen. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Det finns cirka 260 statliga byggnadsminnen i form av exempelvis:

  • regerings- och domstolsbyggnader
  • försvarsanläggningar
  • broar
  • kungliga slott
  • fyrar

Relaterad information 

Länsstyrelserna 

Riksantikvarieämbetet

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}