Stadens finansieringskällor


Göteborgs Stad sköter sin finansiering på den öppna kapitalmarknaden via emissioner av kommunobligationer och kommuncertifikat. En grund i detta är etablerade låneprogram. Göteborgs Stad lånar även pengar av svenska och internationella institutioner.

Stadens finansieringskällor

Koncernens totala externa upplåning inklusive lån för likviditetsplanering uppgick vid årsskiftet 2023/2024 till 57,7 mdkr vilket är en ökning med 6,3 mdkr jämfört med samma period förra året. I tabellen framgår fördelningen mellan olika finansieringskällor samt limiter på avtalade låneramar 31 december 2023:

Program Limit Utnyttjat
EMTN, obligationslån 6 MDR EUR 33,9 MDR SEK
CP, korta lån <1 år 6 MDR SEK 1,2 MDR SEK
ECP, korta lån <1 år 0,5 MDR USD 0,3 MDR SEK
Kommuninvest
9,8 MDR SEK
Europeiska Investeringsbanken (EIB)
5,9 MDR SEK
Nordiska investeringsbanken (NIB)
1 MDR SEK
Europarådets Utvecklingsbank (The Council of Europe Development Bank, CEB).

0,9 MDR SEK

Låneprogram

I sin upplåning använder sig Göteborgs Stad av ett långfristigt program EMTN (Euro Medium Term Note) med en ram på 6 miljarder euro (EUR) och ett kortfristigt certifikatprogram CP (Commercial Paper) med en ram på 6 miljarder kronor (SEK) samt ett kortfristigt certifikatprogram ECP (Euro Commercial Paper) med låneram på 500 miljoner dollar (USD). Mer fakta om programmen finns i menyn under Kapitalmarknadsprogram.

Institutionell upplåning

Göteborgs Stad är medlem i Kommuninvest i Sverige AB och har möjlighet att ta upp finansiering den vägen. Staden har även tecknat lån bilateralt med internationella finansieringsinstitut såsom Europeiska Investeringsbanken (EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB) och Europarådets Utvecklingsbank (CEB). Per 31 december 2023 har koncernen bilaterala lån på 17,6 miljarder kronor. Dessa lån ingår inte i låneprogrammen.