Till sidans huvudinnehåll

Romsk inkludering


Göteborgs Stads arbete med romsk inkludering tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för romsk inkludering 2012-2032.

Nationell strategi för romsk inkludering

På uppmaning av EU-kommissionen har samtliga EU:s medlemsstater antagit nationella riktlinjer för romers integrering. Regeringen fattade 2012 beslut om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032. Strategin är en förstärkning av minoritetspolitiken och utgångspunkten är Sveriges internationella förpliktelser kring mänskliga rättigheter. Strategins övergripande mål är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Pilotkommunen Göteborg

2017 fattade Kommunfullmäktige beslut om att inrätta ett långsiktigt, strategiskt samråd. Idag finns alla undergrupper representerade med två ledamöter i Göteborgs stads råd för den nationella minoriteten romer.

Göteborgs Stad var under perioden 2012-2015 en av fem pilotkommuner i Sverige som arbetade med romsk inkludering tillsammans med Luleå, Malmö, Helsingborg och Linköping. Arbetet under pilotprojektet fokuserade på att romers mänskliga rättigheter ska förverkligas på samma villkor och i samma omfattning som för icke-romer. Romsk delaktighet var en förutsättning för detta arbete. Goda exempel på metoder och arbetssätt för att utveckla kommunens verksamhet har tagits fram för att motverka diskriminering av romer, med inriktning på rättighetsområdena utbildning, arbete, bostad, hälsa och social omsorg.

Som en del av pilotprojektet fanns fem temagrupper inom skola/utbildning, socialtjänst/boende, hälsa/äldreomsorg, kultur och arbetsmarknad. Temagrupperna var en förlängning av samrådet mellan Romska rådet och Göteborgs Stad. I varje temagrupp ingick tjänstepersoner från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, myndigheter och representanter från Romska rådet. Temagrupperna arbetade med att utveckla metoder och modeller i projektet för att säkerställa romers mänskliga rättigheter.

Göteborgs Stad har sedan hösten 2012 regelbundet samrått med Romska rådet. Syftet har varit att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd.

Romska rådet är en sammanslutning av romer från olika grupperingar i Göteborg. Rådet består av representanter från fyra av de fem nationellt erkända undergrupperna av romer (finska romer, nyanlända romer, svenska romer och utomnordiska grupperna romer). Göteborgs Stad har separata samråd med undergruppen resande/resandefolket.

Här kan du läsa mer om projektet

Brobyggare

I arbetet för romsk inkludering är det viktigt att överbrygga den brist på förtroende som ibland finns mellan romer och samhället i övrigt som hindrar romer från att delta i samhället och få tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Vid fyra skolor i Göteborg har så kallade brobyggare anställts. Brobyggarna är personer med romsk språk- och kulturkompetens och förväntas bidra till att öka de romska elevernas tillgång till utbildning och stärka förtroendet mellan minoriteten och den kommunala förvaltningen. En brobyggare inom socialtjänsten var även under 2014 anställd vid Stadsdelsnämnden Östra Göteborg. I Göteborg finns även en person med romsk inriktning anställd på Arbetsförmedlingen i Angered.

Romano Center i Väst

Efter samråd med Romska rådet beslutade Göteborgs Stad 2012 att behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter skulle utredas. Under hösten 2014 presenterades en förstudie som bland annat visade att ett romskt center bör ha två uppdrag: dels som medborgarkontor riktat till den romska befolkningen, dels att arbeta med kunskapshöjande och stödjande insatser riktade till anställda inom kommun och region.

Centret ska arbeta för att romer i regionen ska ha likvärdiga möjligheter i livet som de som är icke-romer och ska bygga vidare på det arbete som påbörjats inom pilotverksamheten inom Göteborgs Stad. Majoriteten av de anställda bör ha romsk kultur- och språkkompetens för att öka tillgängligheten och säkra den romska delaktigheten.

I december 2014 beslutade Göteborgs Stad att inrätta ett romskt informations- och kunskapscenter som är tänkt att stå klart år 2018. Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-10 att ge demokrati och medborgarservice uppdraget att etablera centret. Under hösten 2016 anställdes en tillfällig samordnare och tre utvecklingsledare som under våren 2017 arbetade med förankrings- och rekryteringsprocesser inför inrättandet av centret. Hösten 2017 rekryterades en enhetschef, en utvecklingsledare samt två samhällsvägledare.

I mars 2018 blev namnsättningsprocessen klar och centret heter nu Romano Center i Väst. I oktober samma år flyttade de in i sina nya lokaler på Första Långgatan 28 B.

Förstudie - Romskt informations- och kunskapscenter

Arbete mot antiziganism (rasism riktad mot romer)

En viktig utgångspunkt för arbetet med att säkerställa romers mänskliga rättigheter är kunskap om romers situation och den diskriminering, antiziganism och förtryck som romer utsatts för genom historien och som fortsätter än idag. Vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet är en viktig källa för att öka kunskapen. I mars 2014 beslutade regeringen om att tillsätta en kommission mot antiziganismför att förstärka det pågående arbetet och bidra till att överbrygga den brist på förtroende som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.

Projektet Rom san - är du rom? bedrevs på Göteborgs Stadsmuseum 2012-2013 och har bidragit till att öka kunskapen och motverka negativa attityder om romer, både bland Göteborgs Stads anställda och i samhället i stort. Projektet bestod av en kompetensutbildning med inriktning på ökad kunskap om romer och utställningen ”Vi är romer”. Utställningen har flyttat vidare till Forum för levande historia i Stockholm och bland annat visats på Malmö Museer samt på Kortedala och Bergsjöns bibliotek i en komprimerad version.

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Göteborg deltog 2014-2016 i Sveriges Kommuner och Landstings utvecklingsprojekt för långsiktigt hållbara samråd för att utveckla samrådet så att ett verkligt romskt inflytande skapas. Som en del av processen har en omfattande perspektivinventering gjorts kring romskt inflytande och delaktighet. Perspektiven ligger till grund för bildandet av den arbetsgrupp som gemensamt tog fram en ny modell för hållbara samråd med romer.

Utifrån en medskapande process har ett reglemente tagits fram för Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer som kommunfullmäktige beslutade om i februari 2017. Utgångspunkten för rådet är alla människors lika värde och rättigheter med fokus på principen om icke-diskriminering och delaktighet. Rådets syfte är att bidra till att minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i staden. Under våren 2017 pågick en nomineringsprocess till rådets första mandatperiod.

Rådets sammansättning ska bestå av en ledamot från respektive parti som är representerat i kommunstyrelsen, 10 ledamöter för den romska minoriteten, (två ledamöter/undergrupp av finska romer, nyanlända romer, resande/resandefolket, svenska romer och utomnordiska romer) samt tre ersättare för de ordinarie romska ledamöterna (en ersättare för resandegruppen och två ersättare för de övriga grupperna).

Rådet ska ha ett delat ordförandeskap, varav en ordförande utses av kommunstyrelsen och en ordförande utses av rådets minoritetsrepresentanter. Under våren 2017 pågick en nomineringsprocess till rådet.

Läs mer om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring romsk inkludering kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}