Till sidans huvudinnehåll

Enkelt avhjälpa hinder - tillgänglighet


Lokaler och platser där allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga och användbara för alla. Därför ska dessa lokaler och platser vara fria från hinder som begränsar tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Enkelt avhjälpta hinder innebär hinder i den fysiska miljön som är rimliga att rätta till, för att en plats eller lokal ska vara tillgänglig. Ett enkelt avhjälpt hinder kan till exempel handla om:

 • Hinder i form av mindre nivåskillnader som kan lösas med ramp
 • Tröga dörrar som kan lösas med dörröppnare
 • Otydliga glaspartier som kan lösas med kontrastmarkeringar

Bland kriterierna för vad som är ett enkelt avhjälpt hinder ska hindret finnas på en allmän plats eller en plats dit allmänheten äger tillträde. Detta kan till exempel vara ett bibliotek, en uteservering, en affär eller en reception för offentlig verksamhet.

Dessutom ska det vara enkelt att åtgärda hindret. Det finns ingen tydlig gräns för när ett hinder bedöms vara enkelt att åtgärda, men utgångspunkten är att lösningen ska vara praktiskt utförbar och inte för allt för dyr för den som ska göra det. En dörröppnare bedöms oftast som en enkel lösning, medan installation av hiss inte är enkel.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer från fall till fall om en åtgärd för att ta bort hindret kan ses som enkel.

Vem är ansvarig för att åtgärda hindret?

Det är den som förfogar över platsen där hindret finns, som är ansvarig för att avhjälpa det. Alltså göra de åtgärder som behövs så att hindret inte längre finns. Som huvudregel är det ägaren av byggnaden eller huvudmannen för den allmänna platsen som är ansvarig, men det kan även vara exempelvis en verksamhetsägare. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer från fall till fall vem som kan ses som ansvarig.

I de fall den som ansvarar för att avhjälpa hinder inte väljer att frivilligt vidta åtgärd för detta, kan stadsbyggnadsförvaltningen komma att förelägga denne vid vite att vidta åtgärd.

Tillsynsprocessen för enkelt avhjälpta hinder

Så här kan processen för ett tillsynsärende se ut:

 1. En anmälan kommer in till stadsbyggnadsförvaltningen
 2. Kommunikation med fastighetsägare
 3. Tillsynsbesök på plats
 4. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning
 5. Förslag till beslut om ingripande

Mer information om enkelt avhjälpta hinder

Tillgänglighet - Boverket

Enkelt avhjälpta hinder - PBL kunskapsbanken - Boverket

Hur gör jag en tillsynsanmälan?

Du kan göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen om du misstänker att något strider mot bestämmelserna i plan- och bygglagen eller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd.

Att tänka på innan du gör en anmälan

 • Alla anmälningar som gäller samma sak läggs ihop till ett ärende. Det gör ingen skillnad om fler anmäler samma sak.
 • Du kan inte ångra en inskickad anmälan
 • När du skickar in en anmälan blir det en offentlig handling
 • Du som anmälare är inte en part i ärendet. Parter är stadsbyggnadsförvaltningen och den som blir anmäld. Det innebär att du som anmälare inte kommer hållas uppdaterad under tiden ärendet hanteras. Du kommer få ett beslut skickat till dig när det är fattat.

Tillsynsanmälningar som hanteras av andra

Stadsbyggnadsnämnden hanterar tillsynsärenden utifrån plan- och bygglagen och miljöbalkens bestämmelser om strandskyddstillsyn. Det kan finnas andra saker du vill anmäla eller rapportera.

Problem i boendemiljön hanteras av miljöförvaltningen

Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt- och mögel, buller, lukt eller andra störningar. Anmäl klagomål på boendemiljön

Felanmälan - gator, torg och parker

Om du har en fråga eller synpunkter på hål i gatan eller på cykelbanan, om gatlampan inte lyser eller om ett buskage behöver klippas gör du en felanmälan.

Felanmälan - gator, torg och parker

Så här gör du en tillsynsanmälan

I anmälan bör du uppge:

 • vilken fastighet eller adress det gäller
 • vad som uppförs eller har uppförts
 • när det du anmäler inträffade/byggdes
 • exakt vad det är du anmäler (tänk på att du inte kan anmäla något du tror planeras)
 • en tydlig beskrivning (uppge gärna mått, utseende, avstånd till gränser och bifoga gärna bilder samt en karta / situationsplan)
 • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning eller någon annan myndighet i frågan

Anonym anmälan i e-tjänsten

Här lämnar du din anmälan om du vill vara anonym. När du lämnar uppgifter anonymt kommer du inte få någon återkoppling i ärendet.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Anmäl anonymt

Anmälan i vår e-tjänst

Här lämnar du din anmälan genom att logga in i e-tjänsten med ditt bank-id. När vi har fattat beslut i ärendet kommer vi att skicka detta till dig. När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan. Ärendet kommer inte sparas i e-tjänsten

Anmäl med inloggning

Lämna uppgifter på annat sätt

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du mejla eller skicka ett vanligt brev till oss. Du kan också lämna en anmälan via telefon, men för att minska risken för missförstånd ser vi gärna att du lämnar din anmälan skriftligt. Oavsett om din anmälan är skriftlig eller muntlig kan du välja att vara anonym. Om du vill vara anonym rekommenderar vi att du använder e-tjänsten eftersom din mejladress blir en offentlig uppgift. Om du vill att vi skickar vårt beslut i ärendet till dig kan du inte vara anonym.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Kommun och politik

Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute på stan eller i publika lokaler? Du kan tipsa kommunen om felbyggda saker och bristande tillgänglighet via appen Anmäl Hinder.

Kommun och politik

Tillgänglighet och användbarhet

Göteborgs Stad ska funka för alla. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med bland annat tillgängliga miljöer.

${loading}