Organisation och delegationsordning

Här hittar du länkar till information som beskriver Göteborgs Stads organisation.

Göteborgs Stads organisationsstruktur

Den aktuella organisationsstrukturen hittar du alltid på Göteborgs Stads officiella webbplats www.goteborg.se

Delegationsordning

Hur beslut fattas, vad man får och inte får delegera, kan du läsa om i Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktige fattar de högsta besluten i Göteborg. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som leder och samordnar verksamheterna. Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning som hjälper kommunstyrelsen att utföra sina arbetsuppgifter.

Beslut kan även delegeras vilket innebär att beslutanderätten flyttas över till någon annan (delegaten). Kommunfullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen att besluta i kommunfullmäktiges ställe i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Viss beslutanderätt ligger dock inom kommunfullmäktiges exklusiva beslutsområde och får inte delegeras.

Kommunstyrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en enskild anställd i kommunen att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för stadsledningskontorets alla verksamheter.