Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer


Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg.

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer söker två ledamöter

Det finns nu en ledig plats i rådet för resandegruppen och en plats för gruppen utomnordiska romer. Intresseanmälan är öppen för personer som identifierar sig som tillhöriga grupperna resande respektive utomnordiska romer. Rådet arbetar utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I rådet sitter 10 representanter för minoriteten och en representant för varje parti i kommunstyrelsen.

Vad innebär det att vara ledamot?

Som ledamot i kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd ska du kunna representera rådens målgrupper och delta i sex sammanträden och två öppna samråd varje år. Därutöver ska du ha tid och möjlighet att läsa in material inför samråd och aktivt delta i arbetsgrupper. Ledamöterna i råden utses av kommunstyrelsen för en mandatperiod om fyra år (2023-2026) och får ersättning för det arbete som utförs.

Som ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer ska du ha ett starkt engagemang för den nationella minoriteten romers rättigheter. Du ska ha kännedom om olika perspektiv och livsvillkor som berör den nationella minoriteten romer, och vilja samarbeta för att förbättra minoritetens villkor i Göteborg.

Sista anmälningsdag 21 maj

Sista dag för att lämna in intresseanmälan är tisdagen den 21 maj. När du skickat in intresseanmälan kommer du kontaktas av rådets samordnare för mer information. 

Blankett för intresseanmälan

Handlingar och protokoll

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romers handlingar och protokoll

Om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Rådet är ett forum för samråd och en rådgivande instans för kommunen i strategiska frågor som berör den romska minoriteten, i enlighet med Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta rådet och fastställa Reglemente för Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.

Rådet har möjlighet att initiera frågor och utvecklingsinsatser, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är också ett forum för ömsesidigt lärande och följer upp utvecklingen av plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor. Syftet är att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd. Rådet ska även bidra till att den romska minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i Göteborg.

Öppna möten

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten för allmänheten. Öppna möten är inte beslutande möten, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete. På de öppna mötena lyfts aktuella frågor. Öppna möten är en viktig yta för dialog med framförallt den nationella minoriteten romer i Göteborg, men också allmänhet, medarbetare i Göteborgs Stad och förtroendevalda.

Sammanträdestider 2024

8 februari
11 april
30 maj
19 september
24 oktober
5 december

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Blerta Hoti (S)
Bruno Tiozzo (M)
Klas Forsberg (MP)
Karin Östring Bergman (C)
Christer Oxien (L)
Per Holm (D)
Agneta Kjaerbeck (SD)
Aristide Ndamtang (KD)

Bianca Knutsson
Marcela Kovacsova
Rami Raim
Nuri Selim
Soraya Post
Tuula Friman
Juha Nyman
Roberto Josef

Kontakta Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}