Till sidans huvudinnehåll

Skyltning

Skyltar är ett välkommet inslag i stadsmiljön om de placeras och utformas med omsorg. På den här sidan hittar du information om vad som gäller om du vill sätta upp eller ändra en skylt i Göteborg.

Du behöver i regel bygglov om du ska sätta upp, ändra eller flytta en skylt. Det finns vissa undantag från lovplikten men oavsett om bygglov krävs behöver du alltid tänka på reglerna kring utformning och placering av din skylt. Du kan dessutom behöva andra typer av tillstånd för att sätta upp en skylt, till exempel polistillstånd.

Vad räknas som skylt?

Gemensamt för skyltar är att de har som syfte att förmedla information, budskap eller reklam och kan innehålla bilder, texter, symboler och logotyper. En skylt kan vara av olika material. Även banderoller, vepor och flaggor räknas som skyltar. Det kan också vara olika typer av ljusprojektioner och ljusanordningar. Folieringar på skyltfönster räknas också som skylt.

Sätta upp en skylt, steg för steg

I denna steg för steg-guide har vi sammanfattat de delar du behöver tänka på när du ska sätta upp en skylt.
 1. 1

  Läs på om riktlinjer för skyltning

  I stadens riktlinjer för skyltning finns viktig och utförlig information om vad du behöver tänka på när du ska sätta upp en skylt. Utöver instruktionerna i steg-för-steg här så hittar du information om olika typer av skyltar och vad som är viktigt att tänka på beroende på skylt i dokumentet Riktlinjer för skyltar

  Om du anpassar utformning och placering efter riktlinjerna så underlättas bygglovsprocessen och går snabbare. Riktlinjer för skyltning är beslutade av byggnadsnämnden i april 2021.

 2. 2

  Behöver du söka bygglov?

  Då behöver du bygglov

  Inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller en ljusanordning. Med skylt menas i korthet skyltar, tavlor, bildskärmar, flaggor, vepor och ljusprojektioner som förmedlar reklam, information eller liknande.

  Detaljplaner och områdesbestämmelser

  Du behöver alltid bygglov för skyltar inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer

  I särskilt värdefulla miljöer eller byggnader behövs det alltid bygglov för att sätta upp skyltar. Detta gäller även om området inte omfattas av detaljplan eller uppfyller andra förutsättningar för bygglovsbefrielse.

  Göteborgs Stads Bevarandeprogram

  Skylt för vägvisning kan kräva bygglov

  Om du vill sätta upp en skylt för vägvisning måste du få ett tillstånd från stadsmiljöförvaltningen. Beroende på var skylten ska placeras kan du också behöva bygglov.

  Ansök om skylt för vägvisning

  Följande skyltar kräver inte bygglov:

  (Gäller inte om du ska placera skylten inom särskilt värdefulla miljöer, byggnader eller platser för då behöver du alltid söka bygglov)
  • Skyltar som är högst 1 kvadratmeter och orienteringstavlor som är högst 2 kvadratmeter. Observera att flera mindre skyltar som sitter nära varandra kan komma att räknas ihop som en större skylt.
  • Skyltar för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • Skyltar inomhus
  • Valreklam
  • Nationsflaggor, flagga med kommunvapen eller liknande
  • Vägmärken och anordningar för anvisning av trafik
  • Sjövägmärken
  • Stämningsbelysning vid jul, belysningen får inte ha för stor påverkan på omgivningen.
  • Enkla rörliga markiser utan stolpar eller väggar om reklamen finns på markisens nedhäng
  • Att ta ner och byta ut en skylt med samma placering, storlek och typ av skylt såsom utformning och material behöver inget nytt bygglov.
  • Skyltar upp till 15 kvadratmeter inom fastighet där byggnation pågår

  Affischering

  Du kan få sätta upp affischer på kommunens anslagstavlor för en teater, musikgrupp, idrottsklubb, förening eller någon annan verksamhet. Mer om affischering i Göteborgs Stad

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du är tveksam

  Om du är tveksam om du behöver söka bygglov så ta kontakt med stadsbyggnadsförvaltningens kundservice i god tid innan du beställer eller sätter upp en skylt.

 3. 3

  Vilka andra tillstånd behöver du ansöka om?

  Även om det inte krävs bygglov för din skylt så behöver du oftast ett polistillstånd för att sätta upp skyltar och affischer på allmänplats. Detta gäller inte om företag annonserar om sin egen verksamhet.

