Frågor och svar hemtjänst


Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar. Frågor och svar kommer att fyllas på löpande.

Valfrihetssystem

Vad innebär lagen om valfrihetssystem, LOV?

Lagen om valfrihetssystem är en lag som kan användas för konkurrensutsättning av tjänster inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Lagen är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster. 

 Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlaget annonseras löpande, det innebär att det inte anges något sista datum för att komma in med ansökan. Det finns ingen gräns för hur många utförare som kan ingå i ett valfrihetssystem enligt LOV. Alla privata utförare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget blir godkända.

Vilka krav ställs på privata utförare av hemtjänst?

En privat utförare kan vara en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening. För att ingå i valfrihetssystemet ska privata utförare vara godkända av Göteborgs Stad. Kraven på dig som privat utförare finns i ett förfrågningsunderlag. Samtliga privata utförare som uppfyller Göteborgs Stads krav i förfrågningsunderlaget blir godkända att utföra hemtjänst.

Vilka krav ställs på Göteborgs Stads hemtjänst?

Kraven är detsamma för Göteborgs Stads hemtjänst som för de privata utförarna. 

Vilket är ickevalsalternativet för hemtjänst?

Den som inte kan eller vill välja utförare ska enligt lagen om valfrihet få insatsen utförd av det så kallade ickevalsalternativet. Göteborgs Stads hemtjänst är ickevalsalternativ.

Vilka insatser ingår i valfrihetssystemet?

Valfrihetssystemet i Göteborgs Stad omfattar att utföra hemtjänst alla dagar    06.00 -23.30. Den som har hemtjänst samt beslut om ledsagning eller avlösning enligt socialtjänstlagen har möjlighet att välja samma utförare för dessa insatser.

Insatser i samband med trygghetslarm och trygghetskamera samt nattinsatser ingår inte i valfrihetssystemet. Dessa insatser utförs av Göteborgs Stad för samtliga brukare.

Kan jag välja att utföra hemtjänst i en del av Göteborg?

Du kan välja att utföra hemtjänst i hela Göteborgs Stad eller begränsa din verksamhet till ett eller flera av de 36 geografiska områden som staden delats in i.

Områdena hittar du i Bilaga 1 på sidan Att bli hemtjänstutförare

Utbildning

Får privata utförare ta del av Göteborgs Stads utbildningssatsningar, till exempel utbildning till undersköterska?

Vid utbildningar som omfattas av statliga medel ska dessa i regel även erbjudas privata utförare. Det finns utbildningar som bedrivs på deltid, med validering med mera, i det reguljära utbildningssystemet. Medarbetare kan ta kontakt med studie och yrkesvägledare för mer information.

Timanställda

Är det upp till oss som företag att avgöra om det är ok att ha timanställda som arbetar i flera kommuner (till exempel Partille och Mölndal)? Hur ställer ni er till att vi har timanställda som också arbetar i Göteborgs Stads hemtjänst?

Göteborgs Stad har inga krav på att utförarens medarbetare inte får arbeta i flera kommuner. Bisyssla i konkurrerande verksamhet är en bisyssla som kan förbjudas. Medarbetare i Göteborgs Stad ska anmäla bisyssla till sin arbetsgivare som tar ställning till anmälan.

Social dokumentation

Om våra brukare godkänner det, får vi ta del av hens tidigare genomförandeplan?

Ja, ni får ta del av brukarens tidigare genomförandeplan om hen godkänner det. Be brukaren om papperskopia på planen, ni har inte behörighet att ta del av den förra utförarens elektroniska dokumentation.

Tilläggstjänster

Vilka tilläggstjänster får vi erbjuda? Vilka tilläggstjänster får vi inte erbjuda? Exempel en brukare har fått beslut om rätt till hjälp med att städa och har fått avslag på ansökan om hjälp med att duscha, får vi då erbjuda dusch som tilläggstjänst?

Det finns inga regler för vad ni kan erbjuda som tilläggstjänst, det är en överenskommelse mellan er och brukaren där brukaren betalar er för tjänsten. Tilläggstjänster brukar ofta vara tjänster som brukarna kan få RUT-avdrag för, se exempel på Skatteverkets hemsida. Tilläggstjänster kan vara tjänster som också kan ingå i beslut om hemtjänst. Det vill säga om brukaren får beslut om hjälp med att städa och avslag på ansökan om hjälp med att duscha kan ni erbjuda hjälp med att duscha som tilläggstjänst. Brukaren kan också vilja ha mer omfattande hjälp än vad som ingår i hens beslut, till exempel kan hen vilja ha mer omfattande städning än vad handläggaren bedömt ligger inom ramen för skälig levnadsnivå. Det som är viktigt är att ni tydliggör vad som är genomförande av uppdrag enligt socialtjänstlagen efter ansökan och beslut där brukaren betalar avgift till Göteborgs Stad och vad som är överenskommelse med er om att utföra tilläggstjänster där ni fakturerar brukaren.

