Återrapportering


På den här sidan kommer vi återrapportera miljönyttan i de olika projekt som finansieras via gröna obligationer. Uppdateringar sker årsvis kring juni månad.

Green Bond Impact Report
Syftet med denna rapport med återrapportering av gröna obligationer är att lyfta fram den positiva klimat- och miljöpåverkan som har genererats eller förväntas uppstå som ett resultat av de projekt som är finansierade inom Göteborgs Stads ramverk för gröna obligationer. Göteborg Stad arbetar aktivt med att åstadkomma en transparent återrapportering.

Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting
Göteborgs Stad har tillsammans med ett antal nordiska emittenter tagit fram en praktisk guide för uppföljning av de miljömässiga utfall som skapats genom de investeringar som finansierats av de emitterade gröna obligationerna: Nordic Public Sector Issuers Position Paper on Green Bonds Impact Reporting 2020 (pdf) Finns endast med engelsk text.

Återrapportering för gröna obligationer (Finns endast på engelska)