Till sidans huvudinnehåll

Ovårdade byggnader och tomter


Fastigheter och tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olyckor begränsas och så att det inte är störande för omgivning och trafik. Samma sak gäller för allmänna platser.

Även fasta anordningar på en tomt ska underhållas så att de uppfyller sitt ändamål och lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

När det gäller fastigheter och andra byggnadsverk ska de hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Boverket om ovårdade tomter

Boverket om ovårdade och förfallna byggnadsverk

Vem är ansvarig?

Det är vanligtvis den som äger fastigheten eller byggnadsverket som är ansvarig för att brister inte uppkommer och att tomter hålls i ett vårdat skick. I vissa fall kan det även vara andra som exempelvis en hyresgäst som är ansvarig.

Stadsbyggnadsförvaltningen får in många anmälningar från allmänheten och har en skyldighet att utreda varje anmälan som kommer in för att pröva förutsättningarna och behovet av att ingripa.

Följder av ovårdade tomter och byggnader

Stadsbyggnadsnämnden har möjlighet att besluta om olika typer av förelägganden när det gäller ovårdade tomter och byggnader. Det kan bland annat handla om att åtgärda brister på en tomt eller ett byggnadsverk, att utreda behovet av underhållsåtgärder för en byggnad och i vissa fall att riva en byggnad som är i dåligt skick. Stadsbyggnadsnämnden har även möjlighet att besluta om förbud mot användning av byggnadsverk med säkerhetsbrister.

Boverket om förelägganden

Förbud mot användning av byggnadsverk

Så går en utredning till

När stadsbyggnadsförvaltningen får in en anmälan och börjar sin utredning behöver det vanligtvis göras ett tillsynsbesök på fastigheten som anmäls. Stadsbyggnadsförvaltningen gör då en bedömning om det som anmälts kan anses vara ovårdat. Ärenden kan gälla exempelvis skräpiga tomter eller förfallna byggnader.

Exempel på hur en utredning av ovårdade tomter och byggnader kan gå till:

En anmälan kommer in till stadsbyggnadsförvaltningen om att en tomt i ett villaområde ser skräpig ut. Stadsbyggnadsförvaltningen åker ut på plats och kan konstatera att det på tomten finns olika saker upplagda, bland annat byggmaterial, delar av gamla byggställningar, en tvättmaskin och delar av sönderplockade bilar. Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att tomten ser ovårdad ut och skickar en uppmaning till fastighetsägaren om att städa upp på tomten. Följs inte den uppmaningen kan fastighetsägaren föreläggas om att städa upp på tomten. Det är möjligt att fastighetsägaren får betala ett vite eller att tomten städas upp på fastighetsägarens bekostnad om föreläggandet inte följs.

Så här kan processen för ett tillsynsärende se ut:

 1. En anmälan kommer in
 2. Kommunikation med fastighetsägare
 3. Tillsynsbesök på plats
 4. Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning
 5. Förslag till beslut om ingripande


Hur gör jag en tillsynsanmälan?

Du kan göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen om du misstänker att något strider mot bestämmelserna i plan- och bygglagen eller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd.

Att tänka på innan du gör en anmälan

 • Alla anmälningar som gäller samma sak läggs ihop till ett ärende. Det gör ingen skillnad om fler anmäler samma sak.
 • Du kan inte ångra en inskickad anmälan
 • När du skickar in en anmälan blir det en offentlig handling
 • Du som anmälare är inte en part i ärendet. Parter är stadsbyggnadsförvaltningen och den som blir anmäld. Det innebär att du som anmälare inte kommer hållas uppdaterad under tiden ärendet hanteras. Du kommer få ett beslut skickat till dig när det är fattat.

Tillsynsanmälningar som hanteras av andra

Stadsbyggnadsnämnden hanterar tillsynsärenden utifrån plan- och bygglagen och miljöbalkens bestämmelser om strandskyddstillsyn. Det kan finnas andra saker du vill anmäla eller rapportera.

Problem i boendemiljön hanteras av miljöförvaltningen

Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt- och mögel, buller, lukt eller andra störningar. Anmäl klagomål på boendemiljön

Felanmälan - gator, torg och parker

Om du har en fråga eller synpunkter på hål i gatan eller på cykelbanan, om gatlampan inte lyser eller om ett buskage behöver klippas gör du en felanmälan.

Felanmälan - gator, torg och parker

Så här gör du en tillsynsanmälan

I anmälan bör du uppge:

 • vilken fastighet eller adress det gäller
 • vad som uppförs eller har uppförts
 • när det du anmäler inträffade/byggdes
 • exakt vad det är du anmäler (tänk på att du inte kan anmäla något du tror planeras)
 • en tydlig beskrivning (uppge gärna mått, utseende, avstånd till gränser och bifoga gärna bilder samt en karta / situationsplan)
 • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning eller någon annan myndighet i frågan

Anonym anmälan i e-tjänsten

Här lämnar du din anmälan om du vill vara anonym. När du lämnar uppgifter anonymt kommer du inte få någon återkoppling i ärendet.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Anmäl anonymt

Anmälan i vår e-tjänst

Här lämnar du din anmälan genom att logga in i e-tjänsten med ditt bank-id. När vi har fattat beslut i ärendet kommer vi att skicka detta till dig. När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan. Ärendet kommer inte sparas i e-tjänsten

Anmäl med inloggning

Lämna uppgifter på annat sätt

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du mejla eller skicka ett vanligt brev till oss. Du kan också lämna en anmälan via telefon, men för att minska risken för missförstånd ser vi gärna att du lämnar din anmälan skriftligt. Oavsett om din anmälan är skriftlig eller muntlig kan du välja att vara anonym. Om du vill vara anonym rekommenderar vi att du använder e-tjänsten eftersom din mejladress blir en offentlig uppgift. Om du vill att vi skickar vårt beslut i ärendet till dig kan du inte vara anonym.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Bygga, bo och leva hållbart

Hur gör jag en tillsynsanmälan?

Du kan göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen om du misstänker att något strider mot bestämmelserna i plan- och bygglagen eller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd.

${loading}