Till sidans huvudinnehåll
Två personer kramas under Pride-festivalen i Göteborg.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter. De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. Det innebär att du, precis som alla andra, har rätt till utbildning, bostad, hälsovård och en rimlig levnadsstandard. En viktig grundprincip är att du inte ska utsättas för diskriminering.

Om mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad

Göteborg ska vara en stad för alla och ett demokratiskt samhälle med respekt för mänskliga rättigheter. Eftersom mänskliga rättigheter genomsyrar alla samhällsområden har Göteborgs Stad ett stort ansvar för hur kommunen lever upp till sina internationella åtaganden.

Diskriminering

Diskriminering handlar om att människor i samma situation behandlas olika utan giltiga skäl. Detta är kränkande för dig som blir utsatt och strider emot grundregeln om mänskliga rättigheter och allas lika värde.

HBTQI

Göteborg ska vara en stad för alla. Därför arbetar Göteborgs Stad aktivt mot fördomar och normer som utestänger människor. Du som är homosexuell, bisexuell, transperson, queer eller intersexperson ska garanteras samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är lag i Sverige sedan 2020. Barnkonventionen syftar till att ge alla barn rätt att bli behandlade med respekt och att få möjlighet att säga sin mening.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om jämlika villkor mellan könen att forma samhället och sitt eget liv. Hur Göteborgs Stad är som arbetsgivare och hur Göteborgs Stads verksamheter utformar sin service har stor betydelse för kvinnor och män, flickor och pojkars levnadsvillkor.

Fristad Göteborg

Göteborgs Stad är en av de 24 kommuner i Sverige som är en fristad för förföljda kulturarbetare från andra länder.
${loading}