Till sidans huvudinnehåll

Kunskapsunderlag till översiktsplanen

Att planera för mark- och vattenanvändandet i Göteborg på lång sikt är komplext. Därför behövs ständigt ny kunskap för att vi ska hamna så nära en framtida verklighet som möjligt.

Om övergripande stadsbyggnad

Inom övergripande stadsbyggnad arbetar vi med några av de frågor som är viktiga för att Göteborg ska lyckas med en hållbar stadsutveckling.

Stadsbyggnadskvaliteter

Göteborg är en stad i förändring, i en region som växer. Stadens centrala delar utgör kärnan och mötesplatsen i regionen. Samtidigt ska alla stadsdelar kompletteras och utvecklas till mångsidiga, väl fungerande miljöer för vardagslivet.

Stadslivet i centrala Göteborg

Analysen av stadslivet i centrala Göteborg visar var på våra gator, torg och parker som människor helst vill vistas, var de faktiskt rör sig mest och vad i stadens form som påverkar detta.

Sociotopkartor

En sociotopkarta visar hur människor använder och upplever offentliga platser och grönområden i staden.

Underlagen till översiktsplanen

Två stragegier som styr stadsutveckling, utbyggnadsplanering, trafikstrategi samt Grönplan
Göteborg växer

Preciseringar av översiktsplanen

Det finns en rad styrande dokument som på olika sätt förtydligar och fördjupar inriktningen i översiktsplanen. Det är strategier, program och planeringar som är politiskt beslutade och ska jämkas samman och vara en del av den översiktliga planeringen.

Göteborg växer

Kunskapsunderlag till översiktsplanen

Att planera för mark- och vattenanvändandet i Göteborg på lång sikt är komplext. Därför behövs ständigt ny kunskap för att göra arbetet så nära en framtida verklighet som möjligt. Det är planeringsunderlag som ligger till grund för översiktsplanen och övrigt strategiskt arbete.

Göteborg växer

Digital översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den pekar både ut en riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt samtidigt som den vägleder beslut här och nu. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

${loading}