Till sidans huvudinnehåll

Olovligt byggande


Olovligt byggande innebär att någon utan lov gör något som enligt plan- och bygglagen behöver bygg-, mark-, eller rivningslov. Många kallar detta för svartbygge. Det är också olagligt att börja bygga något utan startbesked eller flytta in i eller använda en byggnad utan slutbesked.

Beroende på åtgärden och omständigheterna kan det som gjorts behöva rivas, göras om eller ansökas om lov för i efterhand.

Rätt att ingripa inom tio år

Stadsbyggnadsförvaltningen får bara besluta om att något ska tas bort inom tio år från att det som gjorts utfördes. Om det gäller att en bostadslägenhet tagits i anspråk för ett väsentligt annat ändamål gäller längre än tio år. Skulle det som gjorts innebära en fara för liv och hälsa kan förbud mot fortsatt användning bli aktuellt även om det har gått längre tid än tio år. Beslutet kan innebära vite för den som inte följt lagen.

Om något har byggts eller tagits i bruk utan ett start- eller slutbesked ska stadsbyggnadsförvaltningen besluta om en byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift är en slags straffavgift som enligt lagen ska tas ut.

Boverket om byggsanktionsavgifter

Så går en utredning av olovligt byggande till

Vid utredning av en anmälan behöver stadsbyggnadsförvaltningen vanligtvis göra ett tillsynsbesök på fastigheten som anmälts. Vid besöket dokumenteras det som gjorts. Därefter görs en bedömning om det finns något som strider mot lagen. Skulle det som gjorts sakna lov eller startbesked görs en bedömning om det finns möjlighet att bevilja ett sådant i efterhand. Finns inte den möjligheten behöver det som gjorts tas bort eller ändras.

När det som gjorts åtgärdats eller fått bygglov i efterhand och det inte längre finns någon anledning för stadsbyggnadsförvaltningen att ingripa så avslutas ärendet med ett beslut. Beslutet skickas till fastighetsägaren och även den som anmält om anmälan inte var anonym.

Exempel 1 på hur en utredning av olovligt byggande kan gå till

Någon har inrett ytterligare en lägenhet i sin byggnad. Stadsbyggnadsförvaltningen har varit på plats och konstaterat att lägenheten ligger på andra våningen i byggnaden. För området gäller en detaljplan som tillåter att en byggnad får inredas med högst tre lägenheter. Eftersom det sedan tidigare fanns två lägenheter i byggnaden så bedömer stadsbyggnadsförvaltningen det som möjligt att ansöka och beviljas bygglov i efterhand.

Skulle fastighetsägaren inte ansöka om bygglov i efterhand för den tillkommande bostaden kan stadsbyggnadsförvaltningen besluta om att fastighetsägaren ska ansöka om bygglov inom en viss tid, ett så kallat lovföreläggande. Skulle fastighetsägaren inte följa föreläggandet kan stadsbyggnadsförvaltningen upprätta handlingar till ansökan på fastighetsägarens bekostnad.

Eftersom lägenheten inretts i byggnaden utan bygglov och startbesked kommer även en byggsanktionsavgift att beslutas om och tas ut.

Exempel 2 på hur en utredning av olovligt byggande kan gå till

Någon har byggt ett förråd på sin fastighet under förra sommaren. Stadsbyggnadsförvaltningen har varit på plats och sett att förrådet är 20 kvadratmeter stort. I området gäller en detaljplan som anger att man inte får bygga förråd på fastigheten. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att det inte går att bevilja bygglov i efterhand för förrådet. Förrådet behöver därför rivs och tas bort från fastigheten.

Skulle fastighetsägaren inte följa stadsbyggnadsförvaltningen bedömning kommer det beslutas om ett rättelseföreläggande. Eftersom förrådet byggts utan bygglov och startbesked kommer även en byggsanktionsavgift att beslutas om.

Kort sammanfattning av processen för ett tillsynsärende:

 1. En anmälan kommer in
 2. Kommunikation med fastighetsägare
 3. Tillsynsbesök på plats
 4. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning
 5. Förslag till beslut om ingripande

Vem är ansvarig?