Tjänstelegitimation

Vilka krav ställs på en tjänstelegitimation?

Syftet med att visa tjänstelegitimation för brukare med hemtjänst är att hen ska veta vem som kommer på besök, men också att bekräfta att den som kommer är en medarbetare från ditt företag/din organisation. För att betraktas som tjänstelegitimation ska legitimationen därför visa namn, arbetsgivare, samt foto på medarbetaren. Legitimationen ska vara i plast och inte kunna manipuleras. En tjänstelegitimation ska alltid kunna kontrolleras mot annan giltig ID-handling.

Ersättning 

Vilken ersättning gäller?

Från och med 1 april 2024 är ersättningen 518 kronor per timma inklusive momskompensation med 8 kronor per timma. Ersättning utgår för beviljad tid.

Patientförsäkring

Omfattas privat utförare av Göteborgs Stads/kommunens patientförsäkring?

Vårdgivare ska ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av patientskadelagen (1996:799). Privat utförare av ordinerade/delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser omfattas av Göteborgs Stads/kommunens patientförsäkring.

Mobiltelefon och appar

Varför ska vi använda iPhone?

Göteborgs Stad har bedömt att iOS (iPhone och iPad) är den bästa lösningen. iPhone är en säker produkt som uppfyller stadens krav på inloggning med SITHS-kort. Beslutet att använda iPhone/iPad togs i samband med att den mobila tjänsten började byggas upp 2015. 

Vilken iPhone-version gäller?

I publicerat förfrågningsunderlag (bilaga 5, IT-stöd och appar) framgår att utförare ska ha iPhone 8 64GB. Denna modell har utgått och istället gäller iPhone SE 64GB. Observera att det i bilagan framgår att mobiltelefonmodellen kan komma att ändras under pågående kontraktstid och att en sådan förändring kan medföra ökade kostnader för utföraren.

Vad krävs rent tekniskt för att kunna arbeta med Phoniros och Treservas appar?

För att kunna använda apparna behöver medarbetarna ha tillgång till en mobil (iPhone eller iPad) med Tactivo-skal och ett personligt SITHS-kort.

Måste alla medarbetare ha varsin mobil?

Om man ser till informationssäkerheten bör varje medarbetare ha en personlig mobil, eftersom all användning av mobilen lämnar digitala spår. En mobil som ska byta användare ska först återställas till fabriksinställningar, för att radera de digitala spåren.

SITHS-kort med mera

Måste vi använda SITHS-kort?

SITHS-kort är en nationell e-identitet och används för att legitimera sig i flera av Göteborgs Stads verksamhetssystem. I Göteborgs Stad måste ni använda SITHS-kort för att kunna logga in i de mobila verksamhetssystemen (till exempel Phoniro och Treserva).

Var beställer vi SITHS-kort?

För att kunna beställa SITHS-kort behöver du som vårdgivare först teckna ett avtal med en utfärdare av SITHS-kort. Göteborgs Stad utfärdar inte SITHS-kort till privata utförare.

Som privat vårdgivare kan du teckna avtal genom Västra Götalandsregionen eller någon av de privata aktörerna som levererar SITHS/TjänsteID-kort. När du har tecknat ett avtal kan du beställa SITHS-kort till alla medarbetare. Medarbetarna blir då också upplagda i HSA-katalogen.

För mer information om hur du beställer genom Västra Götalandsregionen, ring deras TjänsteID Service på telefon 010-473 94 99.

De privata aktörer som utfärdar SITHS-kort är Svensk E-identitet och IT-omsorg. Du kan teckna avtal via deras respektive hemsidor eller via personlig kontakt med företaget.

Vad är HSA-katalogen?

HSA-katalogen är hälso- och sjukvårdens adressregister. Det är ett nationellt register över alla som har en legitimerad yrkesroll och/eller SITHS-kort. Registret synkas regelbundet med Socialstyrelsens register över vilka som har svensk hälso- och sjukvårdslegitimation.

Alla medarbetare som har ett SITHS-kort ska finnas med i HSA-katalogen.

Vad är ett HSA-id?

Ett HSA-id är en identifieringskod som är unik för varje individ. Alla som har ett inloggningskonto för IT-systemen i Göteborgs Stad har också ett HSA-id. Göteborgs Stad använder HSA-id istället för personnummer, för att identifiera medarbetares behörighet i både Treserva och Phoniro. Kontakta supporten på Intraservice om du behöver hjälp att ta fram HSA-id för dig själv eller dina medarbetare.

Delegering i Treserva

Är delegeringsmodulen i Treserva även tillgänglig för privata utförare?

Ja, delegeringsmodulen är tillgänglig även för privata utförare. Digital delegering kräver att alla medarbetare med delegerade uppgifter måste ha ett treservakonto och vara registrerad med personnummer. När legitimerad personal har lagt in en delegering kommer medarbetare att få ett meddelande i Treserva. Delegeringen kommer att synas under rubriken Delegering på skrivbordet i Treserva. Delegeringen ska signeras i Treserva.

