Till sidans huvudinnehåll

Områden för tillsyn och anmälan

Växtlighet som skymmer sikten

Växtlighet som skymmer sikten i trafiken kan innebära livsfara. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sköta växtlighet som häckar, buskar och träd på din egen tomt, så att risken för olyckor begränsas. Här hittar du information om vad som gäller.

Enkelt avhjälpa hinder - tillgänglighet

Lokaler och platser där allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga och användbara för alla. Därför ska dessa lokaler och platser vara fria från hinder som begränsar tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Olovligt byggande

Olovligt byggande innebär att någon utan lov gör något som enligt plan- och bygglagen behöver bygg-, mark-, eller rivningslov. Många kallar detta för svartbygge. Det är också olagligt att börja bygga något utan startbesked eller flytta in i eller använda en byggnad utan slutbesked.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Stadsbyggnadsnämnden har tillsyn över att motordrivna anordningar, till exempel hissar, besiktigas och inte används om de har allvarliga brister.

Ovårdade byggnader och tomter

Fastigheter och tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olyckor begränsas och så att det inte är störande för omgivning och trafik. Samma sak gäller för allmänna platser.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

För att säkerställa ett bra inomhusklimat i byggnader finns det bestämmelser om obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För många byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa bestämda tidpunkter.
${loading}