Under pågående byggnation är det byggherren som ansvarar för att lagen och tillhörande föreskrifter följs. Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

I övrigt ansvarar i huvudsak fastighetsägaren för att det som sker på fastigheten följer bestämmelserna i lagen. En tomträttshavare likställs med fastighetsägare enligt PBL.

Även någon som inte äger en fastighet kan äga en byggnad eller ett annat byggnadsverk på en fastighet. Det är då möjligt för stadsbyggnadsförvaltningen att rikta eventuella ingripande mot den som äger byggnadsverket, exempelvis en arrendator.

Stadsbyggnadsförvaltningen får in många anmälningar från allmänheten och har en skyldighet att utreda varje anmälan som kommer in för att pröva förutsättningarna och behovet av att ingripa.

Hur gör jag en tillsynsanmälan?

Du kan göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen om du misstänker att något strider mot bestämmelserna i plan- och bygglagen eller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd.

Att tänka på innan du gör en anmälan

 • Alla anmälningar som gäller samma sak läggs ihop till ett ärende. Det gör ingen skillnad om fler anmäler samma sak.
 • Du kan inte ångra en inskickad anmälan
 • När du skickar in en anmälan blir det en offentlig handling
 • Du som anmälare är inte en part i ärendet. Parter är stadsbyggnadsförvaltningen och den som blir anmäld. Det innebär att du som anmälare inte kommer hållas uppdaterad under tiden ärendet hanteras. Du kommer få ett beslut skickat till dig när det är fattat.

Tillsynsanmälningar som hanteras av andra

Stadsbyggnadsnämnden hanterar tillsynsärenden utifrån plan- och bygglagen och miljöbalkens bestämmelser om strandskyddstillsyn. Det kan finnas andra saker du vill anmäla eller rapportera.

Problem i boendemiljön hanteras av miljöförvaltningen

Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt- och mögel, buller, lukt eller andra störningar. Anmäl klagomål på boendemiljön

Felanmälan - gator, torg och parker

Om du har en fråga eller synpunkter på hål i gatan eller på cykelbanan, om gatlampan inte lyser eller om ett buskage behöver klippas gör du en felanmälan.

Felanmälan - gator, torg och parker

Så här gör du en tillsynsanmälan

I anmälan bör du uppge:

 • vilken fastighet eller adress det gäller
 • vad som uppförs eller har uppförts
 • när det du anmäler inträffade/byggdes
 • exakt vad det är du anmäler (tänk på att du inte kan anmäla något du tror planeras)
 • en tydlig beskrivning (uppge gärna mått, utseende, avstånd till gränser och bifoga gärna bilder samt en karta / situationsplan)
 • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning eller någon annan myndighet i frågan

Anonym anmälan i e-tjänsten

Här lämnar du din anmälan om du vill vara anonym. När du lämnar uppgifter anonymt kommer du inte få någon återkoppling i ärendet.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Anmäl anonymt

Anmälan i vår e-tjänst

Här lämnar du din anmälan genom att logga in i e-tjänsten med ditt bank-id. När vi har fattat beslut i ärendet kommer vi att skicka detta till dig. När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan. Ärendet kommer inte sparas i e-tjänsten

Anmäl med inloggning

Lämna uppgifter på annat sätt

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du mejla eller skicka ett vanligt brev till oss. Du kan också lämna en anmälan via telefon, men för att minska risken för missförstånd ser vi gärna att du lämnar din anmälan skriftligt. Oavsett om din anmälan är skriftlig eller muntlig kan du välja att vara anonym. Om du vill vara anonym rekommenderar vi att du använder e-tjänsten eftersom din mejladress blir en offentlig uppgift. Om du vill att vi skickar vårt beslut i ärendet till dig kan du inte vara anonym.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Bygga, bo och leva hållbart

Bygglov och anmälan

Här hittar du information om bygglov, bygglovsprocessen och vad en anmälningspliktig åtgärd innebär.

Bygga, bo och leva hållbart

Hur gör jag en tillsynsanmälan?

Du kan göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen om du misstänker att något strider mot bestämmelserna i plan- och bygglagen eller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd. Du kan till exempel anmäla ovårdade tomter eller olovligt byggande.

${loading}