Foto: unsplash.com

R2L ger alla elever lika möjligheter


Publicerad 30 januari 2020

Under 2018 och 2019 genomförde Center för skolutveckling för sjätte året utbildningen Reading to Learn för lärare från grund- och gymnasieskolor i Göteborg. Rapporten från utbildningen visar att projektet även i år har påverkat både elevers och lärares lärande positivt.

Reading to Learn, R2L, är en textbaserad pedagogik som ger lärare strategier för att utveckla elevers läsande och skrivande i alla ämnen och stadier. Den bygger på antagandet att språket spelar en avgörande roll vid kunskapsskapande och lärande.

Kompetensutvecklingsprojektet Reading to Learn utvecklades från början för andraspråksinlärare och nyanlända elever men fungerar bra för alla, oavsett vilken språklig bakgrund eller kunskapsnivå som eleven har. 

Den senaste rapporten om Reading 2 Learn, R2L redovisar dokumentation från både lärare och elever som samlats in under utbildningen. Precis som tidigare år visar resultatet att R2L-pedagogiken ger alla elever större möjligheter att ta plats och delta i klassrummet och att bli engagerade i lärandet.

Det är också tydligt att de lärare som kompetensutvecklar sig inom R2L lär sig mera om hur språket fungerar. Det ger dem nya möjligheter att genom sin pedagogik stötta eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling i olika ämnen. 

Rapporten finns att läsa i sin helhet under fliken Producerat av oss.

Kontakta gärna
Utvecklingsledare Jaana Sandberg
jaana.sandberg@educ.goteborg.se