Rutiner och riktlinjer (Hälso- och sjukvård)

Här finns information, rutiner och riktlinjer som du som utförare behöver för samverkan med kommunal hemsjukvård. Bland annat finns riktlinjer för läkemedelsutbildning inför delegering.

Ordination och delegering

Avsnittet innehåller riktlinjer för när stöd- och omsorgspersonal utför hälso- och sjukvårdsuppdrag.

Kontakt med legitimerad personal

Riktlinjer som ger exempel på situationer när det är viktigt att stöd- och omsorgspersonal kontaktar arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska.

Kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

Hjälpmedel

Här kan du läsa om användning av personlyft, lyftsele och tippbräda. Du hittar även en länk till ett bildspel som kan användas för information och utbildning av omvårdnadspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel. Du som är utförare av daglig verksamhet kan ta del av riktlinjer för säker hantering av grundutrustning.

Medföljande personal vid sjukhusvistelse

Här återfinns riktlinjer för när omsorgspersonal följer med någon till sjukhus och när sjukhuset tar över hela ansvaret. Skrivelsen gäller även för privata aktörer inom assistansverksamhet, särskilt boende och ordinärt boende. Antagen överenskommelse för medföljande personal vid sjukhusvistelse

Egenvård

Egenvård är vård som någon inom hälso- och sjukvården har bedömt att en person kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Här hittar du samverkansrutin för egenvård samt blankett och annat stödmaterial för egenvård. Riktlinje gällande egenvård

Samverkan och informationsöverföring

Här finns regler för samverkan, för teamsamverkan och för samverkan i verksamhetsfrågor mellan kommunens hälso- och sjukvård och hemtjänst. Här beskrivs hur en person kan bli aktuell för hemsjukvård

Läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering beskriver utförarens skyldigheter samt innehåller anvisningar om utbildning inför läkemedelsdelegering. Utförare ansvarar för att webbutbildning genomförs som det första steget.

Tandvårdsstöd

Genom att så tidigt som möjligt bli medveten om risker för försämrad munhälsa, kan man ofta enkelt förebygga att skador uppstår. Här finns en länk riktlinjen avseende tand­vårdsstödet och kontaktväg. Riktlinje gällande tandvårdsstöd

Riktlinjer för vårdhygien

Privata utförare kan vända sig till regionens vårdhygieniska verksamhet, hygiensjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset för t.ex. rådgivning och information (se bifogade direktiv)

God och säker vård på lika villkor

Den nationella vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Via vårdhandboken hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder.

Allmänna råd till vård- och omsorgspersonal vid värmebölja