  Det finns också regler om hur mycket en skylt får sticka ut över allmän plats och fri höjd över kör- och gångbana.

  Växtlighet som skymmer sikten

  En banderoll är fäst mellan två hus ö4,6 meter över en gata. En buss åker under banderollen. En skylt hänger ut från ena huset 2,5 meter över marken och 1,2 meter ut från fasaden. En person står under skylten.

  Enligt lokala ordningsstadgarna för Göteborgs Stad får skyltar, inklusive flaggor och banderoller, som hänger över en gångbana inte placeras på en lägre höjd än 2.5 meter. Över körbanor får skylten inte placeras på lägre höjd än 4.6 meter.

 4. 4

  Se över utformningen av skylten

  Skyltar ska vara estetiskt väl utformade vad gäller storlek, typ och skala. En byggnads karaktärsdrag får inte förändras på grund av skylten. Kraven på utformningen ökar för skyltar som blir synliga för fler människor jämfört med exempelvis färre människor i ett industriområde.

  För kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är kraven för utformning högre och hur de anpassas till byggnaden. Byggnader med höga arkitektoniska eller arkitekturhistoriska värden kräver en större omsorg och varsamhet både vad gäller placering och utformning av skyltar.

  När det gäller olika typer av elektroniska skyltar är det viktigt att tänka till och följa riktlinjerna för bland annat bildväxling och ljusstyrka.

  Gul putsad fasad med Artilleriet skrivet med stora svarta bokstäver.

  Målade bokstäver direkt på fasaden är en enkel och ofta vacker skyltning. Det kan utföras på putsade och målade fasader och där det finns rena ytor.

  En tegelfasad med Norröna med friliggande svara bokstäver.

  Friliggande bokstäver på fasader är lätta att anpassa till byggnader och rekommenderas speciellt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

 5. 5

  Tänk på placering av skylten

  För att få bygglov för skylt är det viktigt att du tänker på att den placeras på ett lämpligt sätt. Hur skylten ska placeras beror på områdets karaktär och på vilket sätt som människor rör sig i området. I områden där människor rör sig långsamt, som fotgängare, ska skyltar till exempel placeras där de bäst syns, vid bottenvåningen. Medan i områden där människor rör sig snabbare, i bil, behöver placeras i större format och ibland högt upp.

  FLora Workspace står med svara friliggande bokstäver på en grå fasad.

  Exempel på placering av skylt med respektavstånd till byggnadsdetaljer och placerad på den del av byggnaden där verksamhet pågår.

  Skyltprogram

  För kommersiella fastigheter med flera hyresgäster är det bra att fastighetsägaren tar fram ett skyltprogram som visar hur skyltar ska placeras och ange principer för skyltarnas utformning. Ett program som godkänns av stadsbyggnadsförvaltningen ger en snabbare bygglovsprövning eftersom bedömningen blir enklare.

 6. 6

  Det här behöver du i din ansökan

  Handlingar du ska skicka in för bygglov och startbesked för att sätta upp en skylt

  Innan du skickar in din ansökan för bygglov behöver du ta fram vissa underlag. Förutom ansökan behöver du ta fram olika ritningar som visar hur skylten ska placeras och utformas.

  Ta del av exempelritning med checklista för skylt

  • Fasadritning i skala 1:100 Fasadritning som visar skyltens läge på aktuell fasad, ritad i skala 1:100. Hela fasaden ska redovisas. Fotomontage godkänns inte, men kan skickas med som kompletterande information.
  • Detaljritning Detaljritning som visar skylten måttsatt och ritad i lämplig skala (förslagsvis 1:20 eller 1:50). Antal skyltar, material, skylttyp, storlek och eventuell belysning ska framgå.

  • Situationsplan eller kartutdrag Situationsplan är vanligast att och den ska visa ett kartutdrag med skyltplatsen markerad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. kartutdrag behövs om skyltar sätts på allmänplatsmark (alltså på mark, inte på fasad på befintlig byggnad).Markera skyltplatsen på kartutdraget. Kartutdrag beställer du via vår e-tjänst

  Fler handlingar kan behövas Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan. Har du frågor? Kontakta gärna stadsbyggnadsförvaltningens kundservice innan du skickar in din ansökan.

 7. 7

  Ansök om bygglov för skylt

  Ansök om bygglov för skylt

  Observera, om du inte är ägare till fastigheten behöver du även fastighetsägarens tillstånd att sätta upp skylten.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}