Till sidans huvudinnehåll

Hissar och andra motordrivna anordningar


Stadsbyggnadsnämnden har tillsyn över att motordrivna anordningar, till exempel hissar, besiktigas och inte används om de har allvarliga brister.

Krav på besiktning

Hissar och andra motordrivna anordningar så som till exempel rulltrappor, lastbryggor och motordrivna portar har vissa tekniska krav. Det innebär bland annat att det finns krav på besiktning av dessa anordningar både innan de tas i bruk och under tiden som de används.

Om en anordning vid besiktning visar sig ha stora brister som påverkar säkerheten eller hälsan så får anordningen inte användas förrän den har godkänts i en ny besiktning. Användningsförbudet börjar gälla omedelbart från att den motordrivna anordningen underkänns i en besiktning.

Den person som har gjort besiktningen skickar en kopia av besiktningsprotokollet till stadsbyggnadsnämnden.

En motordriven anordning som inte besiktas med de besiktningsintervall som krävs får inte heller användas förrän en ny godkänd besiktning har utförts.

Åtgärden är anmälningspliktig

Om du ska installera eller göra en större ändring av en motordriven anordning så måste du anmäla det till stadsbyggnadsförvaltningen. Innan du kan påbörja installationen eller ändringen behöver du ha ett startbesked. Anordningen ska också besiktigas innan den får börja användas första gången.

Anmäl installation av hiss

Vad händer om hissen inte blir godkänd?

När det kommer in ett icke godkänt besiktningsprotokoll till stadsbyggnadsförvaltningen skickas det ut ett informationsbrev till dig som ansvarar för den motordrivna anordningen. I informationsbrevet står det att anordningen inte får användas och en uppmaning om att åtgärda bristerna. Det står också att du måste skicka in ett nytt besiktningsprotokoll när den motordrivna anordningen har besiktats på nytt.

Det är den som ansvarar för anordningen som har ansvar för att skicka in ett nytt godkänt protokoll. Detta görs inte av besiktningsföretaget.

En hiss eller annan motordriven anordning som saknar ett godkänt besiktningsprotokoll måste antingen vara avstängd eller på annat sätt förhindras att den används tills den har godkänts i en ny besiktning. Detta gäller från den dagen besiktningen blir underkänd.

Stadsbyggnadsförvaltningen kan göra besök på plats för att kontrollera att motordrivna anordningar som saknar ett godkänt besiktningsprotokoll inte används. Om den motordrivna anordningen är i bruk eller går att använda tas en sanktionsavgift ut för detta.

Du som äger eller ansvarar för anordningen är ansvarig

Det är den som äger eller annars ansvarar för en motordriven anordning som är installerad i en byggnad som ska se till att anordningen besiktigas regelbundet och att eventuella brister åtgärdas och att den motordrivna anordningen inte går att använda med brister.

Om någon bryter mot ett användningsförbud av en motordriven anordning kan stadsbyggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Inspelat informationsmöte om hissar

I februari 2024 anordnades ett informationsmöte om hissar med fokus på vad som gäller kring besiktning av hissar och vilket ansvar som fastighetsägaren har. Här kan du ta del av en inspelning av mötet.

Hur ser tillsynsprocessen ut?

Så här kan tillsynsprocessen för en motordriven anordning som blivit underkänd i en besiktning se ut:

 1. Ett protokoll från en icke godkänd besiktning kommer in till stadsbyggnadsförvaltningen.
 2. Ett informationsbrev om att den motordrivna anordningen inte får användas skickas ut till den som ansvarar för anordningen, oftast fastighetsägaren.
 3. Bevakning av om ett nytt godkänt protokoll för den motordrivna anordningen sätts. Om ett godkänt protokoll inte kommer in (inom en viss tid) görs ett besök på plats för att kontrollera att anordningen inte används.
 4. Om den motordrivna anordningen används trots att den inte är godkänd i en besiktning tar stadsbyggnadsförvaltningen ut en byggsanktionsavgift.

Hur gör jag en tillsynsanmälan?

Du kan göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen om du misstänker att något strider mot bestämmelserna i plan- och bygglagen eller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd.

Att tänka på innan du gör en anmälan

 • Alla anmälningar som gäller samma sak läggs ihop till ett ärende. Det gör ingen skillnad om fler anmäler samma sak.
 • Du kan inte ångra en inskickad anmälan
 • När du skickar in en anmälan blir det en offentlig handling
 • Du som anmälare är inte en part i ärendet. Parter är stadsbyggnadsförvaltningen och den som blir anmäld. Det innebär att du som anmälare inte kommer hållas uppdaterad under tiden ärendet hanteras. Du kommer få ett beslut skickat till dig när det är fattat.

Tillsynsanmälningar som hanteras av andra

Stadsbyggnadsnämnden hanterar tillsynsärenden utifrån plan- och bygglagen och miljöbalkens bestämmelser om strandskyddstillsyn. Det kan finnas andra saker du vill anmäla eller rapportera.

Problem i boendemiljön hanteras av miljöförvaltningen

Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt- och mögel, buller, lukt eller andra störningar. Anmäl klagomål på boendemiljön

Felanmälan - gator, torg och parker

Om du har en fråga eller synpunkter på hål i gatan eller på cykelbanan, om gatlampan inte lyser eller om ett buskage behöver klippas gör du en felanmälan.

Felanmälan - gator, torg och parker

Så här gör du en tillsynsanmälan

I anmälan bör du uppge:

 • vilken fastighet eller adress det gäller
 • vad som uppförs eller har uppförts
 • när det du anmäler inträffade/byggdes
 • exakt vad det är du anmäler (tänk på att du inte kan anmäla något du tror planeras)
 • en tydlig beskrivning (uppge gärna mått, utseende, avstånd till gränser och bifoga gärna bilder samt en karta / situationsplan)
 • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning eller någon annan myndighet i frågan

Anonym anmälan i e-tjänsten

Här lämnar du din anmälan om du vill vara anonym. När du lämnar uppgifter anonymt kommer du inte få någon återkoppling i ärendet.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Anmäl anonymt

Anmälan i vår e-tjänst

Här lämnar du din anmälan genom att logga in i e-tjänsten med ditt bank-id. När vi har fattat beslut i ärendet kommer vi att skicka detta till dig. När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan. Ärendet kommer inte sparas i e-tjänsten

Anmäl med inloggning

Lämna uppgifter på annat sätt

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du mejla eller skicka ett vanligt brev till oss. Du kan också lämna en anmälan via telefon, men för att minska risken för missförstånd ser vi gärna att du lämnar din anmälan skriftligt. Oavsett om din anmälan är skriftlig eller muntlig kan du välja att vara anonym. Om du vill vara anonym rekommenderar vi att du använder e-tjänsten eftersom din mejladress blir en offentlig uppgift. Om du vill att vi skickar vårt beslut i ärendet till dig kan du inte vara anonym.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågorkan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}