Till sidans huvudinnehåll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)


För att säkerställa ett bra inomhusklimat i byggnader finns det bestämmelser om obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För många byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa bestämda tidpunkter.

Besiktning med olika intervaller

OVK ska genomföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, en så kallad första besiktning. Det ska också genomföras regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning.

Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. I Boverkets föreskrifter om OVK preciseras vilka byggnader som är berörda och vilka intervaller som gäller. Vissa byggnader och ventilationssystem är helt eller delvis undantagna från kraven på OVK.

Tydlig information om besiktningen

Funktionskontrollanten ska skriva ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och när nästa besiktning måste göras. I intyget ska det framgå vilka ventilationssystem som har kontrollerats och om kontrollen visat några anmärkningar. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på en väl synlig plats i byggnaden, exempelvis i huvudentrén eller respektive trapphus.

Om ventilationssystemet byggs om ska detta anmälas eftersom dagens krav då träder i kraft. Det underlag som beviljas startbesked för ligger sedan till grund för kommande besiktningar och intervallet börjas om utifrån datumet då den första utförs.

Underhåll för att systemet ska bli godkänt behöver inte anmälas.

Vad händer om besiktningen inte godkänns?

När det kommer in ett icke godkänt besiktningsprotokoll till stadsbyggnadsförvaltningen skickar vi ut ett informationsbrev till dig som är ansvarig där vi ber dig skicka in ett godkänt protokoll när bristerna är åtgärdade.

Vem är ansvarig?

Enligt Plan- och bygglagen är det ägaren av byggnaden som ansvarar för att ventilationssystemet fungerar. Det innebär att ägaren måste göra de åtgärder som behövs och underhålla systemet så att det fungerar. Hittas det några fel i ventilationssystemet vid OVK eller vid annat tillfälle är det alltså ägaren till byggnaden som ansvarar för att se till så att det fungerar igen. Detta ska ske så snabbt som möjligt.

Så här ser tillsynsprocessen ut

 1. 1

  Besiktningsprotokoll inkommer

  Ett protokoll från en icke godkänd besiktning kommer in till stadsbyggnadsförvaltningen. Det kan också komma in en tillsynsanmälan om att ägaren inte utfört en obligatorisk ventilationskontroll eller att det saknas ett protokoll för aktuellt ventilationssystem.

 2. 2

  Ägaren blir informerad

  Stadsbyggnadsförvaltningen informerar byggnadens ägare via brev om att ett hen ska skicka ett godkänt protokoll till stadsbyggnadsförvaltningen. Det innebär att en funktionskontrollant måste göra en obligatorisk ventilationskontroll om det inte redan har gjorts.

 3. 3

  Ärendet kan gå över till stadsbyggnadsnämnden

  Om byggnadens ägare inte hör av sig inom rimlig tid efter utskicket går ärendet till stadsbyggnadsnämnden med föreläggande om att utföra en obligatorisk ventilationskontroll.

  Under vissa speciella förhållanden kan byggnadens ägare begära uppskov för att göra kontrollen. Ägaren måste då berätta anledning och visa en åtgärds-/tidplan för när kontrollen kan utföras.

 4. 4

  Godkänt protokoll inkommer

  När stadsbyggnadsförvaltningen får in ett godkänt protokoll från byggnadens ägare fattar vi beslut om att inte ingripa och avslutar ärendet.

Hur gör jag en tillsynsanmälan?

Du kan göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen om du misstänker att något strider mot bestämmelserna i plan- och bygglagen eller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd.

Att tänka på innan du gör en anmälan

 • Alla anmälningar som gäller samma sak läggs ihop till ett ärende. Det gör ingen skillnad om fler anmäler samma sak.
 • Du kan inte ångra en inskickad anmälan
 • När du skickar in en anmälan blir det en offentlig handling
 • Du som anmälare är inte en part i ärendet. Parter är stadsbyggnadsförvaltningen och den som blir anmäld. Det innebär att du som anmälare inte kommer hållas uppdaterad under tiden ärendet hanteras. Du kommer få ett beslut skickat till dig när det är fattat.

Tillsynsanmälningar som hanteras av andra

Stadsbyggnadsnämnden hanterar tillsynsärenden utifrån plan- och bygglagen och miljöbalkens bestämmelser om strandskyddstillsyn. Det kan finnas andra saker du vill anmäla eller rapportera.

Problem i boendemiljön hanteras av miljöförvaltningen

Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt- och mögel, buller, lukt eller andra störningar. Anmäl klagomål på boendemiljön

Felanmälan - gator, torg och parker

Om du har en fråga eller synpunkter på hål i gatan eller på cykelbanan, om gatlampan inte lyser eller om ett buskage behöver klippas gör du en felanmälan.

Felanmälan - gator, torg och parker

Så här gör du en tillsynsanmälan

I anmälan bör du uppge:

 • vilken fastighet eller adress det gäller
 • vad som uppförs eller har uppförts
 • när det du anmäler inträffade/byggdes
 • exakt vad det är du anmäler (tänk på att du inte kan anmäla något du tror planeras)
 • en tydlig beskrivning (uppge gärna mått, utseende, avstånd till gränser och bifoga gärna bilder samt en karta / situationsplan)
 • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning eller någon annan myndighet i frågan

Anonym anmälan i e-tjänsten

Här lämnar du din anmälan om du vill vara anonym. När du lämnar uppgifter anonymt kommer du inte få någon återkoppling i ärendet.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Anmäl anonymt

Anmälan i vår e-tjänst

Här lämnar du din anmälan genom att logga in i e-tjänsten med ditt bank-id. När vi har fattat beslut i ärendet kommer vi att skicka detta till dig. När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan. Ärendet kommer inte sparas i e-tjänsten

Anmäl med inloggning

Lämna uppgifter på annat sätt

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du mejla eller skicka ett vanligt brev till oss. Du kan också lämna en anmälan via telefon, men för att minska risken för missförstånd ser vi gärna att du lämnar din anmälan skriftligt. Oavsett om din anmälan är skriftlig eller muntlig kan du välja att vara anonym. Om du vill vara anonym rekommenderar vi att du använder e-tjänsten eftersom din mejladress blir en offentlig uppgift. Om du vill att vi skickar vårt beslut i ärendet till dig kan du inte vara anonym.

När din anmälan kommer in till oss blir den en allmän handling. Din anmälan är en del av tillsynsärendet och kommer i regel att skickas till den du anmäler för kännedom. Du kan inte ångra en inskickad anmälan.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Bygga, bo och leva hållbart

Anmäl klagomål på boendemiljön

Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt- och mögel, buller, lukt eller andra störningar.

${loading}