Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, parkering eller gemensamma vatten- och avloppsledningar.

Så bildas en gemensamhetsanläggning

  • En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen   (anläggningsförrättning). Där bestäms det hur anläggningen ska utformas och skötas, men också hur kostnader ska fördelas mellan de deltagande fastigheterna.
  • Eftersom det är fastigheter och inte fastighetsägare som är anslutna till gemensamhetsanläggningen, så är även framtida ägare till de deltagande fastigheterna bundna av det som bestämts i anläggningsbeslutet.
  • Skötseln av anläggningen kan antingen ske av alla delägare gemensamt (delägarförvaltning) eller genom en samfällighetsförening (föreningsförvaltning).
  • En anläggningsförrättning gäller för all framtid, men kan omprövas i en ny förrättning vid väsentligt ändrade förhållanden, till exempel ändrat användningssätt av deltagande fastigheter.
  • Ansök om lantmäteriförrättning för att bilda eller ompröva en gemensamhetsanläggning.

Inträde, utträde eller ändring av andelstal i befintlig gemensamhetsanläggning

Andelstalen i en gemensamhetsanläggning kan ändras om:

  • Samfällighetsföreningens styrelse har fått befogenheten att ändra andelstal till exempel då användningen av en fastighet ändras från fritidsboende till permanentboende
  • Alla delägare eller samfällighetsföreningens styrelseträffar en överenskommelse med en fastighetsägare om nytt andelstal som ska godkännas av lantmäterimyndigheten.
  • Andelstalen ändras genom en ny anläggningsförrättning
  • Andelstalen ändras genom att fastighetsindelningen har ändrats.

Har styrelsen i din samfällighetsförening fått behörighet att besluta om ändrade andelstal för delägarfastigheter i samfälligheten ska denna ändring registreras av lantmäterimyndigheten. Styrelsens beslut gäller först då lantmäterimyndigheten registrerat nya andelstal. Anmäl ändring av andelstal 

Om en ny fastighet behöver använda anläggningen eller om en fastighet inte längre har någon nytta av anläggningen kan delaktigheten i en gemensamhetsanläggning ändras genom en överenskommelse. Överenskommelsen behöver då överensstämma med principerna i anläggningsbeslutet, och den ska godkännas och registreras av lantmäterimyndigheten innan den börjar gälla. Även ändring av befintliga andelstal för fastighet som exempelvis har ändrat användning kan göras via överenskommelse när styrelsen inte är behörig att själva fatta beslut om ändring.

Ansök om överenskommelse om inträde, utträde eller ändring av andelstal

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}