Till sidans huvudinnehåll

Gemensamhetsanläggningar och rättigheter

Vem ska betala för upprustning av en gemensam lekplats eller väg? Detta är ett av många exempel som kan regleras i en lantmäteriförrättning.

Rättigheter kring din fastighet

Har grannen rätt att köra in sin bil på din fastighet? Får kommunen gräva ner nya avloppsledningar som korsar din fastighet?

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, parkering eller gemensamma vatten- och avloppsledningar.

Ändra andelstal

Andelstal i befintlig gemensamhetsanläggning kan ändras antingen genom att föreningens styrelse har behörighet att ändra andelstal enligt anläggningsbeslutet eller genom att beslut om att ändra andelstal tas på föreningsstämma. I båda fallen måste ändringen registreras av lantmäterimyndigheten.

Överenskommelse om inträde, utträde eller ändring av andelstal

Genom en överenskommelse med övriga delägare eller den förvaltande föreningen kan en fastighet inträda, ändra andelstal eller utträda ur en befintlig gemensamhetsanläggning utan att en ny anläggningsförrättning behöver genomföras.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet. Det är alltså knutet till din fastighet och inte till dig som fastighetsägare.

Ledningsrätt

En ledningsrätt är en rättighet som endast kan nyttjas för allmännyttiga ledningar såsom el, tele eller vatten.

Samfällighetsföreningar där Göteborgs Stad ingår som delägare

Göteborgs stad ingår i ca 140 samfällighetsföreningar, vägföreningar och vägsamfälligheter runt om i kommunen.
${loading}