Till sidans huvudinnehåll
Bild på villor i rad

Kulturvärden i bygglovsprocessen


I bygglovärenden som berör kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer krävs ofta fördjupade kunskaper och kontroll under byggprocessen. Nedan förklaras innebörden av olika begrepp och steg i bygglovsprocessens olika skeden.

Hur vet jag om ett område eller byggnad är kulturhistoriskt värdefullt?

Områden och byggnader kan vara utpekade som kulturhistoriskt värdefulla på tre olika sätt.

  1. I detaljplaner
  2. I Göteborgs Stads bevarandeprogram
  3. I kulturmiljöer av riksintresse

Bestämmelser som rör kulturhistoriskt värde ska uppfyllas i bygglovsprövningen

Det är stadsbyggnadsnämndens uppgift att pröva om plan- och bygglagens bestämmelser som rör kulturhistoriskt värde uppfylls i samband med bygglovsprövning. I de fall där stadsbyggnadsnämnden inte har en tillräckligt ingående kunskap om byggnaden och den föreslagna åtgärdens konsekvenser för byggnadens värden, kan du behöva ta fram kompletterande information i form av en antikvarisk förundersökning eller ett antikvariskt utlåtande.

Inför en uppföljning av att de kulturhistoriska värdena hanteras varsamt kan det i bygglovskedet ställas krav på att du som söker har upprättat en antikvarisk kontrollplan. Om stadsbyggnadsnämnden efterfrågar en antikvarisk kontrollplan måste du anlita en sakkunnig antikvarie för hjälp. Kravet på antikvarisk kontrollplan kan även ställas i samband med anmälningspliktiga åtgärder, exempelvis underhållsåtgärder. Det krävs att en antikvarie deltar inom samtliga moment.

Det är alltid stadsbyggnadsnämnden som avgör om en föreslagen åtgärd uppfyller plan- och bygglagens bestämmelser som rör kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer.

Antikvarisk förundersökning

Förundersökning ska tydligt visa byggnadens kulturvärden, kvaliteter och särskilda egenskaper, samt identifiera vilka delar som är värdebärare. Underlaget ska vara tydligt och lättåtkomligt.

Vid frågor om ändring ska förundersökningen svara på frågan om det utifrån byggnadens kulturvärden är möjligt / lämpligt att genomföra en ombyggnation, tillbyggnad, fasadändring eller annan åtgärd. Detta förutsätter ett väl grundat resonemang med motivering. Förundersökningen ska alltså redovisa om och i sådana fall vilka konsekvenser föreslagen åtgärd bedöms få för det identifierade kulturvärdet.

I konsekvensbeskrivningen som är kopplad till förundersökningen ska det framgå hur du avser att tillgodose varsamhetskraven och hur avvägningar gentemot andra grundläggande samhällskrav (tekniska egenskapskrav) har skett.

Antikvariskt utlåtande

Utlåtandet är ett mer kortfattat dokument än exempelvis en antikvarisk förundersökning och utgör oftast steg två i ett pågående ärende. Utlåtandet ska ta ställning till ett bearbetat bygglovsförslag gällande utförande och tillvägagångssätt. Utlåtandet ska beskriva hur den planerade förändringen påverkar byggnadens kulturhistoriska värden och vilka konsekvenser den planerade förändringen får. Detta förutsätter ett väl grundat resonemang med motivering. Under själva bygglovsprövningen tittar man på utlåtandet. Förslaget kan komma att justeras utifrån det inkomna antikvariska utlåtandet.

Det är alltid stadsbyggnadsnämnden som avgör en förslagen åtgärd uppfyller plan- och bygglagens bestämmelser som rör kulturhistoriskt värde, till exempel om föreslagen åtgärd utgör en förvanskning eller inte.

Antikvarisk kontrollplan

För att följa upp de viktiga värden som den antikvariska förundersökningen eller utlåtandet har identifierat kan det behövas en antikvarisk kontrollplan.

I den antikvariska kontrollplanen vill stadsbyggnadsnämnden veta;

  • vilka handlingar som används som underlag för kontrollen
  • på vilket sätt kontrollen görs och mot vilken handling, om det är en okulär besiktning eller ritningsgranskning och så vidare
  • vissa delar kanske kräver övervakning av arbetet? Vilka platsbesök och vilka arbetsmoment som kontrollerades
  • kontrollpunkterna ska vara knutna till det som pekats ut i den antikvariska förundersökningen/utlåtandet.

I mindre ärenden där stadsbyggnadsnämnden bedömer att bygglov och startbesked kan ges samtidigt lämnas utlåtande och kontrollplan in före bygglovet. I större ärenden lämnas utlåtandet in först och kontrollplanen lämnas in senare efter beslut om bygglov, men före startbesked.

Sakkunnig kulturvärden

Det ligger på byggherrens ansvar att genomföra nödvändiga kontroller. I samband med startbeskedet gör stadsbyggnadsnämnden en bedömning av om byggherrens egenkontroll anses vara tillräcklig för att säkerställa att samhällets krav kan antas bli uppfyllda.

Det är antikvarien som under byggprocessen har ansvar för att punkterna i den antikvariska kontrollplanen följs. Vanligtvis är det samma antikvarie som har tagit fram utlåtande och kontrollplan som gör detta.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}