Anställa anhörig

Får anhöriga anställas som omsorgspersonal?

Anställning då en medarbetare anställs för att enbart arbeta hos en specifik brukare får inte förekomma. Detta gäller oavsett om medarbetaren är anhörig eller av brukaren på annat sätt anses vara en person hen har en nära relation till (vän, granne till exempel). Som omsorgspersonal ska du kunna utföra hemtjänst för olika brukare, vara en del av arbetslaget, vara en kollega som alla andra, få ta del av utbildning, APT och liknande. Omsorgspersonal kan till exempel vara anhörig och gå till sin närstående men måste i så fall gå till flera brukare.

Måste enheten vara bemannad mellan 06.00-23.30? Om sista insatsen utförs 22.00 till exempel?

Om utförares sista insats utförs 22.00 behöver utföraren inte ha bemanning till och med 23.30. Däremot ska utföraren vara beredd på att kunna ta emot uppdrag som kan behöva genomföras under tidsintervallet 06.00 till 23.30 senast 24 timmar efter det att handläggare skickat uppdraget (om det behövs för att tillgodose den enskildes behov).

Är större utskick till samtliga hushåll i ett geografiskt område i marknadsföringssyfte godkänt? Är större utskick till en viss åldersgrupp godkänt?

Det är tillåtet att rikta sig till samtliga hushåll eller till samtliga hushåll i en viss åldersgrupp i ett geografiskt område i marknadsföringssyfte. Vad som inte är tillåtet är direktriktad marknadsföring till enskilda brukare, exempelvis genom oanmälda hembesök, besök på sjukhus, telefonsamtal, post, sms eller e-post.

Utföraren ska utföra hemtjänst måndag till söndag 06.00 till 23.30. Hur har Göteborgs Stad resonerat vid val av sluttid 23.30? I jämförelse med många kommuner är det en sen sluttid.

Stadens resonemang är att det ur ett brukar- och kontinuitetsperspektiv är bäst att den utförare den enskilde valt ska finnas för alla de behov som ska tillgodoses dag och kväll. Göteborgs Stad har erfarenhet av att brukare vill lägga sig allt senare. Det som ska utföras av nattpatrullerna ska till den största delen enbart avse nattinsatser, inte att få hjälp med att lägga sig med mera. Nattinsatser ska vara insatser som behövs efter sänggåendet.

Vilka leverantörer har utförare valt för matleverans till brukare?

Det har visat sig vara svårt för privata utförare att sluta avtal med matleverantörer som kan uppfylla krav enligt Göteborgs Stads policy för måltider. Av denna anledning har privata utförare getts möjlighet att vara beställare av matleverans av färdiglagade matportioner via stadens leverantör, Sodexo.

Sodexo levererar färdiglagad mat till brukarna. Privata utförare är enbart administrativ beställare av matleverans för de brukare som valt utföraren för sin hemtjänst, det vill säga omfattas inte av stadens avtal, är inte avtalspart. Det är Göteborgs Stad som ersätter Sodexo (staden faktureras av Sodexo). Det är också staden som tar in brukarens avgift för matleverans/portion.

Vilken tillgång till utbildningar finns det från Göteborgs Stad? Finns det fasta utbildningsdatum?

Utbildning inför delegering sker i tre steg: Webb-utbildning cirka 3,5 timme (görs på egen hand), halvdagsutbildning i läkemedelshantering och delegering och handledning i möte med legitimerad personal. Det finns fastställda utbildningsdatum för halvdagsutbildning.

IT-kontaktperson hos utförare får en heldagsutbildning i stadens verksamhetsstöd och ska därefter utbilda medarbetare hos utföraren, tilldela behörigheter med mera. Större utförare kan få utbilda 3 till 4 IT-kontaktpersoner.

Vad innebär försening till brukare i minuter? I förfrågningsunderlaget står det att man alltid ska kontakta brukare vid försening.

Det finns ingen fastställd tid för vad som är försening. I Göteborgs Stads värdighetsgarantier framgår: Vi garanterar att vi tar kontakt med dig så fort vi vet om vi inte kan komma inom överenskommen tid. Vad som är överenskommen tid ska beskrivas i den enskildes genomförandeplan.

Vad innebär att vi ska informera brukare om att ny medarbetare kommer på besök?

Med ny medarbetare avses för den enskilde ny medarbetare, det vill säga en medarbetare som den enskilde inte träffat förut.

Hur får brukarna information om mig som utförare?

Socialsekreterare ger information till enskilda och kan vägleda i valet av utförare. Även Göteborgs Stads Kontaktcenter kommer att kunna ge information.

För att kunna jämföra olika utförare finns en jämförelsetjänsten Hitta och jämför hemtjänst

Här kan du läsa den information som går ut till brukare av hemtjänst