Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Överenskommelse om inträde, utträde eller ändring av andelstal

Genom en överenskommelse med övriga delägare eller den förvaltande föreningen kan en fastighet inträda, ändra andelstal eller utträda ur en befintlig gemensamhetsanläggning utan att en ny anläggningsförrättning behöver genomföras.

Information och regler

En överenskommelse om inträde, utträde eller ändring av andelstal i en gemensamhetsanläggning behöver skickas in och godkännas av lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten ska pröva att överenskommelsen stämmer överens med gällande anläggningsbeslut för aktuell gemensamhetsanläggning och att överenskommen ersättning inte avviker väsentligt från vad som är skäligt utifrån gällande ersättningsregler.

De nya andelstalen gäller först då lantmäterimyndigheten har godkänt och registrerat ändringen i fastighetsregistret.

Vanligaste anledningarna till att en överenskommelse om ändring av andelstal behövs är att en ny fastighet som ska använda anläggningen bildas i en lantmäteriförrättning eller att en fastighet varaktigt ändrar användning.

En varaktigt ändrad användning kan exempelvis vara att en fritidsbostad görs om till en permanentbostad, att en obebyggd tomt bebyggs eller att en verksamhet startas eller utökas.

Har styrelsen, med stöd av befogenhet från anläggningsbeslutet, fattat beslut om ändrat andelstal ska du istället använda blanketten på  Anmäl ändrade andelstal.

Vid ansökan om avstyckning där styckningslotten behöver få del i en befintlig gemensamhetsanläggning kan med fördel en överenskommelse tecknas och bifogas tillsammans med ansökan om avstyckning, läs mer på nybilda en fastighet.

Så här gör du

  1. Fyll i blanketten Överenskommelse om inträde, utträde eller ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning
  2. Exempelblankett överenskommelse om inträde, utträde eller ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning ett - se vilka fält som ska fyllas i
  3. Skicka eller lämna dina handlingar till:

Lantmäterimyndigheten i Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20, Box 2554, 403 17 Göteborg. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}