Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Bygga

Ska du bygga nytt, bygga om eller expandera? Kom ihåg att i förväg kontrollera vilka tillstånd du behöver.

Ansök om bygglov och andra byggärenden

Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked.

Skyltning

Skyltar är ett välkommet inslag i stadsmiljön om de placeras och utformas med omsorg. På den här sidan hittar du information om vad som gäller om du vill sätta upp eller ändra en skylt i Göteborg.

Byggbelamring

Om du behöver använda stadens mark för byggbelamring måste du först söka polistillstånd. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen och ska omfatta allt du ställer dit under hela den tid du använder marken.

Uppställning av kran, lift och container

För att ställa upp liftar, kranbilar eller mobilkranar på mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen behöver du söka ett generellt tillstånd hos polisen.

Vägledning för byggnation i anslutning till allmän platsmark

Här hittar du stöd och vägledning om du ska bygga något i anslutning till allmän platsmark.

Hantera dagvatten

När du söker bygglov för en ny byggnad eller en större tillbyggnad ska du redovisa hur du tänker ta hand om ditt dagvatten. Dagvatten är det vatten som har regnat och snöat ner och som, via tak och väggar, ska tas om hand av mark och dagvattenbrunnar.

Bygg- och rivavfall

Ska du riva en byggnad eller en del av en byggnad? Då finns det en del du måste tänka på. Här får du bland annat svar på när du ska söka rivningslov, om du behöver göra en rivningsanmälan och vad en kontrollplan ska innehålla.

Parkeringspolicy och parkeringstal

Målet med Göteborgs parkeringspolicy är att staden ska vara tillgänglig för alla. Det ska vara lättare för dig att välja cykeln eller kollektivtrafiken framför bilen. Parkeringstalen använder vi när vi bedömer lämpligt utrymme för parkering i plan- och bygglovsärenden.

Sortera avfall vid bygg och rivning

Avfallet från bygg- och rivningsarbeten ska sorteras i minst sex fraktioner: trä, mineraler, metall, glas, plast och gips.

Fylla ut mark

Återvinning av avfall för anläggningsändamål är branschtermen för att återanvända schaktmassor och återvinna icke farligt avfall. Återanvändning är positivt ur kretsloppssynpunkt och för att det minskar uttaget av naturresurser.

Buller från byggplatser

På en byggplats görs ofta arbeten som orsakar störande buller. Det är byggherrens ansvar att se till att ljudnivåerna ligger under riktvärdena för buller från byggplatser.

Relaterad information

${loading}