Riskhantering


Riskhantering inom Göteborgs Stad är centraliserat och hanteras av koncernbanken som är stadens internbank. Det är stadens finanspolicy och delegationsordning som styr riskhanteringen inom staden och dess bolag.

Göteborgs Stads riskhantering

Kommunen och den kommunala koncernen är exponerad för framför allt följande finansiella risker: ränterisk, finansieringsrisk, motpartsrisk, valutarisk och operativa risker. I kommunfullmäktiges riktlinjer har riskramar satts på nivåer som ska säkerställa betalningsförmågan, trygga tillgången på kapital samt skapa en förutsägbarhet i framtida räntekostnader.

Redovisade utfall nedan avser värden per 2023-12-31.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunkoncernens finansnetto negativt. Risken hanteras genom av kommunfullmäktige beslutade riskmandat för räntebindning och ränteförfall:

  • Den genomsnittliga räntebindningstiden på den totala externa skulden ska inte understiga två år och inte överstiga sex år. Utfall: 3,1 år
  • Max35 procent av den totala räntebindningen får förfalla kommande tolvmånadersperiod. Utfall: 32,9 procent

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Risken hanteras genom av kommunfullmäktige beslutade riskmandat för kapitalbindning och kapitalförfall:

  • Bindande lånelöfte ska täcka kommande tolv månaders förfall (lägst 100 procent). Utfall: Täckningsgrad 116 procent
  • Bindande lånelöfte och likviditetsreserv ska täcka kommande tolv månaders förfall plus kommande tolv månaders prognostiserad nettoutflöde (lägst 100 procent). Utfall: Täckningsgrad 105 procent
  • Den genomsnittliga förfallotiden på långa lån ska inte understiga två år och inte överstiga sex år. Utfall: 3,2 år

  • Högst 35 procent av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande tolv månader. Utfall: 22,2 procent

Kommunen har 1 200 mnkr i avtalad checkkreditsram, varav 1 200 mnkr var outnyttjat per 31 december 2023. Staden har även lånelöften på totalt 13 mdkr som inte är utnyttjade.

Motpartsrisk

Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär. Risken hanteras genom av kommunfullmäktige beslutade riskmandat för motparter:

  • Vid nya avtal om checkkrediter, bindande lånelöften och derivatinstrument ska motpartens långa kreditvärdighet vara lägst A3 hos kreditvärderingsinstitutet Moody’s eller lägst A- hos Standard & Poor’s. Utfall: Inga avvikelser
  • Högst 35 procent av den samlade motpartsrisken i derivatavtal får finnas hos en enskild motpart. Utfall: Motpart med högst andel uppgår till 27,8 procent.
  • Högst 35 procent av den sammanlagda volymen kreditlöften får finnas hos en enskild motpart. Utfall: Motpart med högst andel uppgår till 27 procent.

Valutarisk

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. Valutarisker uppkommer när inköp, försäljning, upplåning eller placering sker i utländsk valuta. Valutarisker ska omedelbart valutasäkras avseende finansiella tillgångar och skulder, och vid försäljning och köp av varor eller tjänster ska valutasäkring ske av väsentligt belopp.

Inga avvikelser finns för denna risk.

Operativ risk

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna ska begränsas genom att det ska finnas en intern kontroll och process för löpande identifiering, värdering och hantering av operativa risker inom finansverksamheten.

Inga avvikelser finns för denna risk.