Till sidans huvudinnehåll

Bygga

Ska du bygga nytt, bygga om eller expandera? Kom ihåg att i förväg kontrollera vilka tillstånd du behöver.

Vägledning för exploatörer i plan- och byggprocessen

Är du exploatör, fastighetsägare eller byggherre och planerar att starta ett planarbete eller planerar för att söka bygglov? Här hittar du information som hjälper dig i processen.

Ansök om bygglov och andra byggärenden

Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked.

Skyltning

Skyltar är ett välkommet inslag i stadsmiljön om de placeras och utformas med omsorg. På den här sidan hittar du information om vad som gäller om du vill sätta upp eller ändra en skylt i Göteborg.

Byggbelamring

Om du behöver använda stadens mark för byggbelamring måste du först söka polistillstånd. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen och ska omfatta allt du ställer dit under hela den tid du använder marken.

Uppställning av kran, lift och container

För att ställa upp liftar, kranbilar eller mobilkranar på mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen behöver du söka ett generellt tillstånd hos polisen.

Vägledning för byggnation i anslutning till allmän platsmark

Här hittar du stöd och vägledning om du ska bygga något i anslutning till allmän platsmark.

Hantera dagvatten

När du söker bygglov för en ny byggnad eller en större tillbyggnad ska du redovisa hur du tänker ta hand om ditt dagvatten. Dagvatten är det vatten som har regnat och snöat ner och som, via tak och väggar, ska tas om hand av mark och dagvattenbrunnar.

Bygg- och rivavfall

Ska du riva en byggnad eller en del av en byggnad? Då finns det en del du måste tänka på. Här får du bland annat svar på när du ska söka rivningslov, om du behöver göra en rivningsanmälan och vad en kontrollplan ska innehålla.

Sortera avfall vid bygg och rivning

Avfallet från bygg- och rivningsarbeten ska sorteras i minst sex fraktioner: trä, mineraler, metall, glas, plast och gips.

Fylla ut mark

Återvinning av avfall för anläggningsändamål är branschtermen för att återanvända schaktmassor och återvinna icke farligt avfall. Återanvändning är positivt ur kretsloppssynpunkt och för att det minskar uttaget av naturresurser.

Buller från byggplatser

På en byggplats görs ofta arbeten som orsakar störande buller. Det är byggherrens ansvar att se till att ljudnivåerna ligger under riktvärdena för buller från byggplatser.

Relaterad information

Tekniska krav och anvisningar

Här hittar du tekniska krav och anvisningar för dig som bygger lokaler åt Göteborgs Stad.

Vad ska du bygga?

Ta reda på om du behöver bygglov för det du vill bygga? Vissa åtgärder kräver inte bygglov men är anmälningspliktiga.

Teknisk Handbok

Anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering, byggande, drift och underhåll av, på eller i anslutning till allmän platsmark, inklusive park- och naturmark.

${loading}